PROTOKÓŁ NR 28.2018 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  28.2018
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 24 kwietnia 2018 roku
 
Posiedzeniu przewodniczył Dawid Pałczyński – Przewodniczący Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-  członkowie Komisji wg listy obecności,
-  Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
 - Dorota Kraska-Wadych – Sekretarz Gminy,
- Małgorzata Sadurska – Kierownik CUW.
 
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie materiałów na XL Sesję Rady Gminy.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, którym organem prowadzącym jest gmina Dąbrowa Chełmińska.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawy różne.
 
1)  W dyskusji nad informacją Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie  międzysesyjnym, głos zabrali:
Radny Dawid Pałczyński zapytał o spotkanie w sprawie parkingu w Czarżu.
Wójt Gminy powiedział, że  Proboszcz wystąpił z inicjatywą przekazania części ogrodu na parking.
Radna Danuta Węgierska zwróciła uwagę na brak ofert na wykonanie inwestycji budowa kanalizacji w Strzyżawie.
Wójt Gminy powiedział, że jeszcze z taką sytuacją się nie spotkaliśmy.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła informację Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie  międzysesyjnym.
 
2) Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdania  dotyczące stanu bezpieczeństwa na terenie gminy w 2017 roku.
 
3) Komisja jednogłośnie przyjęła informację na temat działalności służby zdrowia na terenie Gminy w 2017 roku.
 
4) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni  w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
5) W dyskusji nad sprawozdaniem z działalności Gminnej Spółki Wodnej w 2017 roku, głos zabrali:
Radna Danuta Węgierska
zwróciła uwagę na małe opłaty wnoszone  przez Zakład Wody Mineralnej.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła  sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej w 2017 roku.
 
6) Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.
 
7) Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej  i demograficznej.
 
8) W dyskusji nad sprawozdaniem z działalności Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w 2017 roku, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że Dyrektor dokonała zmniejszenia etatu księgowego. Zaproponowała  żeby w przyszłym roku placówka była czynna w sobotę.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła  sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w 2017 rok
 
9) W dyskusji nad sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej  w 2017 roku, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że poprzednia komisja miała uwagi co do oferty kulturalnej oraz wydatków na utrzymanie bieżące.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej  w 2017 roku.
10) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt w sprawie podziału gminy Dąbrowa Chełmińska na stałe obwody głosowania.
 
11) W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gzin, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że nazwę ulicy wprowadza się na wniosek osób zainteresowanych, którzy zawnioskowali o zmianę adresu z ulicy Bydgoskiej na ulicę Świerkową w Gzinie.
 
 Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gzin.
 
12)  W dyskusji na projektem uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów  i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, ze określając tygodniowy wymiar godzin dydaktycznych dla dyrektorów i wicedyrektorów pozytywnie został rozpatrzony wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Czarżu o zwiększenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych do 10 godzin. Uzasadnieniem wniosku była okoliczność, iż dyrektor jako nauczyciel języka polskiego uczy dwie klasy, które zbliżają się do końca etapu edukacyjnego, w związku z tym nie wskazana była zmiana nauczyciela.
Małgorzata Sadurska powiedziała, że z uchwały został usunięty zapis  wymiar godzin dla nauczyciela wspomagającego, gdyż reguluje to karata nauczyciela.
Radna Danuta Węgierska zapytała dlaczego ustalono wymiar godzin Dyrektora w Czarżu w ilości 10 godzin.
Wójt Gminy odpowiedzi, że wynika to z wniosku Dyrektora omówionego wcześniej.
Rada Danuta Węgierska zapytała czy jeżeli dyrektor ma wyznaczone trzy godziny to pozostałe godziny są ponadwymiarowe.  
Pan Marek Schmidt  zwrócił uwagę, że w zarządzeniu wójta zostały określone 4 godziny ponadwymiarowe. Jego zdaniem dla gminy taniej jest przydzielić nauczycielowi godziny ponadwymiarowe, niż zatrudniać kolejnego nauczyciela.
Wójt Gminy powiedział, że nauczycielom  stażystom wypłacamy corocznie dodatek uzupełniający.
 
Komisja jednogłośnie  przyjęła projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów  i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska.
 
13) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Małgorzata Sadurska powiedziała, że uchwała została wywołana ze względu na zmianę przepisów. Zwolnienie dotyczy rodziców którzy mają w przedszkolu więcej niż jedno dziecko. Nie dokonano podwyżek opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
14) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
15) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Dąbrowa Chełmińska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że powstały pewne zawirowania w komunikacji publicznej, wprowadzono mniej kursów autobusów. Zakwestionowano lokalizację przystanków na odcinku Czarże – Dębowiec. Autobus nie dojeżdża do Dębowca tzw. drugiego ze względu na małą obsadę oraz brak miejsca bezpiecznego nawrotki na drodze powiatowej. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKS podczas którego ustalono warunek zorganizowania nawrotki. Dzięki uprzejmości mieszkańca sołectwa Borki, który zgodził się na organizację na swoim gruncie  nawrotki. Należy  opracować plan sytuacji i projekt organizacji ruchu. Jeżeli te czynności zostaną wykonane to jest możliwość wznowienia kuru od miesiąca września bieżącego roku.  
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Dąbrowa Chełmińska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 
 
 
16) W dyskusji nad wnioskiem na temat dofinansowania remontu modernizacji pomieszczeń sanitarnych  Sali Domu Strażaka w Dąbrowie Chełmińskiej, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że w trakcie realizacji przedsięwzięcia okazało się, że koszty będą większe niż planowane. Poinformował, że komisja budżetu zaproponowała żeby zwiększyć dochody że sprzedaż działek o 10 tys.
Rady Józef Hentrich zaproponował dołożyć 15 tysięcy złotych zgodnie z wnioskiem.
Rada Danuta Węgierska poprała wniosek Komisji budżetu 
Za wnioskiem  komisji budżetowej głosowało trzech, przeciw dwóch.
 
17) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
18) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028. 
 
19) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie możliwości zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska instrumentem płatniczym.
 
20) W dyskusji na temat podziału i sprzedaży działki nr 76 w Wielkiej Kępie, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że  gmina jest właścicielem działki która jest użytkowana przez dwóch rodników. Poprosił o zajęcie stanowiska w sprawie podziału tej działki i sprzedaży w części na rzecz dotychczasowego, wieloletniego dzierżawcy oraz w części w ramach rekompensaty dla właściciela gruntów wydzielonych w Nowym Dworze, a przeznaczonych pod infrastrukturę wodociągową oraz tereny sportu, rekreacji i kultury.  
 
Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek w sprawie podziału i sprzedaży działki nr 76 w Wielkiej Kępie.
 
21) W dyskusji na temat przejęcia działki  nr 41/9 w Janowie, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że ewentualne przejęcie części działki będzie możliwe po geodezyjnym wydzieleniu przez właściciela wnioskowanej części działki oraz wyrażeniu przez niego zgody na przekazanie gminie gruntu.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek w sprawie przejęcia działki  nr 41/9 w Janowie, ale działka musi zostać geodezyjne wydzielona.
 
22) Komisja jednogłośnie negatywnie rozpatrzyła wniosek w sprawie przejęcia drogi wewnętrznej o numerze działki 46/17 w Boluminku.
 
ad. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, którym organem prowadzącym jest gmina Dąbrowa Chełmińska.
Małgorzata Sadurska  powiedział, że średnie wynagrodzenia nauczycieli mają być regulowane na podstawie tej uchwały. Na koniec roku nauczycielom stażystom płacimy dodatek wyrównawczy. Pozostali nauczyciele osiągają średnie. Dodatki motywacyjne  nie są przyznawane wszystkim nauczycielom. 
Wójt Gminy powiedział, że dodatek motywacyjny jest elementem wynagrodzenia, jednak przyznawanie są na podstawie kryteriów określonych w przedmiotowym regulaminie.
Pula środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych planowana będzie na podstawie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.  
Radna Danuta Węgierska powiedziała, że dodatek zgodnie z uchwałą nie może być mniejszy niż pięć  procent, a większy niż trzydzieści procent. Może się okazać iż pula pięciu procent  nie będzie wystraczająca na przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom spełniającym kryteria.
Małgorzata Sadurska powiedziała, że gdyby dyrektorzy przyznawali wszystkim  nauczycielom dodatek motywacyjny, to  po co określać kryteria. Organ prowadzący  nie może zakwestionować decyzji dyrektora.
Rada Danuta Węgierska powiedziała, że w przypadku kiedy nauczyciel spełnia kryteria musi dodatek otrzymać.
Wójt Gminy powiedział, że dyrektor przydziela dodatek motywacyjny w ramach posiadanych środków na ten cel.  
Radna Danuta Węgierska zaproponowała, żeby w regulaminie nie określać kryteriów, a określić widełki od pięciu do trzydziestu procent. Zaznaczyła, żeby regulamin był w miarę ogólny i nie powodował secesji i niepotrzebnych analiz.
Wójt Gminy powiedział, że musi wybrzmieć, że to jest dodatek uznaniowy.  
Małgorzata Sadurska powiedziała, żeby w regulaminie określić minimum spełnionych kryteriów uprawniających do dodatku motywacyjnego.  
Radna Danuta Węgierska zaproponowała, aby wyodrębnić osobną pulę dla nauczycieli  sześć procent i osobno dla dyrektorów, którego propozycje przygotuje Kierownik CUW na kolejne posiedzenie komisji.
 
Zawnioskowała, żeby podnieść dodatek o 150,00 złotych dla opiekuna stażu, zwróciła uwagę na  duże wymagania dla opiekuna stażu.
Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek Radnej Danuty Węgierskiej.
Poprosiła o przygotowanie informacji czy dodatek musi być przyznany jeżeli nauczyciel spełnia określone kryteria.
Radny Dawid Pałczyński zaproponował żeby określić zasady wstrzymania dodatku.
Małgorzata Sadurska powiedziała, że  nie ma możliwości wstrzymania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. W dalszej wypowiedzi  poinformowała, że w regulaminie zostałała zaproponowana zmiana dodatku za warunki pracy przy opiece nad dzieckiem z upośledzeniem, w zależności od rodzaju niepełnosprawności.
 
Komisja nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie. Zostanie ona podjęta na jednym z kolejnych posiedzeń, po otrzymaniu projektu  regulaminu uwzględniającego naniesione poprawki.  
 
ad.3. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia.     Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.4. W sprawach różnych  poruszono następujące kwestie:
Wójt Gminy poinformował że wpłynęło 28 wniosków na Ekopiec, podał datę zbliżających się wydarzeń kulturalnych. 
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 

metryczka


Wytworzył: Barbara Gandziarowska (6 lipca 2018)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (6 lipca 2018, 12:36:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 222