DECYZJA OŚ.7624/03/05/07


Dąbrowa Chełmińska, 12.11.2007 r.


OŚ.7624/03/05/07


DECYZJA
Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 201 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem złożonym dnia 13.09.2007 r. przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego – Wodociągi i Kanalizacja - Zarządzanie, Konsulting Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chodkiewicza nr 15 w Bydgoszczy dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie pompowni strefowej PS-1 na działce nr 297/2 i 4 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

orzekam
umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie pompowni strefowej PS-1 na działce nr 297/2 i 4 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska.

Uzasadnienie

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego – Wodociągi i Kanalizacja - Zarządzanie, Konsulting Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chodkiewicza nr 15 w Bydgoszczy wystąpiło do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie pompowni strefowej PS-1 na działce nr 297/2 i 4 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska.
Po przeanalizowaniu wniosku w kontekście kryteriów określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), stwierdzam że przedmiotowa inwestycja nie mieści się w kategoriach określonych § 3 ust. 1 pkt. 63. Nowe brzmienie pkt. 63 nadane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniającym w/w rozporządzenie obowiązuje od 31.08.2007 r. i jako rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko wymienia „kanały odkryte lub rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych”. Planowana inwestycja nie mieści się w tych kryteriach, gdyż przebiegać będzie na odcinku sieci wodociągowej rozdzielczej.
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska na podstawie art. 51 ust. 3 pkt. 3 wystąpił do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydanie opinii czy przedmiotowa inwestycja będzie oddziaływać na obszary NATURA 2000 oraz czy konieczne będzie sporządzenie raportu o oddziaływaniu przed- sięwzięcia na środowisko. Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem WSRiRW-II-MD/6636-1/29/07 z dnia 5.10.2007 r. stwierdził iż inwestycja „budowa pompowni strefowej PS-1” na działce nr 297/2 i 4 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska leży poza wyznaczonymi i projektowanymi obszarami NATURA 2000, zlokalizowana będzie na obszarach już przekształconych
i wykorzystanych przez człowieka w związku z tym nie ma potrzeby opracowania raportu oddziaływania na obszary NATURA 2000.
Zgodnie z treścią art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.
W związku z powyżej przedstawionymi faktami nie występują przesłanki art. 46 ust. 1 kwalifikujące planowane przedsięwzięcie do rozpoznania w drodze postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższy postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Załącznik (plik do pobrania):
1. Opis planowanego przedsięwzięcia (285kB) pdf

Otrzymują:
Wnioskodawca,Tablica ogłoszeń : Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, Sołectwa Dąbrowa Chełmińska,Strony postępowania wg. załącznika,a/a.

Do wiadomości:
Wojewoda Kujawsko-Pomorski, ul. Jagiellońska, 85-095 Bydgoszcz,Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Kościuszki 27, 85-079 BydgoszczStarosta Bydgoski, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz.

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (12 listopada 2007)
Opublikował: Krystyna Kalinowska (13 listopada 2007, 15:03:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1625