POSTANOWIENIE NR Oś.7624/09/15/06/07/08


Dąbrowa Chełmińska, 18.01.2008 r.


POSTANOWIENIE Oś.7624/09/15/06/07/08

Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 28.12.2007 r. znak SKO-4220/87/2007 uchylającą w całości moją decyzję z dnia 26.09.2007 r. znak OŚ.7624/09/11/06/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 43842 OSTROMECKO na działkach nr 128/9 i 128/10 w miejscowości Strzyżawa, gmina Dąbrowa Chełmińska

POSTANAWIAM

wszcząć postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 43842 OSTROMECKO na działkach nr 128/9 i 128/10 w miejscowości Strzyżawa, gmina Dąbrowa Chełmińska.

UZASADNIENIE

Decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 28.12.2007 r. znak SKO-4220/87/2007 została uchylona w całości Decyzja Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26.09.2007 r. znak OŚ.7624/09/11/06/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 43842 OSTROMECKO na działkach nr 128/9 i 128/10 w miejscowości Strzyżawa, gmina Dąbrowa Chełmińska.
W związku z powyższym zachodzi konieczność wszczęcia postępowania celem ponownego rozpatrzenia wniosku z dnia 04.07.2006 r. z uwzględnieniem orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy.

Pouczenie: od niniejszego postanowienia służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 7 dni.Otrzymują:
1. Zbigniew Rasiewicz – pełnomocnik inwestora,
2. strony postępowania wg. wykazu,
3. tablice ogłoszeń: sołectwa Strzyżawa, Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
4. a/a

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (18 stycznia 2008)
Opublikował: Dorota Kraska (21 stycznia 2008, 13:46:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2014