DECYZJA NR Oś.7624/05/10/07/08Dąbrowa Chełmińska, 17.07.2008 r.DECYZJA NR Oś.7624/05/10/07/08
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Na podstawie art. 46a ust. 1 i 7 pkt. 4, w związku z art. 46 ust. 1 i art. 56 ust. 2, 3, 7 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 23.11.2007 r. przez firmę HYDROTERM z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 235 w Bydgoszczy, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego pn. „Modernizacji wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody” na działkach nr 228/1 i 228/2 w miejscowości Gzin Górny, gm. Dąbrowa Chełmińska.

USTALAM
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego
na „Modernizacji wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody” na działkach nr 228/1 i 228/2 w miejscowości Gzin Górny:

1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na modernizacji stacji uzdatniania wody na działkach nr 228/1 i 228/2 w miejscowości Gzin Górny, w tym:
- budowie 2 zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej,
- rozbudowie istniejącego budynku stacji uzdatniania wody,
- rozbudowie istniejącego odstojnika wód popłucznych,
- budowie towarzyszących sieci wodno-kanalizacyjnych i elektroelektrycznych,
Planowana zdolność poboru wody przez pompy głębinowe 70 m3/h .

Teren na którym będzie realizowana przedmiotowa inwestycja nie jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Objęty jest natomiast aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska przyjętego Uchwałą Nr XXVI/184/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 grudnia 2005 r. Obszar E5 obejmujący teren wsi Gzin Górny, w której leży nieruchomość, posiada m.in. ustalenia: - pozostałe tereny – o charakterze rolnym, z istniejącą zabudową siedliskową, dopuszczenie lokalizacji nowej zabudowy siedliskowej w oparciu o obowiązujące przepisy i lokalizacji wzdłuż ciągu dróg publicznych oraz teren ujęcia wody.

Dla przedmiotowej inwestycji dnia 31.12.2007 r. wydano Decyzję Nr 9/07 o lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalającej warunki zabudowy dla celu publicznego polegającego na przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody we wsi Gzin na działkach 228/1 i 228/2 obręb geodezyjny Gzin Górny.

2) warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- W realizacji i eksploatacji inwestycji należy zwrócić uwagę na zachowanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych terenów sąsiadujących z inwestycją. Prace należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
- Na okres realizacji inwestycji należy przewidzieć wydzielenie stosownego miejsca do czasowego gromadzenia odpadów związanych z budową i rekultywacją, a następnie zapewnić prawidłową ich utylizację. Gospodarka odpadami musi spełniać wymagania ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcenie elementów przyrodniczych konieczne w związku z realizacją inwestycji. W przypadku kolizji inwestycji z zielenią należy uzyskać decyzję zezwalającą na usunięcie drzew i krzewów.

3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

- Zgodnie z treścią art. 122 ust. 1 pkt 3 oraz w związku z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
- Inwestycję zaprojektować w taki sposób, aby ograniczyć do minimum kolizję z istniejącymi zadrzewieniami, w przypadku kolizji uzyskać stosowną decyzję zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).

4) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

- nie wymagane w sprawie,

5) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

- nie wymagane w sprawie,

6) wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

- nie wymagane w sprawie.

UZASADNIENIE
Dnia 23.11.2007 r. firma HYDROTERM z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 235 w Bydgoszczy złożyła do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody” na działkach nr 228/1 i 228/2 w miejscowości Gzin Górny, gm. Dąbrowa Chełmińska. Po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku w kontekście kryteriów określonych w § 3 ust. 1 pkt. 65oraz § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) stwierdzono, że przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w stosunku do których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zatem zgodnie z powołanym przepisem w związku z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, występując z wnioskiem o pozwolenie na budowę inwestor musi legitymować się ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.
W rozpatrywanej sprawie, po przeprowadzeniu prawem przewidzianej procedury uzyskano następujące opinie: Starosta Bydgoski postanowieniem OŚ.II.7660/04/08 z dnia 25.01.2008 r. stwierdził, że dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Wojewódzki Konserwator Przyrody pismem znak WSRiRW-II-JO/6636/19/08 z dnia 28.01.2008 r. uznał, że planowana inwestycja znajduje się poza wyznaczonymi i projektowanymi obszarami Natura 2000, dotyczy terenu już przekształconego i wykorzystywanego przez człowieka, zabezpiecza wody podziemne przed nadmierną eksploatacją i zanieczyszczeniem, więc nie stwierdza potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Postanowieniem N.NZ-40-D.Ch-2/08 z dnia 23.01.2008 r. wyraził opinię, że dla omawianego przedsięwzięcia konieczne jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, którego zakres obejmował będzie zagadnienia wskazane w art. 52 ust. 1, 1b i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska przychylającs się do opinii PPIS, dnia 26.02.2008 r. postanowieniem OŚ.7624/05/05/07/08 stwierdził, że dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody” na działkach nr 228/1 i 228/2 w miejscowości Gzin Górny wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko w zakresie wskazanym z art. 52 ust. 1, 1b i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dnia 06.03.2008 r. firma HYDROTERM złożyła zażalenie na wydane postanowienie. Wójt Gminy dnia 07.03.2008 r. przesłał tekst zażalenia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z prośbą o ustosunkowanie się do wymienionych uwag, gdyż dotyczyły one opinii wyrażonej w Postanowieniu N.NZ-40-D.Ch-2/08. PPIS pismem N.NZ-40-DCh-2/08 z dnia 19.03.2008 r. zmienił swoje Postanowienie N.NZ-40-D.Ch-2/08 z dnia 23.01.2008 r. uznając, że przyjmuje argumenty przytoczone przez stronę wnoszącą zażalenie i uznaje że nie ma konieczności sporządzenia „raportu...” dla omawianego przedsięwzięcia. Organ prowadzący postępowanie dnia 28.03.2008 r. Postanowieniem OŚ.7624/05/07/07/08 zmienił swoje postanowienie nr OŚ.7624/05/05/07/08 z dnia 26.02.2008 r. i uznał że dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody” na działkach nr 228/1 i 228/2 w miejscowości Gzin Górny nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko.
W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu. Mieszkańcy, ani organizacje ekologiczne nie wniosły uwag. Środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowej inwestycji zostały uzgodnione przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego postanowieniem znak: N.NZ-40-DCh-2/08 z dnia 26.05.2008 r. oraz Starostę Bydgoskiego postanowieniem znak: OŚ.II.7661/22/08 z dnia 13.06.2008 r.
Reasumując przedmiotowa inwestycja nie pogorszy warunków środowiskowych, a przyczyni się do zabezpieczenia wód podziemnych przed nadmierną eksploatacją i zanieczyszczeniem.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (17 lipca 2008)
Opublikował: mgr Dorota Kraska (21 lipca 2008, 08:08:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1336