ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR OŚ.7624/03/05/08Dąbrowa Chełmińska, 15.04.2008 r.


ZAWIADOMIENIE OŚ.7624/03/05/08
o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 06.03.2008 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Jacka Bąka postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarsko - magazynowo - składowego dla potrzeb chowu i hodowli bydła oraz trzody chlewnej o obsadzie 65 DJP w miejscowości Gzin na działce nr 249/2, gmina Dąbrowa Chełmińska.


W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, Referat Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 12, w godz. 715 – 1515, wt. 800 – 1600.
metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (16 kwietnia 2008)
Opublikował: mgr Dorota Kraska (16 kwietnia 2008, 09:10:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1760