POSTANOWIENIE NR OŚ.7624/02/07/08


Dąbrowa Chełmińska, 15.05.2008r.
P O S T A N O W I E N I E OŚ.7624/02/07/08


Na podstawie art. 51 ust. 2, ust. 3 pkt 1 i 3 oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 04.02.2008 r. (data wpływu 05.02.2008 r.) Pana Marka Dyrdy zam. ul. Czarna Droga nr 3/97 w Bydgoszczy, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 551 relacji Strzyżawa – Unisław – Wąbrzeźno (od km 2+120 do km 2+665) wraz z budową wpustów ulicznych i studni chłonnych w m. Ostromecko, gm. Dąbrowa Chełmińska oraz po zapoznaniu się z opinią Starosty Bydgoskiego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

POSTANAWIAM

stwierdzić, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 05.02.2008 r. wpłynął wniosek Pana Marka Dyrdy zam. ul. Czarna Droga nr 3/97 w Bydgoszczy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 551 relacji Strzyżawa – Unisław – Wąbrzeźno (od km 2+120 do km 2+665) wraz z budową wpustów ulicznych i studni chłonnych na działkach nr: 122/1, 177/14, 146/10 LP, 181, 210/1, 219/2, 220/22 w m. Ostromecko, gm. Dąbrowa Chełmińska.
Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 1 i 3 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska wystąpił do Starosty Bydgoskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji. Zwrócił się również na podstawie art. 51 ust. 3 pkt. 3 w/w ustawy do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o opinię czy inwestycja ta będzie oddziaływać na obszar NATURA 2000.
Starosta Bydgoski postanowieniem z dnia 21.03.2008 r. znak OŚ.II.7660/22/08 uznał, że dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Taką samą opinię wydał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy postanowieniem znak N.NZ-40-DCh-4/08 z dnia 07.03.2008 r. Wojewódzki Konserwator Przyrody pismem z dnia 10.03.2008 r. znak WSRiRW.II-SD/6636/59/08 wezwał wnioskującego do uzupełnienia przedłożonych informacji. Uzupełnienie zostało złożone dnia 13.04.2008 r. Na podstawie informacji o przedsięwzięciu łącznie z uzupełnieniem Wojewódzki Konserwator Przyrody pismem znak WSRiRW-II-SD/6636/59/08 z dnia 20.04.2008 r. wyraził opinię, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000, w odległości wykluczającej jego wpływ na te obszary i nie stwierdza konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie: Od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (15 maja 2008)
Opublikował: mgr Dorota Kraska (16 maja 2008, 13:53:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1565