POSTANOWIENIE NR OŚ.7624/01/09/08


Dąbrowa Chełmińska, 26.06.2008r.
P O S T A N O W I E N I E OŚ.7624/01/09/08

Na podstawie art. 51 ust. 2, ust. 3 pkt. 1 i 3 oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem złożonym dnia 15.01.2008 r. przez firmę HYDROTERM Zygmunt Biernacki z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej nr 235 w Bydgoszczy, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz osiedlowych dróg komunikacyjnych i chodników dla osiedla „Pod Gruszą” w Ostromecku, gm. Dąbrowa Chełmińska oraz po zapoznaniu się z opinią Starosty Bydgoskiego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego


POSTANAWIAM

stwierdzić, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 15.01.2008 r. wpłynął wniosek firmy HYDROTERM Zygmunt Biernacki z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej nr 235 w Bydgoszczy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz osiedlowych dróg komunikacyjnych i chodników dla osiedla „Pod Gruszą” w Ostromecku, gm. Dąbrowa Chełmińska.
Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 1 i 3 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska wystąpił do Starosty Bydgoskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji. Zwrócił się również na podstawie art. 51 ust. 3 pkt. 3 w/w ustawy do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o opinię czy inwestycja ta będzie oddziaływać na obszar NATURA 2000.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy postanowieniem znak N.NZ-40-DCh-5/08 z dnia 10.03.2008 r. uznał, że przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi, w związku z tym nie ma potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Wojewódzki Konserwator Przyrody pismem znak WSRiRW-II-SD/6636/58/08 z dnia 10.03.2008 r. wyraził opinię, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza ustanowionymi i planowanymi obszarami NATURA 2000, w odległości wykluczającej jego wpływ na te obszary, realizowane będzie w ciągu dróg: gminnych i prywatnych oraz drogi kolejowej w sąsiedztwie terenów przekształconych, w związku z tym nie stwierdza konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
W trakcie trwania postępowania i wydawania opinii, wnioskodawca pismem przesłanym dnia 20.03.2008 r. wniósł o rozszerzenie zakresu oddziaływania inwestycji o działkę nr 246 w Ostromecku. Wójt Gminy przesłał wniosek rozszerzający zakres inwestycji do organów opiniujących z zapytaniem, czy w świetle nowych okoliczności utrzymują w mocy wydane opinie, czy ulegną one zmianom, a do Starosty Bydgoskiego o uwzględnienie obszaru dodanej działki w opinii.
Starosta Bydgoski postanowieniem z dnia 27.03.2008 r. znak OŚ.II.7660/23/08 uznał, że dla całej planowanej inwestycji nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem znak N.NZ-40-DCh-5/08 z dnia 01.04.2008 r. podtrzymał w mocy Postanowienie znak N.NZ-40-DCh-5/08 z dnia 10.03.2008 r. uznając, że rozszerzenie zakresu oddziaływania inwestycji nie spowoduje zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi, w związku z tym nie ma potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem WSRiRW-II-SD/6636/99/08 wezwał w związku z rozszerzeniem zakresu inwestycji do uzupełnienia dokumentacji o mapę w skali 1:1000 z zaznaczeniem przebiegu i szczegółowym opisem planowanego przedsięwzięcia na działce nr 246 w Ostromecku. Po otrzymaniu uzupełnienia Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem znak WŚRRW-II-SD/6636/99/08 z dnia 13.06.2008 r. stwierdził, że rozszerzenie zakresu inwestycji o działkę nr 246 w Ostromecku nie wpłynie na zmianę zapisów ujętych w opinii WSRiRW-II-SD/6636/58/08 z dnia 10.03.2008 r., czyli że nie stwierdza konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie: Od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.


metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (26 czerwca 2008)
Opublikował: mgr Dorota Kraska (30 czerwca 2008, 08:33:15)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska (30 czerwca 2008, 08:39:02)
Zmieniono: zmiana słowa "obwieszczenie" na "postanowienie"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1616