DECYZJA Nr OŚ.7624/03/05/07


Dąbrowa Chełmińska, 25.02.2008 r.DECYZJA NR OŚ.7624/03/05/07
Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku ze złożonym dnia 18.02.2008 r. przez Pana Jerzego Serockiego, zam. przy ul. Taczaka 2/14 w Bydgoszczy pismem o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kopaliny pospolitej piasku na działce nr 56 w miejscowości Gzin Dolny, gm. Dąbrowa Chełmińska

orzekam

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kopaliny pospolitej piasku na działce nr 56 w miejscowości Gzin Dolny, gm. Dąbrowa Chełmińska.

Uzasadnienie

Pan Jerzy Serocki, zam. przy ul. Taczaka 2/14 w Bydgoszczy, dnia 26.11.2007 r. na podstawie art. 46a ust. 1 i 7 pkt. 4 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) złożył do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kopaliny pospolitej piasku na działce nr 56 w miejscowości Gzin Dolny, gm. Dąbrowa Chełmińska.
Po przeanalizowaniu wniosku w kontekście kryteriów określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja mieści się w kategoriach określonych § 3 ust. 1 pkt. 40 lit. a). Nowe brzmienie pkt. 40 lit. a) nadane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniającym w/w rozporządzenie, obowiązuje od 08.06.2005 r. i jako rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których może być wymagane sporządzenie raportu
o oddziaływaniu na środowisko określa wydobywanie kopalin „ze złoża metodą odkrywkową, w zakresie niewymienionym w § 2 ust. 1 pkt. 26 lit. a, z wyłączeniem wydobywania kopalin pospolitych na obszarze o powierzchni nieprzekraczającej 2 ha i wydobyciu nieprzekraczającym 20 000 m3 rocznie, jeżeli działalność jest prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych i poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego
i Nadwiślańskiego.
W związku z tym, dnia 08.01.2008 r. Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska wystąpił do Starosty Bydgoskiego oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydanie stosownych opinii w tej sprawie.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem WSRiRW-II-JO/6636-1/13/08 z dnia 21.01.2008 r. stwierdził że inwestycja polegająca na wydobyciu kopaliny pospolitej piasku na działce nr 56 w miejscowości Gzin Dolny, gm. Dąbrowa Chełmińska leży poza wyznaczonymi
i projektowanymi obszarami NATURA 2000 oraz z uwagi na niewielką powierzchnię terenu inwestycji nie przewiduje się jej wpływu na te obszary, w związku z tym nie ma potrzeby opracowania raportu oddziaływania na obszary NATURA 2000.

Pan Jerzy Serocki dnia 31.01.2008 r. złożył pismo o wycofanie swojego wniosku z dnia 26.11.2007 r. dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej na działce nr 56
w Gzinie Dolnym, motywując swą decyzję tym iż posiada Decyzję Starosty Bydgoskiego
nr OŚ.III.751-26/07 z dnia 29.08.2007 r. na eksploatację złoża kruszywa naturalnego na w/w działce.
Zgodnie z treścią art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, gdy strona na której żądanie zostało wszczęte postępowanie wystąpi
o umorzenie, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.
W trakcie wszczętego postępowania, dnia 21.01.2008 r., wpłynęło pismo Pana Leszka Reichelt, w którym sprzeciwia się wydobyciu kopaliny na terenie działki nr 56, gdyż pogorszy to walory krajobrazowe i użytkowe nieruchomości sąsiedniej, której jest właścicielem. Strona sprzeciwia się prowadzeniu działalności określonej w załączonej do wniosku „Informacji o planowanym przedsięwzięciu”.
W związku z wycofaniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
i umorzeniem postępowania, Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska jako organ prowadzący postępowanie nie uzyskał opinii, ani uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia od właściwego organu ochrony środowiska – Starosty Bydgoskiego, które mogłoby udzielić odpowiedzi na wniesiony w toku postępowania sprzeciw.
Inwestor na prowadzenie wydobycia kopaliny posiada następujące decyzje i uzgodnienia:
- prawomocną Decyzję Starosty Bydgoskiego nr OŚ.II-6112/1/07 z dnia 30.01.2007 r. na przebudowę drzewostan na działce nr 56 w której określono założenie uprawy leśnej do końca kwietnia 2010 r.,
- prawomocną Koncesję na wydobywanie kopaliny pospolitej piasku ze złoża GZIN II wydaną przez Starostę Bydgoskiego Nr 14/W/07 z dnia 29.08.2007 r.,
- wpis do rejestru obszarów górniczych nr 10-2/3/178: złoża GZIN II prowadzonego przez Ministerstwo Środowiska Państwowy Instytut Geologiczny, Rejestr Obszarów Górniczych w Warszawie,
- prawomocną Decyzję Starosty Bydgoskiego nr OŚ.III.754-21-07 z dnia 19.12.2007 r. określającą leśny kierunek rekultywacji terenu po wyeksploatowaniu złoża GZIN II na części działki nr 56 w Gzinie Dolnym.

W związku z przedstawionymi powyżej faktami postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Załącznik (do pobrania):
Opis planowanego przedsięwzięcia. (94kB) word

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (25 lutego 2008)
Opublikował: Dorota Kraska (26 lutego 2008, 15:08:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1911