PROTOKÓŁ NR 15/06 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR  15/06
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 28 września 2006 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Barbara Łukowska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
- mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy.
 
Porządek posiedzenia:
1.
Zaopiniowanie załączonych projektów uchwał związanych z tematyką XXXII Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
3. Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące projekty uchwał związane z XXXII Sesją Rady Gminy:
 
a) Projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
b) Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały informując o zmianie wysokości zasiłku rodzinnego, który stanowi podstawę do ustalenia wysokości stypendiów. W związku z tym najniższa kwota stypendium nie może być niższa niż 51,20 zł, dlatego zaproponował przyjęcie stawki 52,00 zł.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że cel tej pomocy był zupełnie inny – na wyrównanie szans dla dzieci z uboższych rodzin.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
c) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki nr 64/2 w Dąbrowie Chełmińskiej:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
d) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki nr 67/4, 68, 69/1, 69/2, 70/1 – 70/8 i 306 w Dąbrowie Chełmińskiej:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
e) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Linie” w Dąbrowie Chełmińskiej:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
f) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 55/1, 55/3, 55/5 i części działki nr 55/6 obręb geodezyjny Gzin Dolny:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
g) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił uwagę na wysoką cenę budowy zatoczki autobusowej w Dąbrowie Chełm.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 

h) W dyskusji na temat określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2007 rok wskazywano na:
Wójt Gminy przedstawił propozycje podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu gminy na 2007 rok: dochody własne – wzrost o 3%, wynagrodzenia – 3%, pozostałe wydatki bieżące – 1,9%.
Przewodnicząca Komisji zapytała, z czego wynika wzrost dochodów i wynagrodzeń o 3%?
Wójt Gminy w odpowiedzi wyjaśnił, że zakładana inflacja na rok przyszły wynosi 1.9%, co zostało przyjęte do budżetu państwa. Pozostałe kryteria należy ustalić na szczeblu lokalnym.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji, przy czterech głosach „za” i jednym wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała propozycję Wójta Gminy dot. podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu gminy na 2007 rok.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 1 września 2006 roku. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.3. W punkcie „sprawy różne” głos zabrali:

a)
 Wójt Gminy przedstawił informację na temat wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dąbrowie Chełm. stanowiących własność Gminy.
 
b) Wójt Gminy poinformował, że Przedsiębiorstwo „Mir – Mar”, które zajmuje się zimowym utrzymaniem dróg zwróciło się z pisemną informacją, że w związku ze wzrostem cen paliw wzrosły też koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg w przejezdności, dlatego chcieliby zmienić umowę w kwestii podniesienia cen usług.
Wyjaśnił, że nie ma takiej możliwości ze względu na fakt, iż specyfikacja nie przewiduje podnoszenia cen w trakcie trwania umowy. Nie ma również możliwości rozwiązania umowy za porozumieniem stron, ponieważ Gmina wywiązuje się ze swych zobowiązań. Ogłoszenie przetargu i przeprowadzenie procedury przetargowej potrwa około 2 miesięcy, natomiast zamówienie z wolnej ręki spowoduje przekroczenie kwoty 6.000 euro, do której można taką formę przyjmować.
 
c) Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w Ostromecku podczas budowy ulic Szkolnej i Leśnej wykonano ciąg pieszy między ulicami Szkolną, a Bydgoską, na który Zebranie Wiejskie przeznaczyło w swym budżecie kwotę 6.000 zł. Przy barze „Kufelek” z takiego samego materiału wykonano i położono w podobnym czasie bruk. To rodzi pewne sugestie. Radna zapytała, czy w związku z tym sprawą nie powinna zająć się Komisja Rewizyjna Rady Gminy?
Wójt Gminy wyjaśnił, że bruk przed barem wykonali prawdopodobnie po godzinach pracy pracownicy firmy, która wykonywała inwestycję budowy ciągu pieszego pomiędzy ulicami Szkolną, a Bydgoską. Nie można im tego zabronić.
 
d) Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił się o przedstawienie informacji na temat stanu zatrudnienia w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych i społecznie użytecznych.
Sekretarz Gminy poinformowała, że w ramach robót publicznych obecnie pracują cztery osoby, ponieważ część pozostaje na zwolnieniach lekarskich. Od dnia 9.10 br. zostanie zatrudnionych 6 osób w ramach robót publicznych, w tym trzy kobiety. Dodała, że pracy dla tych osób nie brakuje. Poinformowała, że w ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono sporo osób, za które ponoszą odpowiedzialność sołtysi, którzy w swoim zakresie mają nadzorowanie tych pracowników i podpisywanie im kart pracy.
Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił uwagę, że ci pracownicy bardzo się starają i rzetelnie wykonują swoje obowiązki. W sołectwach jest schludniej i nie ma już śmieci.
Wójt Gminy dodał, że z dziesięciu pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych pozostało czterech, ponieważ część zwolniono, a część choruje.
Sekretarz Gminy dodała, że trudno obecnie znaleźć chętnych do pracy w ramach robót publicznych. Ci, którzy pozostali są solidni.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska - inspektor (28 września 2006)
Opublikował: Dorota Kraska (15 listopada 2006, 08:19:22)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 13:01:18)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1074