POSTANOWIENIE NR OŚ.7624/06/05/07/08


P O S T A N O W I E N I E NR OŚ.7624/06/05/07/08

Na podstawie art. 51 ust. 2, ust. 3 pkt 1-3 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem złożonym dnia 27.11.2007 r. przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe UNIMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze nr 27, gm. Dąbrowa Chełmińska, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania obiektów produkcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr 280 w Nowym Dworze, gm. Dąbrowa Chełmińska oraz po zapoznaniu się z opinią Starosty Bydgoskiego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, a także z protestami wniesionymi przez strony

postanawiam
stwierdzić, że dla powyższego przedsięwzięcia jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko, którego zakres obejmował będzie zagadnienia dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi wynikające z art. 52 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.

UZASADNIENIE
W dniu 27.11.2007 r. wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego UNIMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze nr 27, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania obiektów produkcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr 280 w Nowym Dworze, gm. Dąbrowa Chełmińska.
Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 1 i 3 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska wystąpił do Starosty Bydgoskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji. Zwrócił się również na podstawie art. 51 ust. 3 pkt. 2 w/w ustawy do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o opinię czy inwestycja ta będzie oddziaływać na obszar NATURA 2000.
Starosta Bydgoski postanowieniem z dnia 08.02.2008 r. znak OŚ.II.7660/8/08 uznał, że dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określony przepisami art. 52 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 08.02.2008 r. znak WSiR-II-JO/6636/27/08 wyraził opinię, że planowana inwestycja znajduje się poza wyznaczonymi i projektowanymi obszarami Natura 2000, wiąże się z eksploatacją już istniejących obiektów o charakterze przemysłowym, nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania - nie stwierdza więc potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 31.01.2008 r. znak N.NZ-40-D.Ch.-3/08 uznał za konieczne sporządzenie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, które obejmowało będzie zagadnienia dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi w zakresie wynikającym z art. 52 ust. 1, ust. 1b i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.
Do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 04.02.2008 r. wpłynęły 3 protesty od właścicieli sąsiadujących nieruchomości - stron postępowania, jak również 2 protesty od właścicieli nieruchomości niesąsiadujących, a zlokalizowanych w Nowym Dworze. Problemy sygnalizowane w pismach dotyczą zagrożenia życia osób wnoszących oraz naruszenia przepisów o ochronie przyrody, które nieść będzie ze sobą zmiana sposobu użytkowania budynków przez PP-U Unimat w Nowym Dworze. Ponadto – jak sygnalizuje jeden z protestujących, planowana inwestycja stanowić będzie zagrożenie dla głębinowych pokładów wód mineralnych, które pozyskiwane są w pobliskiej rozlewni.

W związku z powyższym postanowiono orzec jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (26 lutego 2008)
Opublikował: Dorota Kraska (27 lutego 2008, 15:50:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1830