POSTANOWIENIE NR OŚ.7624/05/07/07/08


Dąbrowa Chełmińska, 28.03.2008r.


P O S T A N O W I E N I E NR OŚ.7624/05/07/07/08

Na podstawie art. 51 ust. 2, ust. 3 pkt 1-3 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 106 § 1-2, art. 126 i art. 151 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku ze złożonym przez firmę HYDROTERM Zygmunt Biernacki z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 235 w Bydgoszczy, dnia 06.03.2008 r., zażaleniem do wydanego dnia 26.03.2008 r. Postanowienia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska nr OŚ.7624/05/05/07/08 oraz po udzieleniu odpowiedzi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy pismo nr N.NZ-40-DCh-2/08
  1. postanawiam stwierdzić, że dla powyższego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody” na działkach nr 228/1 i 228/2 w miejscowości Gzin Górny, gm. Dąbrowa Chełmińska nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko.
  2. postanawiam uchylić postanowienie własne znak OŚ.7624/05/05/07/08 z dnia 26.02.2008 r.


UZASADNIENIE

W dniu 23.11.2007 r. wpłynął wniosek firmy HYDROTERM Zygmunt Biernacki z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 235 w Bydgoszczy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody” na działkach nr 228/1 i 228/2 w miejscowości Gzin Górny, gm. Dąbrowa Chełmińska. Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 1 i 3 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska wystąpił do Starosty Bydgoskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji. Zwrócił się również na podstawie art. 51 ust. 3 pkt. 2 w/w ustawy do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o opinię czy inwestycja ta będzie oddziaływać na obszar NATURA 2000.
Starosta Bydgoski postanowieniem znak: OŚ.II.7660/4/08 uznał, że dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem znak WSiR-II-JO/6636/19/08 wyraził opinię, że planowana inwestycja znajduje się poza wyznaczonymi i projektowanymi obszarami Natura 2000, dotyczy terenu przekształconego i wykorzystanego przez człowieka, zabezpiecza wody podziemne przed ich nadmierną eksploatacją i zanieczyszczeniem - nie stwierdza więc potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy postanowieniem znak N.NZ-40-D.Ch.-2/08 uznał za konieczne sporządzenie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, które obejmowało będzie zagadnienia dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi w zakresie wynikającym z art. 52 ust. 1, ust. 1b i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 26.02.2008 r. wydał w przedmiotowej sprawie postanowienie znak OŚ.7624/05/05/07/08 stwierdzając konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko opierając się na opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.
Dnia 06.03.2008 r. Wnioskodawca złożył zażalenie na wydane postanowienie. Wójt Gminy dnia 07.03.2008 r. wystąpił pismem OŚ.7624/05/06/07/08 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o ustosunkowanie się do przedstawionych w zażaleniu argumentów i wyjaśnień.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem z dnia 19.03.2008 r. znak N.NZ-40-DCh-2/08 przychylił się do argumentów przedstawionych w zażaleniu i stwierdził że dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacji wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody” na działkach nr 228/1 i 228/2 w miejscowości Gzin Górny nie ma konieczności sporządzenia „Raportu ...”.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.


Od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (28 marca 2008)
Opublikował: mgr Krystyna Kalinowska (2 kwietnia 2008, 08:16:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1472