DECYZJA NR OŚ.7624/03/08/08

Dąbrowa Chełmińska, 25.08.2008 r.

 
 
DECYZJA Oś.7624/03/08/08
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 
Na podstawie art. 46a ust. 1 i  7 pkt. 4, w związku z art. 46 ust. 1 i  art. 56 ust. 2, 3, 7 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 06.03.2008 r. przez Pana Jacka Bąk zamieszkałego w miejscowości Gzin nr 80, gm. Dąbrowa Chełmińska, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarsko - magazynowo - składowego dla potrzeb chowu i hodowli bydła oraz trzody chlewnej o obsadzie 65 DJP” na działce nr 249/2 w Gzinie, gm. Dąbrowa Chełmińska
 
USTALAM  
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia:
 
1)  rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
 
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na:
- budowie budynku inwentarsko - magazynowo - składowego dla potrzeb chowu
i hodowli zwierząt o obsadzie mieszanej (bydło, trzoda chlewna – łącznie 65 DJP),
-  budowie wewnętrznej drogi dojazdowej do budynku inwentarskiego.
 Rozbudowa gospodarstwa rolnego odbywać się będzie na działce nr 249/2 w miejscowości Gzin, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
Teren na którym będzie realizowana przedmiotowa inwestycja nie jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Objęty jest natomiast aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska przyjętego Uchwałą Nr XXVI/184/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 7 grudnia 2005 r.  Obszar E5 obejmujący teren wsi Gzin Górny, w której leży nieruchomość, posiada m.in. ustalenia: pozostałe tereny – o charakterze rolnym, z istniejącą zabudową siedliskową, dopuszczenie lokalizacji nowej zabudowy siedliskowej w oparciu
o obowiązujące przepisy i lokalizacji wzdłuż ciągu dróg publicznych oraz teren ujęcia wody.
 
Dnia 02.08.2005 r. Wójt Gminy  Dąbrowa Chełmińska wydał Decyzję Nr 27/05 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego z paszarnią, budynku magazynowo-składowego i budynku garażowego na maszyny rolnicze oraz płyty gnojowej i 4 zamkniętych zbiorników na gnojówkę w istniejącej zagrodzie rolniczej usytuowanej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 249/2 obręb Gzin Górny.
 
 
2) warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 
-   W realizacji i eksploatacji inwestycji należy zwrócić uwagę na zachowanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych terenów sąsiadujących z inwestycją. Prace należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
-   Na okres realizacji inwestycji należy przewidzieć wydzielenie stosownego miejsca do czasowego gromadzenia odpadów związanych z budową i rekultywacją, a następnie zapewnić prawidłową ich utylizację.
-   Przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów Inwestor winien dopełnić formalności dotyczących wytwórcy odpadów wynikających z art. 17 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.).
-   Zgodnie z treścią art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, treścią rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r.
w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2004 r. Nr 283 poz. 2840) oraz treścią załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia ( Dz. U. z 2004 r. Nr 283
poz. 2839) – przed oddaniem przedmiotowej inwestycji do użytku Inwestor jest zobowiązany dokonać zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzenie substancji do powietrza, organowi ochrony środowiska – w tym przypadku – Staroście Bydgoskiemu.
-   Zaleca się zaprojektować lub wzbogacić istniejącą zieleń izolacyjną średnią i wysoką,
z uwzględnieniem gatunków zielonych przez cały rok, na obierzach działki objętej przedmiotową inwestycją,  w szczególności na granicy zachodniej, celem poprawy stanu sanitarnego powietrza.
-  Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcenie elementów przyrodniczych konieczne w związku z realizacją inwestycji. W przypadku kolizji inwestycji z zielenią należy uzyskać decyzję zezwalającą na usunięcie drzew
i krzewów.
 
3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
 
-     Inwestycję zaprojektować w taki sposób, aby ograniczyć do minimum kolizję
z istniejącymi zadrzewieniami, w przypadku kolizji uzyskać stosowną decyzję zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
-     Projekt budowlany dla przedmiotowej inwestycji winien uwzględniać lokalizację miejsc przeznaczonych do magazynowania odpadów – przewidzianych do wytwarzania w fazie eksploatacji inwestycji. Projekt ten powinien przewidywać również wykonanie
i zabezpieczenie tych miejsc w sposób wykluczający negatywne oddziaływanie magazynowanych odpadów na środowisko.
-     Usytuowanie budowli rolniczych uciążliwych dla otoczenia, w szczególności z uwagi na zapylenie, zapachy, wydzielanie się substancji toksycznych, powinno uwzględniać przeważające kierunki wiatrów, tak żeby przez jak najdłuższą część roku znajdowały się one po stronie zawietrznej obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi oraz względem obszarów chronionych. 
-     Należy stosować się do wskazówek zawartych w opracowaniu „Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarsko
-magazynowo-składowego na działce nr 249/2 w m. Gzin, gm. Dąbrowa Chełmińska” przygotowanego w kwietniu 2008 r. dla inwestora Pana Jacka Bąk, zam. Gzin 80, dotyczących zapobiegania, zmniejszania lub kompensowania szkodliwych oddziaływań na środowisko przyrodnicze przedmiotowego przedsięwzięcia.
 
 
4) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
 
- nie wymagane w sprawie,
 
5) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
 
- nie wymagane w sprawie,
 
6) wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:
 
- nie wymagane w sprawie.
   
UZASADNIENIE  
Dnia 06.03.2008 r. Pan Jacek Bąk zamieszkały w miejscowości Gzin nr 80, złożył do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarsko
-magazynowo-składowego dla potrzeb chowu i hodowli bydła oraz trzody chlewnej
o obsadzie 65 DJP” na działce nr 249/2 w Gzinie, gm. Dąbrowa Chełmińska.
Po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku w kontekście kryteriów określonych w § 3 ust. 1 pkt. 90 lit. a oraz § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) stwierdzono, że przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w stosunku do których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zatem zgodnie z powołanym przepisem w związku z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, występując z wnioskiem o pozwolenie na budowę inwestor musi legitymować się ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.
W rozpatrywanej sprawie, po przeprowadzeniu prawem przewidzianej procedury uzyskano następujące opinie: Starosta Bydgoski postanowieniem OŚ.II.7660/31/08 z dnia 30.04.2008 r. stwierdził, że dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Wojewódzki Konserwator Przyrody pismem znak WŚRRW-II-KLD-6636-149/08 z dnia 14.05.2008 r. uznał, że planowana inwestycja nie leży w obszarze Natura 2000, w związku z tym nie jest wymagane uzgadnianie inwestycji w odniesieniu do tego obszaru. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Postanowieniem N.NZ-40-D.Ch-7/08 z dnia 13.05.2008 r. wyraził opinię, że dla omawianego przedsięwzięcia konieczne jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, którego zakres obejmował będzie zagadnienia określone w art. 52 ust. 1, 1b i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska przychylając się do opinii PPIS,
dnia 02.06.2008 r. postanowieniem OŚ.7624/03/05/08 stwierdził, że dla przedsięwzięcia
pn. „Budowa budynku inwentarsko - magazynowo - składowego dla potrzeb chowu i hodowli bydła oraz trzody chlewnej o obsadzie 65 DJP” na działce nr 249/2 w Gzinie wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko w zakresie wskazanym w art. 52 ust. 1, 1b i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dnia 12.06.2008 r. pan Jacek Bąk przedłożył „Raport o oddziaływaniu na środowisko…”.
W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując
o prowadzonym postępowaniu. Mieszkańcy, ani organizacje ekologiczne nie wnieśli uwag.
Projekt niniejszej decyzji został uzgodniony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego postanowieniem znak: N.NZ-40-D.Ch-7/08 z dnia 25.06.2008 r. oraz Starostę Bydgoskiego postanowieniem znak: OŚ.II.7661/31/08 z dnia 05.08.2008 r.
Reasumując przedmiotowa inwestycja nie spowoduje istotnych zmian w środowisku i nie pogorszy walorów środowiskowych.
 
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.
 
 
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (25 sierpnia 2008)
Opublikował: mgr Dorota Kraska (26 sierpnia 2008, 18:23:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1683