PROTOKÓŁ NR 30.2018 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  29.2018
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 26 czerwca 2018 roku
 

Posiedzeniu przewodniczył Dawid Pałczyński – Przewodniczący Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-  członkowie Komisji wg listy obecności,
-  Mariusz Buliński – Zastępca Wójta,
 - Dorota Kraska-Wadych – Sekretarz Gminy,
- Małgorzata Sadurska – Kierownik CUW.
 
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie materiałów na XLV Sesję Rady Gminy.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Sprawy różne.
 
ad. 1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z  XLV
Sesją Rady Gminy:
1) Komisja jednogłośnie przyjęła informację Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie  międzysesyjnym.
 
2) Komisja jednogłośnie przyjęła informację na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
 
3) W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do Uchwały  nr XL.354.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Chełmińska na obwody głosowania, głos zabrali:
Zastępca Wójta wyjaśnił, że w podjętej uchwale w sprawie podziału gminy Dąbrowa Chełmińska na stałe obwody głosowania popełniono omyłkę pisarską, błędnie wpisując adres siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 5 i 6.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do Uchwały  nr XL.354.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Chełmińska na obwody głosowania.
 
4) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia  maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,  zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Zastępca Wójta powiedział, że zgodnie z dyspozycją ustawową projekt uchwały został zaopiniowany przez właściwie jednostki pomocnicze gminy. Podczas konsultacji postulowano aby zwiększyć maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z 83 na 100.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła  projekt uchwały w sprawie ustalenia  maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,  zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
5) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie  uchwalenia statutów Gminy Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Zastępca Wójta powiedział, że treść obowiązujących statutów wymaga dostosowania do obowiązujących przepisów, doprecyzowana niektórych jego postanowień i uregulowania sprawa do tej pory nieunormowanych w sposób wyczerpujący. W wyniku konsultacji mieszkańcy poszczególnych sołectw pozytywnie zaopiniowali przedstawione projekty statutów, które są jednakowe dla wszystkich sołectw, za wyjątkiem statutu sołectwa Bolumin, gdzie ust. 1  paragraf 54 otrzymuje brzmienie” zebranie wiejskie wybiera Komisje Rewizyjną w sołectwie w składzie 3 osobowym  spośród osób uprawnionych” oraz sołectwa Gzin, gdzie ust. 4. paragraf 11 i ust. 3 paragraf 27 wartość 10% zastępuje się wartością 5%.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła  projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów Sołectw w Gminie Dąbrowa Chełmińska.
 
6) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod działalność handlowo-usługową, głos zabrali:
Zastępca Wójta powiedział, że proponuje się dzierżawę nieruchomości gruntowej w Ostromecku  o powierzchni 100 m z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod działalność handlowo-usługową.
 
 
7) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę  nieruchomości gruntowej  przeznaczonej pod działalność handlowo-usługową.
 
8) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
9) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały  w sprawie zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
10) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII.336.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomni oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”, głos zabrali:
Zastępca Wójta powiedział, że w związku z zaprzestaniem prowadzenia opieki lekarsko-weterynaryjnej przez dotychczasowego weterynarza należało dokonać zmiany w przedmiotowej uchwale poprzez wskazanie nowego Gabinetu Weterynaryjnego.
 
 Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII.336.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomni oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”.
 
11) W dyskusji uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarżu, głos zabrali:
Zastępca Wójta powiedział, że w celu uregulowania stanu użytkowania obiektów oraz pomieszczeń zajmowanych przez jednostki OSP  na terenie gminy, proponuje się podjęcie w tej sprawie stosownej uchwały. Ponieważ  prowadzona przez te podmioty działalność ma charakter ciągły i wymaga odpowiednio długiego czasu dysponowania nieruchomościami, proponuje się oddanie ich w użyczenie na czas nieokreślony.
 
 Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarżu.
 
12) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałdowie Królewskim
 
13) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzinie.
 
14) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
15)  W dyskusji nad informacją o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 r., głos zabrali:
Skarbnik Gminy  omówiła informację z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 roku. 
 
Komisja jednogłośnie  przyjęła informację  o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 r.
                
16) Komisja jednogłośnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok.
 
17) Komisja jednogłośnie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028.
 
18) W dyskusji w sprawie wymiany dachu na budynku w Gzinie,  głos zabrali:
Zastępca Wójta poinformował, że dwóch lokatorów na piśmie zadeklarowało partycypację w kosztach remontu dachu w przypadku jak pozostali również będą partycypowali.
 
Komisja zaproponowała, żeby w  bieżącym roku wykonać roboty zabezpieczające, natomiast w przyszłym w  miarę możliwości zabezpieczyć środki na wymianę pokrycia dachowego budynku.
 
19) W dyskusji na temat ustanowienia służebności dojazdu na grunty leśne dla Gminy Dąbrowa Chełmińska  w miejscowości Mała Kępa i Wałdowo Królewskie, głos zabrali:
Zastępca Wójta omówił przedmiotową sprawę. Uregulowanie tej sprawy spowoduje, że mieszkańcy miejscowości Mała Kępa i części miejscowości Wałdowo Królewskie uzyskają dostęp do drogi publicznej.
   
Komisja przychyliła się od propozycji Nadleśnictwa Toruń w sprawie ustanowienia służebności przejazdu przez grunty leśne na rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska. Wynikłe z tego tytułu  koszty pokryje gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
20) W dyskusji dotyczącej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości położonej na terenie Gminy Darowa Chełmińska, głos zabrali: 
Zastępca Wójta poinformował, że zainteresowany uczestniczył w posiedzeniu komisji budżetu na którym podtrzymał swoje stanowisko dotyczące braku zgody na zapis w uchwale dotyczący  każdoczesnego  właściciela rowu. 
Komisja zaproponowała uwzględnienie w uchwale zapisu „prawo przechodu  i przejazdu w
celu konserwacji i modernizacji rowu”. Radca Prawny na sesji przedstawi w tej sprawie opinię.
Radny Dawid Pałczyński powiedział, że jest za wycofaniem podjętej uchwały w przedmiotowej sprawie.
Komisja nie zajęła stanowiska.
 
ad. 2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia.     Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.3. W sprawach różnych  poruszono następujące kwestie:
Małgorzata Sadurska omówiła wniosek. Zwróciła uwagę na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z komunikacji oraz konsekwencje zmiany lokalizacji przystanku autobusu szkolnego.
Zaproponowała powołanie Komisji w celu możliwości ustalenia nowej lokalizacji zbiórki dzieci dowożonych do szkoły.
Komisja negatywnie rozpatrzyła przedmiotowy wniosek.
 
W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że usługi świadczone w związku z realizacją projektów lub programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wymagających udzielenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, udzielane są nieodpłatnie. Projekt uchwały przedstawia zasady przyznawania płatności, sposób wyliczenia i tryb pobierania opłat za usługi oraz wskazuje przypadki uprawniające do ubiegania się  o częściowe lub całkowite zwolnienie z  ponoszenia opłat za usługi.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Barbara Piórkowska (25 października 2018)
Opublikował: Barbara Piórkowska (25 października 2018, 12:25:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 146