POSTANOWIENIE NR OŚ.7624/05/05/07/08


Dąbrowa Chełmińska, 26.02.2008r.


OŚ.7624/05/05/07/08

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 51 ust. 2, ust. 3 pkt 1-3 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem złożonym dnia 23.11.2007 r. przez firmę HYDROTERM Zygmunt Biernacki z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 235
w Bydgoszczy, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody” na działkach nr 228/1 i 228/2 w miejscowości Gzin Górny, gm. Dąbrowa Chełmińska oraz po zapoznaniu się z opinią Starosty Bydgoskiego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Bydgoszczy oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

postanawiam
stwierdzić, że dla powyższego przedsięwzięcia jest wymagane sporządzenie raportu
o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko, którego zakres obejmował będzie zagadnienia dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi wynikające
z art. 52 ust. 1, ust. 1b i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.

UZASADNIENIE
W dniu 23.11.2007 r. wpłynął wniosek firmy HYDROTERM Zygmunt Biernacki
z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 235 w Bydgoszczy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji wraz
z rozbudową stacji uzdatniania wody” na działkach nr 228/1 i 228/2 w miejscowości Gzin Górny, gm. Dąbrowa Chełmińska. Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 1 i 3 i art. 57 ust. 1 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska wystąpił do Starosty Bydgoskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji. Zwrócił się również na podstawie art. 51 ust. 3 pkt. 2 w/w ustawy do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o opinię czy inwestycja ta będzie oddziaływać na obszar NATURA 2000.
Starosta Bydgoski postanowieniem znak: OŚ.II.7660/4/08 uznał, że dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem znak WSiR-II-JO/6636/19/08 wyraził opinię,
że planowana inwestycja znajduje się poza wyznaczonymi i projektowanymi obszarami Natura 2000, dotyczy terenu przekształconego i wykorzystanego przez człowieka, zabezpiecza wody podziemne przed ich nadmierną eksploatacją i zanieczyszczeniem - nie stwierdza więc potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy postanowieniem znak N.NZ-40-D.Ch.-2/08 uznał za konieczne jest sporządzenie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, które obejmowało będzie zagadnienia dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi w zakresie wynikającym z art. 52 ust. 1, ust. 1b i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.


Od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (26 lutego 2008)
Opublikował: Dorota Kraska (27 lutego 2008, 15:47:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1589