PROTOKÓŁ NR 29.2018 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  29.2018
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 26 czerwca 2018 roku
 
Posiedzeniu przewodniczył Dawid Pałczyński – Przewodniczący Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-  członkowie Komisji wg listy obecności,
-  Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
 - Dorota Kraska-Wadych – Sekretarz Gminy,
- Małgorzata Sadurska – Kierownik CUW.
 
1. Zaopiniowanie materiałów na XLII Sesję Rady Gminy.
2. Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za rok 2017.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, którym organem prowadzącym jest gmina Dąbrowa Chełmińska.
4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5.  Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z  XLII
Sesją Rady Gminy:
 
1)   W dyskusji nad informacją Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie  międzysesyjnym, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKS w sprawie kursu autobusów.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła informację Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie  międzysesyjnym.
 
2) Komisja jednogłośnie przyjęła Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
3) W dyskusji nad analizą problemów związanych z budową kanalizacji i zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że musimy pochylić się nad budową kanalizacji w Strzyżawie. Poinformował, że odbyło się otwarcie ofert na realizację przedmiotowej inwestycji.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła analizę problemów związanych z budową kanalizacji i zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
4) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przed nowelizacją ustawy limitowana była liczba punktów sprzedaży, po zmianie limitowana ma być liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z dyspozycją ustawową projekt uchwały został zaopiniowany przez właściwe jednostki pomocnicze gminy.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła  projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
5) W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
Wójt Gminy poinformował, że nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi umożliwiła radzie gminy wprowadzenie, w drodze uchwały, w określonym miejscu publicznym na terenie gminy odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
6) W dyskusji na projektem  uchwały zmieniającym uchwałę nr II.15.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 grudnia 2014 r., głos zabrali:
Radna Danuta Węgierska zaproponowała, żeby dodatek specjalny pozostawić na poziomie 23 %.
Za  przyjęciem w/w propozycji  1 głos za, 3 przeciw.
 
7) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
8) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przechodu i przejazdu na nieruchomości położonej na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy zaproponował, żeby nie podejmować uchwały i cofnąć uchwałę w sprawie służebności. Powiedział, że fragment tej nieruchomości nie spełnia parametrów drogi dlatego gmina nie jest zainteresowana jej przejęciem.
Radna Danuta Węgierska powiedziała, że należy z wnioskodawcą sprawę wyjaśnić.
Komisja w przedmiotowej sprawie nie zajęła stanowiska.
 
9) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej do załatwiania indywidualnych sprawa z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za przedszkole oraz opłat za wyżywienie.
 
10) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za przedszkole oraz opłat za wyżywienie.
 
11)  Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Czarżu do załatwiania indywidualnych sprawa z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za przedszkole oraz opłat za wyżywienie.
 
12)  W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że Prokuratura zarzuciła zapis w deklaracji o odpowiedzialności karnej.
 
Komisja jednogłośnie  przyjęła projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
                
13) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie opłaty targowej, głos zabrali:
Rada Danuta Węgierska zapytała ile osób korzysta z Targowiska i czy nie mają uwag do wysokości opłaty.
Wójt Gminy odpowiedział, że nie zgłaszano uwag. 40 procent od skasowanej kwoty otrzymuje inkasent. Poprosił  o zaokrąglenie do pełnych kwot dziennych stawek opłaty targowej. 
 
Komisja jednogłośnie przyjęła  projekt uchwały w sprawie opłaty targowej z uwzględnieniem wniosku Wójta Gminy .
 
14) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2017 rok, głos zabrali:
Radna Danuta Węgierska zapytała czy jest możliwość umorzenia zaległości w opłacie za odpady i czy jest możliwość zatrudnienia osoby, która będzie zajmowała się ściągalnością zaległości.
Wójt Gminy opowiedział, że tak ale to będzie pokrywane z systemu odpadami komunalnymi, który się w chili obecnej nie zamyka.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2017 rok.
 
15) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
 
16) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok, głos zabrali:
Skarbnik Gminy przedstawiła propozycję zmian w budżecie Gminy.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok.
 
17) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na opłaty z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe, głos zabrali:
Skarbnik Gminy poinformowała, że zgodnie z umową pomiędzy Powiatem Bydgoskim, a Gminą Dąbrowa Chełmińska, gmina zobowiązała się do corocznego udzielania pomocy finansowej w wysokości 25% za opłaty roczne z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej.
 
Komisja  jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na opłaty  z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe.
 
18) W dyskusji na temat poszerzenia drogi gminnej oraz terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Janowie, głos zabrali:
Wójt Gminy poprosił o zajęcie stanowiska w sprawie podjęcia działań zmierzających do poszerzenia drogi gminnej oraz terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Janowie z gruntów prywatnych mieszkańca Janowa sąsiadujących bezpośrednio z przedmiotową drogą oraz świetlicą. Poinformował, że wstępnie właściciel działki wyraził zgodę na wydzielenie części swojego gruntu i przekazanie go gminie za odszkodowaniem.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie  poszerzenia drogi gminnej oraz terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Janowie.
 
19) W dyskusji na temat dzierżawy części działki nr ew. 180 w Ostromecku, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że wnioskodawca wystąpił o dzierżawę części działki nr 180 w Ostromecku na działalność handlowo-usługową. Poinformował, że obecnie przedmiotowa działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na usługi kultury i sportu, znajduje się w sferze ochrony konserwatorskie oraz, że trwają prace nad zmiana planu zagospodarowania.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek w sprawie dzierżawy części działki nr ew. 180 w Ostromecku na okres 7 lat.
 
19) W dyskusji na temat nadania nazwy ulicy w Dąbrowie Chełmińskiej, głos zabrali:
Wójt Gminy zaproponował, żeby wywołanie uchwały w przedmiotowej sprawie odbyło się po wyborach samorządowych, gdyż spowodowałoby to konieczność zmiany uchwał w sprawie ustalenia okręgów wyborczych i stałych obwodów głosowania.   
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek  w sprawie nadania nazwy ulicy w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
 
20) W dyskusji nad wnioskiem w sprawie przycięcia gałęzi drzewa w Ostromecku, głos zabrali:
 Wójt Gminy powiedział, że ponieśliśmy koszty opinii dendrologicznej dotyczącej przycięcia kory drzewa.
Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek w sprawie przycięcia gałęzi drzewa w Ostromecku.  
 
ad. 2.   Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za rok 2017.
 
ad.3. Zaopiniowanie projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, którym organem prowadzącym jest gmina Dąbrowa Chełmińska.
Wójt Gminy powiedział, że w projekcie naniesiono poprawki, które zostały zaproponowane na poprzednim posiedzeniu Komisji.
Małgorzata Sadurska powiedział, że 7,5% wynagrodzeń zasadniczych  nauczycieli stanowi kwotę bieżącą odpisu na dodatki motywacyjne.
Radna Danuta Węgierska zaproponowała wykreślenie punktu 9,  gdyż te zapisy reguluje karta nauczyciela.  Zwróciła uwagę, że dodatek motywacyjny nie może mieć charakteru uznaniowego, jest to element wynagrodzenia, zaproponowała żeby wykreślić ten zapis.
Jeżeli  nauczyciel spełnia kryteria to powinien dodatek otrzymać.
Wójt Gminy nie zgodził  się z wypowiedzią, gdyż dodatek można przyznać, a nie trzeba. Jest to dodatek uznaniowy. 
Radny Dawid Pałczyński powiedział, że jego zdaniem to jest dodatek uznaniowy i nie należy się każdemu.
Radna Danuta Węgierska poprosiła, żeby sprawdzić prawnie  czy dodatek motywacyjny może mieć charakter uznaniowy.
Ponowiła wniosek wykreślenia paragrafu dziewiątego gdyż reguluje to karta nauczyciela.
Za przyjęciem projektu uchwały z uwzględnieniem w/w wniosków  jednogłośnie.
 
ad.4. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia.     Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.5. W sprawach różnych  poruszono następujące kwestie:
Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej powiedział, że rodzice zostali poinformowani, że oddział z Wałdowa Królewskiego zostaje przeniesiony do Dąbrowy Chełmińskiej.
Pomieszczenie pawilonu w Wałdowie Królewskim  proponuje się przeznaczyć na utworzenie przedszkola z bogatą ofertą edukacyjną. Zapisy do oddziałów będą
prowadzone bezpośrednio do Wałdowa.  Powiedział, że adaptacja budynku wymaga nakładów finansowych.
Wójt Gminy powiedział, że klasy 1-3 są rozwiązane. Zwrócił uwagę, że  jesteśmy jedną z gmin gdzie nie ma niepublicznego przedszkola, w którym obowiązują inne zasady  zatrudniania pracowników. Część dzieci  z terenu gminy uczęszcza do przedszkoli w innych gminach, a my ponosimy koszty. Pawilon jest zadbany nie wymaga dużych remontów. Zabieg przeniesienia przedszkola, umożliwi stworzenie zaplecza kuchennego ze stołówką w Dąbrowie Chełmińskiej.
Jeżeli chodzi o budynek starej szkoły, jedną z sal przeznaczymy na archiwum oraz rozważymy przeniesienie GOPS i GOKiS. Przeanalizujemy możliwość stworzenia auli dla pawilonu w przypadku imprez okolicznościowych. Zwróci uwagę na konieczność docelowo wymiany ogrzewania oraz posadzek.  
Dyrektor Szkoły powiedział, że są nauczyciele którym należy stworzyć możliwość  „rozwinięcia skrzydeł”. Powiedział, że było poruszenie w kwestii likwidacji szkoły, teraz trzeba rozgłosić pomysł stworzenia przedszkola.
Radna Danuta Węgierska zapytała na ile jest niezadowolenie rodziców w związku z planami przeniesienia oddziałów, zapytała czy jest możliwość utworzenia przedszkola.
Dyrektor Szkoły powiedział, że rodzicom chodziło, żeby nie dzielić klas, trudno jest im przyjąć fakt, że nie będzie szkoły w Wałdowie.
Radna Danuta Węgierska zapytała co w przypadku kiedy rodzice nie będą chcieli zapisać dzieci do przedszkola w Wałdowie.
Wójt Gminy powiedział, że nie będą mieli innej alternatywy.
Radna Danuta Węgierska poprosiła o przeprowadzenie sondażu  w tej sprawie.
Dyrektor Szkoły powiedział, że przygotują bogata ofertę  żeby zachęcić rodziców.
Małgorzata Sadurska powiedziała, że my jako organ prowadzący musimy zapewnić miejsce dziecku dając możliwość uczestniczenia w jednym z trzech przedszkoli.
Dyrektor Szkoły powiedział, że jest możliwość wydłużenia godzin otwarcia przedszkola.
Radny Dawid Pałczyński poprosił o możliwość wizytacji lokalnej w budynku szkoły przed kolejnym posiedzeniem komisji.
Wójt Gminy powiedział, że możemy zrobić to wcześniej, zaproponował, że w czwartek przed sesją o godzenie 9.00.
Radna Beata Niedziela zwróciła uwagę na słaby przepływ informacji oraz złą współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu.
Radna Barbara Łukowska zwróciła uwagę na odbiór z posesji odpadów zielonych.
Powiedziała, że gmina Zławieś Wielka podjęła uchwałę  w sprawie odbioru odpadów zielonych za dodatkową opłatą.
Wójt Gminy powiedział, żeby taką propozycję przekazać mieszkańcom Ostromecka.
Zwrócił uwagę, że dodatkowa oplata nie może być zgodnie z ustawą wprowadzona.
Radna Barbara Łukowska powiedziała, że mieszkańcy deklarowali chęć wprowadzenia dodatkowej opłaty za odbiór opadów zielonych.   
Radna Danuta Węgierska zaproponowała, żeby umożliwić mieszkańcom odbiór odpadów zielonych za dodatkową opłatą.
Radny Dawid Pałczyński zapytał czy możemy wystąpić z pytaniem do firmy o możliwość odbioru odpadów zielonych.

W wyniku dyskusji Komisja 3 głosami za, 1 wstrzymującym, zaproponowała zmianę regulaminu i wprowadzenie  dodatkowej opłaty za wywóz worka z odpadami zielonymi.  
Radna Danuta Węgierska zwróciła uwagę na  tablice reklamowe umieszczane w Centrum Ostromecka oraz brak estetyki.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 

metryczka


Wytworzył: Barbara Piórkowska (1 października 2018)
Opublikował: Barbara Piórkowska (1 października 2018, 09:38:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 115