POSTANOWIENIE NR OŚ.7624/03/05/08


Dąbrowa Chełmińska, 02.06.2008r.


P O S T A N O W I E N I E nr OŚ.7624/03/05/08

Na podstawie art. 51 ust. 2, ust. 3 pkt 1-3 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem złożonym dnia 06.03.2008 r. przez Pana Jacka Bąk zamieszkałego w Gzinie nr 80, gm. Dąbrowa Chełmińska, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarsko - magazynowo - składowego dla potrzeb chowu i hodowli bydła oraz trzody chlewnej o obsadzie 65 DJP” na działce nr 249/2 w Gzinie, gm. Dąbrowa Chełmińska oraz po zapoznaniu się z opinią Starosty Bydgoskiego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

postanawiam

stwierdzić, że dla powyższego przedsięwzięcia jest wymagane sporządzenie raportu
o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko, którego zakres obejmował będzie zagadnienia dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi wynikające z art. 52 ust. 1, ust. 1b i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.

UZASADNIENIE

W dniu 06.03.2008 r. wpłynął wniosek Pana Jacka Bąk zamieszkałego w Gzinie nr 80, gm. Dąbrowa Chełmińska, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarsko - magazynowo - składowego dla potrzeb chowu i hodowli bydła oraz trzody chlewnej o obsadzie 65 DJP” na działce nr 249/2 w Gzinie, gm. Dąbrowa Chełmińska.
Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 1 i 3 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska wystąpił do Starosty Bydgoskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji. Zwrócił się również na podstawie art. 51 ust. 3 pkt. 2 w/w ustawy do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o opinię czy inwestycja ta będzie oddziaływać na obszar NATURA 2000.
Starosta Bydgoski postanowieniem z dnia 30.04.2008 r. znak OŚ.II.7660/31/08 uznał, że dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 14.05.2008 r. znak WSiR-II-KLD/6636/149/08 wyraził opinię, że planowana inwestycja nie leży w obszarze Natura 2000 i w związku z tym nie jest wymagane uzgadnianie inwestycji w odniesieniu do tego obszaru.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 13.05.2008 r. znak N.NZ-40-D.Ch.-7/08 uznał za konieczne sporządzenie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, które obejmowało będzie zagadnienia dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi w zakresie wynikającym z art. 52 ust. 1, ust. 1b i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.


W związku z powyższym postanowiono orzec jak w sentencji.


Od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (2 czerwca 2008)
Opublikował: mgr Dorota Kraska (2 czerwca 2008, 13:01:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1745