PROTOKÓŁ NR 16/06 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCHP R O T O K Ó Ł   NR  16/06
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 20 października 2006 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Barbara Łukowska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
- mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy
- mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.
 
Porządek posiedzenia:
1.
Zaopiniowanie załączonych projektów uchwał związanych z tematyką XXXIII Sesji Rady Gminy.
2. Podsumowanie prac Komisji w roku 2006.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące materiały oraz projekty uchwał związane z XXXII Sesją Rady Gminy:

a) Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
Danuta Tomaszewska – Kierownik G.O.P.S. celem wprowadzenia omówiła w/w sprawozdanie.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem głosów poddała pod głosowanie w/w sprawozdanie.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.
 
b) Informacja na temat działalności świetlic wiejskich na terenie Gminy:
Członkowie Komisji omawiali kwestie zakończenia remontu świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Chełm. oraz zatrudnienia pracownika ds. upowszechniania kultury do prac w tej placówce.
Jan Palmowski – członek Komisji poinformował, że w świetlicy wiejskiej w Gzinie występuje problem z usytuowaniem pieca do wypalania gliny. Obecnie piec znajduje się w sali, w której odbywają się zajęcia. Stwarza to ogromne zagrożenie. Podczas wypalania wydziela się spora ilość spalin. Wskazał na możliwość usytuowania przedmiotowego pieca w innym miejscu, ale wymaga to przeprowadzenia remontu. Zapytał, czy istnieje możliwość wykonania prac remontowych przy pomocy ze Urzędu Gminy? Zwrócił uwagę, że z zajęć w świetlicy korzystają również dzieci z innych gmin.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała w/w informację.
 
c) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2007”:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
d)  Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
e) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów stałych na składowisku odpadów w Boluminie:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
f) Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała podniesienie ceny wody do kwoty 1,65 zł/1m3, ponieważ dla przeciętnego mieszkańca nie będzie to stanowiło znacznego wzrostu, natomiast wpływy do budżetu przede wszystkim od dużych przedsiębiorców będą znaczne.
Wójt Gminy wskazał na konieczność dokonania remontów sieci wodociągowej na terenie Gminy. Przedstawił informację na temat kosztów utrzymania i amortyzacji sieci wodociągowej. Dodał, że amortyzacja sieci nigdy nie była brana pod uwagę oraz, że część sieci nadaje się do wymiany.
Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił się o uzasadnienie wniosku Przewodniczącej Komisji.
Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że głównym odbiorcą wody na terenie Gminy jest firma „Globus – Polska”, dlatego indywidualni mieszkańcy dopłacają do wody, z której korzysta ta firma.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że mimo, iż w roku bieżącym z powodu suszy występował problem z dostawą wody, ale wpływy do budżetu z tego tytułu są stosunkowo niskie. Zwrócił również uwagę na znaczną stratność wody, jednak w tym względzie nie odbiegamy od innych gmin. Duże ilości wody pobierane są na płukanie sieci, co przy dużym poborze wykonywane jest z częstotliwością co dwa dni. Dodał, że firma „Globus Polska” pobiera 40% wody w skali wszystkich poborców na terenie Gminy, a nie ma możliwości różnicowania cen wody dla odbiorców indywidualnych i przedsiębiorców.
Józef Hentrich – członek Komisji zaproponował pozostawienie tej kwestii Radzie Gminy nowej kadencji.
Wójt Gminy stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zlecenie obsługi sieci wodociągowej. Gmina nie radzi sobie ze stratnością. Duży problem stanowi również kradzież wody. Zwrócił uwagę na nieprawidłową eksploatację wodociągów i brak technologa.  Dodał, że Gmina korzysta z pomocy fachowców Wodociągów Miejskich i Kanalizacji w Bydgoszczy.
Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił uwagę, że radni powinni znać sumę, jaką corocznie dokłada się z budżetu gminy do utrzymania sieci wodociągowej.
Wójt Gminy stwierdził, że taką kwotę trudno określić, ponieważ opierając się o budżet gminy pojawią się kontrargumenty, że w dziale wodociągi ujęte są inwestycje oraz wynagrodzenia pracowników obsługi.
Jan Palmowski – członek Komisji stwierdził, że propozycja Przewodniczącej Komisji jest godna zastanowienia.
Józef Hentrich – członek Komisji stwierdził, że nie jest przeciwnikiem propozycji Przewodniczącej Komisji, ale chodzi o utrzymanie pewnej zasady, która została przyjęta na poprzedniej Sesji Rady Gminy, by wzrost podatków i opłat lokalnych ustalić na poziomie 3%.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie swój wniosek, bu ustalić cenę 1m3 wody na rok 2007 w kwocie 1,65 zł.
 
Za przyjęciem w/w propozycji głosował 1 członek Komisji, przeciw – 2, wstrzymujących się – 2. Wniosek upadł.

Komisja w wyniku dyskusji przy czterech głosach „za” i jednym wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
g)  Projekt uchwały w sprawie odpłatności za korzystanie z pobytu dziecka w przedszkolu:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
h) Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat z tytułu użytkowania i dzierżawy nieruchomości:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
i) Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
j) Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Józef Hentrich – członek Komisji zaproponował, by cenę ubiegłoroczną, tj. 27,88 zł podwyższyć o 3%
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że różnica pomiędzy podatkiem rolnym i podatkiem od osób fizycznych – od nieruchomości jest znaczna.
Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił uwagę, że wynagrodzenia rolników w stosunku do wynagrodzeń osób pracujących są niższe o około 40%.
Wójt Gminy zaproponował obniżenie ceny skupu żyta do kwoty 30,00 zł. Zwrócił uwagę, że w roku ubiegłym cena żyta nie uległa obniżeniu, ponieważ spadła z kwoty około 37 zł w roku 2004 do kwoty 27,88 zł. W związku z tym faktem podatek rolny został znacznie obniżony. Obniżenie ceny żyta do kwoty 30 zł będzie skutkowało podniesieniem podatku rolnego o wartość wyższą niż 3%, jednak mimo to przedmiotowy podatek będzie niższy niż w latach poprzednich.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie wniosek Wójta Gminy by obniżyć cenę żyta do kwoty 30 zł za 1 kwintal.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w propozycję Wójta Gminy.
 
k) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały przedstawiając informację na temat konieczności wykonania dodatkowych prac adaptacyjnych.
Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił uwagę na zasadność budowy parkingów samochodowych w Ostromecku.
Przewodnicząca Komisji dodała, że miejsca parkingowe powinny zostać wybudowane wzdłuż całej ul. Szkolnej w Ostromecku.
Wójt Gminy zwrócił uwagę na znaczne koszty budowy parkingów oraz inne miejscowości, gdzie też istnieje konieczność budowy miejsc parkingowych.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
 
ad.2. Komisja dokonała podsumowania swoich prac za rok 2006.
Stosowne opracowanie stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
 
ad.3. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 28 września 2006 roku. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.4. W punkcie „sprawy różne” nie poruszano żadnych kwestii.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska - inspektor (20 października 2006)
Opublikował: Dorota Kraska (15 listopada 2006, 08:27:49)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 13:00:19)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1056