PROTOKÓŁ NR 2/06 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł NR 2/06
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 22 lutego 2007 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Józef Hentrich – w zastępstwie nieobecnej Przewodniczącej Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
- mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy
- mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie materiałów związanych z tematyką V Sesji Rady Gminy.
2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2007.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawy różne.

ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z V Sesją Rady Gminy:

a) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Strażacką, Chełmińską, Toruńską oraz granicą wsi w Dąbrowie Chełmińskiej.
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały oraz przedstawił protest Danuty i Kazimierza Wędrowskich do projektu w/w planu, którzy nie wyrazili zgody na utworzenie pieszo – jezdni i pasa technicznego dla uzbrojenia terenu celem połączenia ulicy Strażackiej z ulicą Weterynaryjną na gruntach stanowiących ich własność. Poinformował, że dom usytuowany jest w bezpiecznej odległości od projektowanego pasa pieszo – jezdnego. Przedstawił informacje o rozważanych wariantach rozwiązania tej sprawy na etapie opracowywania planu. Możliwość utworzenia tzw. ślepej drogi, a tym samym nie łączenia ul. Strażackiej z ul. Weterynaryjną jest złą koncepcją, która została odrzucona.
Zwrócił uwagę, że wyłącznie wójt może opracować projekt uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego. Rada Gminy ten plan uchwala, bądź nie. Dodał, że wójt ma prawo nie opracowywać nowego planu dla omawianego terenu, w przypadku, gdyby rada gminy nie przyjęła jego propozycji w tej materii.

Komisja w wyniku dyskusji przy dwóch głosach „za”, jednym przeciwnym i jednym wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały nie uwzględniający protestu Danuty i Kazimierza Wędrowskich.

b) W dyskusji nad sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwrócono uwagę na brak informacji na temat form i sposobów udzielania pomocy oraz poziomu biedy na terenie Gminy.
Józef Hentrich – w zastępstwie Przewodniczącej Komisji wyjaśnił, że na Sesje Rady Gminy zapraszane są osoby sporządzające informacje i sprawozdania, by odpowiadać na ewentualne pytania.

Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.

c) Komisja zapoznała się z informacją na temat działalności sportowej w roku 2006 oraz sprawozdaniami poszczególnych klubów sportowych działających na terenie Gminy.

W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w informacje.

d) Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały i udzielił szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie. Przedstawił wniosek Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, by uzupełnić projekt uchwały i objąć ulgą również przedsiębiorców, którzy zakończyli inwestycje po 01.01.2006 r., ust. 4 w §2 otrzymałby następujące brzmienie: „4. Uchwała ma zastosowanie dla przedsiębiorców realizujących nowe i zakończone inwestycje po 01 stycznia 2006 roku.” Wójt zaproponował, by w punkcie 1 i 2 § 4 dopisać zwrot „co najmniej”.

Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały wraz z poprawką zaproponowaną przez Komisję Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz propozycją Wójta Gminy, by dopisać zwrot „co najmniej” w punktach 1 i 2 § 4.

e) Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne stanowiących własność Gminy Dąbrowa Chełmińska:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

f) Wniosek mieszkańców wsi Reptowo w sprawie zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa Chełmińska:
Wójt Gminy udzielił stosownych informacji i wyjaśnień, dodając, że za kilka lat Studium na pewno zostanie zmienione. Omówił przebieg procedury opracowywania zmian do studium.
Poinformował, że w zebraniu dotyczącym kwestii opracowania Studium w Sołectwie Nowy Dwór wzięły udział trzy osoby. Nie uczestniczył w nim żaden mieszkaniec Reptowa. Dodał, że we wszystkich sołectwach odbyły się zebrania konsultacyjne w kwestii opracowania Studium.
Wyjaśnił, że omawiany dokument jest długofalowy i powinien obowiązywać przez kilkanaście lat. Błędem jest to, że Reptowo nie zostało w nim ujęte, ponieważ ze względu na ogromne zainteresowanie położone tam grunty mają szansę w szybkim tempie stać się zabudowanymi. Dodał, że jest zwolennikiem zmiany studium, ale wiąże się to z ponownym przeprowadzeniem całej procedury opracowania oraz kosztami. Nie wyobraża sobie sytuacji, by opracowując zmiany Studium ograniczyć się tylko do Reptowa. Zasugerował, by Rada Gminy wyraziła pogląd, zobowiązania Wójta do wystąpienia i przeprowadzenia z mieszkańcami stosownych rozmów. Dodał, że w chwili obecnej nie ma możliwości opracowania dla Reptowa planu zagospodarowania przestrzennego ze względu na brak stosownych uregulowań w Studium.
Danuta Węgierska – członek Komisji zastanawiała się, czy w pierwszej kolejności nie należałoby opracować planów rozwoju wsi. Pozwoli to na uzyskanie inicjatywy oddolnej oraz ogólnego zarysu potrzeb w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
Wójt Gminy wyjaśnił, że nie odważyłby się uchwalać Strategii bez uzgodnienia jej z mieszkańcami.
Danuta Węgierska – członek Komisji zastanawiała się, czy nie należy zachęcić sołtysów do opracowywania planów rozwoju wsi.
Wójt Gminy wyjaśnił, że nie tylko sołtysi, ale również mieszkańcy sołectw wiedzą, że takie plany można opracowywać. Należy wspierać tych, którzy chcą to robić.

Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała koncepcję, Wójt Gminy przeprowadził rozmowy z mieszkańcami Reptowa oraz innymi zainteresowanymi wprowadzeniem zmian do Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Dąbrowa Chełmińska.

g) Wniosek mieszkańców Ostromecka w sprawie zwrotu kosztów budowy kanalizacji ściekowej:
Wójt Gminy poinformował, że o zaprzestaniu opłaty partycypacyjnej w budowie sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej może zadecydować wyłącznie Rada Gminy. Dodał, że opłata za przyłączenie do kanalizacji ściekowej pobierana jest na podstawie umów cywilno – prawnych zawieranych pomiędzy poszczególnymi mieszkańcami, a Gminą i nie wynika ona z uchwały Rady Gminy. Ze swej strony wywiązał się z umowy, natomiast mieszkańcy nie chcą zrealizować ze swych obowiązków.
Danuta Węgierska – członek Komisji wyjaśniła, że podobnie, jak w przypadku mieszkańców Reptowa, gdzie w momencie tworzenia studium nie widzieli sensu rozwoju, mieszkańcy Ostromecka w momencie rozpoczynania inwestycji partycypowali w jej kosztach, ponieważ nie było środków z zewnątrz oraz ustawy zobowiązującej gminy do budowy kanalizacji. Wystąpienie mieszkańców spowodowała zmiana warunków.
Wójt Gminy poinformował, że od zawartych umów można odstąpić jedynie drogą sądową.
Lidia Mandra – członek Komisji zwróciła uwagę na liczbę obiektów nie podłączonych do kanalizacji dodając, że w miarę jej rozwoju ten problem może narastać.
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła uwagę, że na Osiedlu Zabasta w Ostromecku większa liczba osób może nie wyrazić chęci włączenia się do kanalizacji ściekowej.
Lidia Mandra – członek Komisji dodała, że pobieranie opłaty partycypacyjnej leży w interesie Gminy, ale nie wszyscy będą chcieli ją ponosić.
Wójt Gminy przedstawił szczegółową informację na temat faktycznej liczby obiektów nie włączonych do kanalizacji ściekowej oraz poinformował, że Gmina dopłaca do zrzutu ścieków.
Danuta Węgierska – członek Komisji zastanawiała się, czy nie należało zatem opłaty partycypacyjnej potraktować jako różnicy pomiędzy faktyczną ceną zrzutu ścieków, a tą, którą ponoszą mieszkańcy?
Wójt Gminy przypomniał, że mieszkańcy wstępnie sami zadeklarowali partycypację w kosztach omawianej inwestycji w wysokości 2000 zł, natomiast Rada Gminy ustaliła ją na poziomie 1200 zł. Dodał, że w budżecie gminy nie przewidziano środków na zwrot dokonanych przez mieszkańców wpłat. W związku z powyższym istnieje jedynie możliwość odstąpienia od pobierania opłaty, ale bez zwrotu środków, które zostały już wpłacone. Dodał, że ewentualne odstąpienie od pobierania opłat partycypacyjnych nie może dotyczyć wyłącznie kanalizacji ściekowej, ale również opłaty za przyłącze do sieci wodociągowej.
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła uwagę, że w przypadku odstąpienia od w/w opłat nastąpi niesprawiedliwość w stosunku do mieszkańców, którzy te koszty ponieśli.
Józef Hentrich – w zastępstwie Przewodniczącej Komisji poddał pod głosowanie propozycję odstąpienia od pobierania opłat partycypacyjnych w zakresie realizacji inwestycji budowy sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej od mieszkańców.

Za pozytywnym zaopiniowaniem w/w wniosku głosowało trzech członków Komisji, przeciw – jeden.

h) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Józef Hentrich – w zastępstwie Przewodniczącej Komisji w związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

ad.2. Komisja opracowała harmonogram swych prac na rok 2007, który stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

ad.3. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 12 grudnia 2006 roku. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.

ad.4. W punkcie „sprawy różne” poruszano następujące kwestie:
a) Wójt Gminy poinformował o zamiarze wprowadzenia środy, jako dnia, w którym będzie ograniczony dostęp interesantów do niektórych urzędników w Urzędzie Gminy by umożliwić realizację innych zadań i obowiązków na niektórych stanowiskach.

b) Danuta Węgierska – członek Komisji zastanawiała się nad możliwością wprowadzenia dyżurów radnych w różnych miejscowościach na terenie Gminy celem lepszej współpracy z mieszkańcami i dyskutowania o ich problemach.
Lidia Mandra – członek Komisji zwróciła uwagę, że frekwencja na zebraniach wiejskich jest bardzo niska.
Wójt Gminy stwierdził, iż dobrą praktyką byłoby uczestniczenie radnych w posiedzeniach rad sołeckich.
Józef Hentrich – w zastępstwie Przewodniczącej Komisji, Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że inicjatywa radnej Węgierskiej jest słuszna i radni przy realizacji tej inicjatywy mogą liczyć na pomoc ze strony Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy.


Na tym posiedzenie zakończono.metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska - inspektor (22 lutego 2007)
Opublikował: Dorota Kraska (12 kwietnia 2007, 09:26:08)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:59:46)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1075