PROTOKÓŁ NR 14/06 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCHP R O T O K Ó Ł   NR  14/06
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 1 września 2006 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Barbara Łukowska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
- mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
- mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.
 
Porządek posiedzenia:
1.
 Zaopiniowanie załączonych projektów uchwał oraz materiałów związanych z tematyką XXXI Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
3. Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące projekty uchwał i materiały związane z XXXI Sesją Rady Gminy:

a) Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali informacje dotyczące wyników egzaminów kompetencyjnych na szczeblu szkoły podstawowej i gimnazjum.
 
b) Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali informacje na temat przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.
 
c) Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali informację na temat działalności Bi blotek na terenie Gminy.
 
d) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dąbrowie Chełmińskiej dla obszaru ograniczonego ul. Toruńską, Chełmińską, Przemysłową i przyległymi do niej działkami, ul. Bazową i projektowaną ulicą od strony południowej:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
e) Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne stanowiące własność gminy Dąbrowa Chełmińska:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
f) Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale nr XIX/149/05 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla celów ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w przedszkolach i szkołach oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gminie Dąbrowa Chełmińska:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
g) Projekt uchwały w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla celów ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Dąbrowa Chełmińska:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
h) Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Ostromecko dot. podziału Sołectwa Ostromecko na dwie odrębne jednostki pomocnicze:
Józef Hertrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały informując, że wniosek grupy mieszkańców w tej sprawie nie zawierał wymaganej liczby podpisów by stał się prawomocny. W terminie późniejszym dosłano brakujące podpisy. Przewodniczący poinformował, że w chwili obecnej mieszkańcy wycofują swe podpisy spod przedmiotowej petycji.
Wójt Gminy przedstawił informacje na temat przebiegu sprawy dodając, że niektórzy mieszkańcy wyjaśniają, że nie zostali poinformowani o tym, co podpisują. Dodał, że jeśli Rada Gminy dopuściła do uzupełnienia listy podpisów, powinna również dopuścić ich wycofanie.
Józef Hertrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy zgodził się z sugestią Wójta Gminy.
Jan Palmowski – członek Komisji zaproponował powrót do pierwszego wniosku grupy mieszkańców, który nie spełniał wymogów formalnych.
Józef Hertrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy zaproponował uwzględnienie wniosków osób, które chcą wycofać swe podpisy spod wniosku o utworzenie sołectwa Ostromecko Centrum.
Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił uwagę, że podczas Sesji Rady Gminy trzeba będzie udzielić głosu gościom, którzy będą chcieli wypowiedzieć się w kwestii podziału Sołectwa Ostromecko. Rada stanowi prawo i musi go przestrzegać.
Bartosz Giłka – członek Komisji zwrócił uwagę, że obrano złą drogę załatwienia przedmiotowej sprawy, ponieważ pisma mieszkańców sporządzone są w atmosferze złości i nienawiści.
Wójt Gminy zastanawiał się, czy podział przyniesie Ostromecku więcej korzyści, czy szkody. Dodał, że Rada Gminy ma prawo odrzucić wniosek.
Bartosz Giłka – członek Komisji wyjaśnił, że nie zna realiów panujących w Sołectwie Ostromecko. Wcielenie Słończa do Sołectwa Czarże wyszło na dobre tej małej miejscowości.
Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił uwagę, że jeśli są zastrzeżenia co do działalności wójta lub sołtysa, wówczas należy występować o zmianę osób piastujących te stanowiska, a nie o dokonanie podziału sołectwa. Dodał, że spółki prawa handlowego by uzyskać lepsze efekty swej działalności łączą się w holdingi, a w tym przypadku proponuje się podział, który ma doprowadzić do poprawy sytuacji. Zdaniem radnego to rozwiązanie zaszkodzi sołectwu.
Wójt Gminy poinformował, że Barbara Łukowska – Sołtys Sołectwa Ostromecko złożyła rezygnację z funkcji i w dniu 12.09.2006 roku odbędą się wybory sołtysa.
Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił uwagę, że argumentacja Komitetu Inicjatywnego jest zła i niepoważna.
Przewodnicząca Komisji dodała, że należało złożyć wniosek o zmianę sołtysa, jeśli są uwagi do jego działalności.
Bartosz Giłka – członek Komisji zastanawiał się, że może ci ludzie działają w dobrej wierze, dlatego powinno się pozwolić by się wypowiedzieli.
Wójt Gminy zapytał, czy w związku z powyższym oznacza to, że w ciągu czterech lat Rada Gminy pozwalała na traktowanie Ostromecka „po macoszemu”?
Bartosz Giłka – członek Komisji odpowiedział, że oczywiście tak nie jest.
Wójt Gminy przedstawił informacje na temat wykonanych inwestycji w centrum Ostromecka oraz o środkach finansowych przekazywanych corocznie z budżetu gminy dla w/w sołectwa. Dodał, że wykonano zatoki autobusowe wraz z nowymi wiatami przystankowymi, wybudowano parking przed pałacem, chodniki, wykaszane są trawy itp.
Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił uwagę, że Rada Gminy mogła podjąć decyzję o budowie kanalizacji ściekowej w innej wsi, a rozpoczęto ją właśnie od centrum Ostromecka.
Radny dodał, że Ostromecko już dawno nie miało tak zaangażowanej i oddanej radnej i jednocześnie sołtysa.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że jeśli wniosek o utworzenie nowego sołectwa spełnia wymogi formalne Rada Gminy musi się nim zająć.
Przewodnicząca Komisji dodała, że nie oznacza to, że Rada Gminy musi taki wniosek rozpatrzyć pozytywnie.
Wójt Gminy przypomniał, że niegdyś Sołectwo Ostromecko obejmowało również miejscowości Morgowina, Mała i Wielka Kępa, i Strzyżawa, które odłączyły się ze względu na to, iż nie przekazywano im żadnych środków finansowych wydzielanych w budżecie gminy na wydatki Sołectwa, ponieważ wszystkie przekazywano na potrzeby Ostromecka. Dodał, że obecnie wg przyjętych kryteriów sołectwo Ostromecko otrzymywałoby znacznie mniejsze środki. Rada Gminy zadecydowała, że na swe wydatki będzie otrzymywało dodatkowe fundusze (drugie tyle).
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że podział sołectwa nie byłby może złym rozwiązaniem, ale mieszkańców oburza sposób, w jaki się to odbywa.
Wójt Gminy przytoczył przepisy prawne, które regulują, iż sołectwo tworzy, łączy, dzieli i likwiduje rada gminy.
Bartosz Giłka – członek Komisji zwrócił uwagę, że należy wziąć pod uwagę inicjatywę społeczną. Trzeba założyć, że te osoby są pożyteczne dla sołectwa i mają dobre intencje, ponieważ angażują się w jego życie.
Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił uwagę na złośliwą argumentację Komitetu Inicjatywnego. Zaproponował, by uznać wniosek za niespełniający wymogów formalnych, jeśli okaże się, że po odliczeniu podpisów osób, które wycofały swe poparcie dla w/w inicjatywy nie ma wymaganych 20% podpisów.
 
i) Wniosek Leszka Bokieja w sprawie wydzierżawienia części działki nr 239 położonej w Ostromecku, stanowiącej drogę dojazdową:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił sprawę informując, że wniosek dotyczy części drogi użytkowanej wyłącznie przez firmę Wody Mineralne Ostromecko.
Jan Palmowski – członek Komisji zaproponował odłożenie wniosku do rozpatrzenia w terminie późniejszym. Jest zwolennikiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku, ale jego zdaniem nie należy tworzyć argumentów dla grupy inicjatywnej mieszkańców Ostromecka. Zwrócił się, by Wójt Gminy dokonał wnikliwej analizy przepisów prawnych dot. tej kwestii i rozpoznał sprawę.
Bartosz Giłka – członek Komisji zwrócił uwagę, że nie należy stwarzać utrudnień wnioskującemu.
 
W wyniku dyskusji członkowie Komisji postanowili pozytywnie zaopiniować w/w wniosek jeśli nie zaistnieją żadne przeszkody prawne.
 
j) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2006 roku:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w sprawozdanie dodając, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy pozytywnie zaopiniował sprawozdanie. Wniesiono jedną uwagę – brak odniesienia się Wójta Gminy do stopnia realizacji upoważnień. Wójt wyjaśnił, że odniesie się do tego punktu w momencie składania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za cały rok 2006.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2006 r.
 
k) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok:
Wójt i Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówili proponowane zmiany do budżetu.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
l) Projekt uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały informując, że nie wpłynęły żadne uwagi i opinie radnych do w/w projektu regulaminu, w związku z czym został przekazany do zaopiniowania przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały proponując wykreślenie punktów, które są unormowane w przepisach prawa bądź do których rada gminy nie posiada uprawnień.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
m) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy nr XXX/223/06 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia kwoty zabezpieczenia wekslowego prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Budowa Kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze i Ostromecku wraz z punktem zlewnym ścieków”- współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa):
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 8 czerwca 2006 roku. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.3. W punkcie „sprawy różne” omawiano następujące kwestie:
a)   Dyskutowano na temat zbywania lokali komunalnych za 10% ich wartości.
Wójt Gminy poinformował, że do wszystkich najemców zostały wysłane stosowne oferty wykupu mieszkań.
Sekretarz Gminy dodała, że w tej sprawie wpłynęły dwa wnioski, brak specjalnego zainteresowania wykupem przedmiotowych mieszkań.
Jan Palmowski – członek Komisji podsumowując stwierdził, że zmieniona z korzyścią dla najemców uchwała w sprawie zbywania lokali komunalnych niewiele wniosła.
 
b) Omawiano kwestie budowy kanalizacji ściekowej na osiedlu Zarasta w Ostromecku.
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska - inspektor (1 września 2006)
Opublikował: Dorota Kraska (14 listopada 2006, 16:21:05)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 13:02:18)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1017