PROTOKÓŁ NR 1/06 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR  1/06
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 12 grudnia 2006 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Ewa Juchcińska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
- mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy
- mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.
 
Porządek posiedzenia:
1.
 Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2007.
2. Dyskusja na temat diet dla radnych Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.
3. Omówienie projektów uchwał na III Sesję Rady Gminy.
4. Sprawy różne.
 
ad.1. W dyskusji nad projektem budżetu gminy na 2007 rok głos zabrali:
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że w dziale dochody zawyżono dochody z tytułu sprzedaży mienia, ale ten plan nie zostanie wykonany. Chodzi tu o zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie, gdy będziemy występować o środki z zewnątrz.
Przewodnicząca Komisji zwróciła się o wyjaśnienia dotyczące zagospodarowania zbiornika wodnego w Boluminie.
Wójt Gminy poinformował, że w roku bieżącym realizowane są prace związane z zagospodarowaniem zbiornika wodnego w Gzinie. W roku ubiegłym opracowano dla Bolumina plan odnowy wsi, którego jeden z projektów zakłada zagospodarowanie, a ściślej mówiąc likwidację istniejącego zbiornika wodnego, a na jego miejscu wybudowanie zespołu boisk sportowych.
Przewodnicząca Komisji zwróciła się o wyjaśnienie terminu „aktualizacja studiów wykonalności”.
Wójt Gminy wyjaśnił, że każde zadanie inwestycyjne, z którym Urząd Gminy chce brać udział w konkursach o dotacje z zewnątrz musi posiadać taki dokument. Urząd Marszałkowski województwa kujawsko - pomorskiego ogłasza takie konkursy z krótkimi okresami czasu na opracowanie niezbędnej dokumentacji. Studia wykonalności trzeba aktualizować, stąd projekt zarezerwowania środków w budżecie na ten cel.
Wójt Gminy na wniosek Danuty Węgierskiej – członka Komisji wyjaśnił zasady opracowywania projektu budżetu gminy oraz omówił, co w/w dokument powinien zawierać. Dodał, że w trakcie roku Rada Gminy będzie dokonywać jego korekt zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na koszty dowożenia uczniów. Zapytała, czy rozważano możliwość wynajęcia do realizacji tego zadania firmy z zewnątrz?
Józef Hentrich – członek Komisji zwrócił uwagę, że w przypadku wynajęcia firmy przewozowej nie będzie możliwości realizowania darmowych wyjazdów na zawody sportowe, wyjazdów Kół Gospodyń Wiejskich itp.
Wójt Gminy wyjaśnił, że taka ewentualność była rozważana i jeśli chodzi tylko o dowożenie uczniów, to podpisanie umowy z firmą zewnętrzną byłoby mniej kosztowne. Należy liczyć się z tym, że firma nie będzie realizowała wycieczek, które odbywają się w czasie trwania lekcji, wyjazdów dzieci na basen itp. Prawdopodobnie znacznemu ograniczeniu uległyby również kursy autobusów, podczas, gdy obecnie dzieci odwożone są do domów zaraz po skończonych zajęciach lekcyjnych.
Józef Hentrich – członek Komisji poinformował, że projekt budżetu gminy został zatwierdzony przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów poddała pod głosowanie projekt  budżetu gminy na 2007 rok.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt budżetu gminy na 2007 rok.
 
ad.2. W dyskusji na temat wysokości diet dla radnych głos zabrali:
Przewodnicząca Komisji zaproponowała obniżenie diet radnych po 20 zł i przeznaczenie tych pieniędzy na stypendia dla najlepszych uczniów gimnazjów z terenu Gminy.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji zapytał, jakie przewidywane są kryteria przyznawania w/w stypendiów?
Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że stypendia byłyby przyznawane najlepszym uczniom trzecich klas gimnazjum pod względem uzyskanej średniej ocen.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji stwierdził, że jest zwolennikiem tej idei, zastanawiał się jednak, czy nie należałoby przyznać tych stypendiów uczniom szkół podstawowych?
Danuta Węgierska – członek Komisji stwierdziła, ze stypendia w niższej wysokości można by przyznawać i uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że gdyby te diety rzeczywiście obniżyć, zapis uchwały zawierałby regulację, że radnym przysługuje dieta w kwocie nie 250, a 230 zł i odpowiednio Przewodniczącym Komisji Rady, Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym rady Gminy, a pozostałe środki przekazane zostałyby do budżetu. W takim przypadku powstaje konieczność opracowania regulaminu przyznawania stypendiów.
Wójt Gminy wyjaśnił, że w budżecie gminy są już przeznaczone środki finansowe na stypendia dla uczniów zarówno socjalne, jak i naukowe. Podział stypendiów naukowych leży w gestii szkół, które posiadają odpowiednie regulaminy ich przyznawania. Dodał, że Rada Powiatu Bydgoskiego funduje stypendia dla uczniów. Może należy zapytać o tę kwestię radnego powiatu - przedstawiciela naszej Gminy.
Wójt zwrócił uwagę, że diety radnych są rekompensatą, czy to utraconych dochodów w związku z uczestniczeniem w Sesjach Rady Gminy, czy też kosztów dojazdów oraz innych kosztów. Jest to rekompensata poniesionych kosztów sprawowania mandatu. Nie namawia jednak do tego, by nie fundować stypendiów.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie postanowiła nie wprowadzać zmian do uchwały określającej diety radnych Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
ad.3. Członkowie Komisji omawiali następujące projekty uchwał:
a) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie głos zabrali:
Sekretarz Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Danuta Węgierska – członek Komisji zapytała, czy projekt uchwały nie powinien bardziej szczegółowo określać powodów cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z powodu zakłócania spokoju?
Wójt Gminy w odpowiedzi wyjaśnił, że tę materię szczegółowo określa ustawa. Dodał, że z tego powodu nie udało mu się cofnąć zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Powodem cofnięcia zezwoleń była sprzedaż alkoholu nieletnim. Wyjaśnił zasady cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła uwagę, że większą ilość środków finansowych należałoby przeznaczyć dla dzieci.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

b) w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy głos zabrali:
Sekretarz Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem głosów poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
ad.4. W punkcie „sprawy różne” poruszano następujące kwestie:
a) Józef Hentrich – członek Komisji poinformował, że  opracowano i uchwalono Strategię Rozwoju Gminy, w oparciu o którą realizowane są zadania inwestycyjne.
Sekretarz Gminy przedstawiła informacje dotyczące Strategii.
 
b) Wójt Gminy przedstawił informacje na temat stanu sieci wodociągowej na terenie Gminy i konieczności jej renowacji.
 
c) Komisja dyskutowała nad kwestiami pozyskiwania środków z zewnątrz na realizację zadań i inwestycji na terenie Gminy.
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
  

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska - inspektor (12 grudnia 2006)
Opublikował: Dorota Kraska (1 marca 2007, 12:01:08)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 13:00:00)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1208