PROTOKÓŁ NR 27.2018 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  27.2018
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 27 marca 2018 roku
 
Posiedzeniu przewodniczył Dawid Pałczyński – Przewodniczący Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-  członkowie Komisji wg listy obecności,
-  Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
 - Dorota Kraska-Wadych – Sekretarz Gminy.
 
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie materiałów na XXXIX Sesję Rady Gminy.
2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.  Sprawy różne.
 
Ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z  XXXIX
Sesją Rady Gminy:
1)  W dyskusji nad informacją Wójta gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym, głos zabrali: 
Radny Dawid Pałczyński zapytał o spotkanie z dyrektorem PKS.
Wójt Gminy powiedział, że spotkanie dotyczyło kursu do Dębowca, problem dotyczy zapewnienia nawrotki dla autobusu.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła informację Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie  międzysesyjnym.
 
2) Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   w Dąbrowie Chełmińskiej za rok 2017.
 
3) W dyskusji nad  projektem  uchwały w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury oraz nadania Statutu Gminnej Bibliotece  Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej, głos zabrali:
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury oraz nadania Statutu Gminnej Bibliotece  Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
4) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie podziału  gminy Dąbrowa Chełmińska na okręgi wyborcze, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że pracownik danego urzędu nie może być urzędnikiem wyborczym.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie podziału  gminy Dąbrowa Chełmińska na okręgi wyborcze.
 
5) W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu organicznego dla rolników z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa Chełmińska stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że chodzi o działkę w Dąbrowie Chełmińskiej na końcu ulicy Wyzwolenia został złożony wniosek o wykup przez rolnika jednakże przetarg będzie w trybie ograniczonym.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu organicznego dla rolników z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa Chełmińska stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
6) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Czarżu, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedziała, że rada pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski, złożyły wspólny wniosek do Rady Gminy o nadanie placówce imienia.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Czarżu.
 
7) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, głos zabrali:
Wójt Gminy  powiedział, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił dotacyjny program priorytetowy Ekopiec 2018 skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Program ma na celu ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych. Beneficjentami programu mogą być wyłącznie osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe. Warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji jest udzielenie równocześnie dotacji przez gminę. Dotacja w ramach programu udzielana będzie w wysokości 4.000,00 zł, w tym z budżetu  Gminy 2.000,00 zł.
Poinformowało o tym, że radna Danuta Węgierska wniosła o zawężenie kryteriów  do terenów zwartej zabudowy.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
 
8) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gzin, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że nazwę ulicy wprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej, właścicielki nieruchomości zabudowanej przyległej do drogi wewnętrznej, która zawnioskowała o zmianę adresu ulicy „Okrężnej” na ulicę „Pod Jabłonką”.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gzin.
 
9) W dyskusji uchwały nad projektem uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Słończ, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że przedsiębiorca, po udokumentowaniu złoża kopaliny, zamierza przystąpić do eksploatacji, lecz ze względu na położenie planowanej kopalni na terenie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, wymagane jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania. Koszt sporządzenia planu miejscowego poniesie przedsiębiorca,  w związku z tym sporządzono stosowne porozumienie.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Słończ.
 
10) W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok, głos zabrali:
Wójt Gminy przedstawił załącznik inwestycyjny.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok.

11) W dyskusji nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028, głos zabrali:
Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiana WPF spowodowana jest korektą następujących  przedsięwzięć: „Rozbudowa drogi powiatowej  nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska-Czarże-Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo, oraz  „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Nowy Dwór”.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028.
 
12) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
 
13)  W dyskusji nad wnioskiem  o zmianę nazwy ulicy dla drogi wewnętrznej w Gzinie, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że koszt poniesie wnioskodawca.
Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek o zmianę nazwy ulicy dla drogi wewnętrznej w
Gzinie.

14) W dyskusji nad wnioskiem  mieszkańców sołectwa Mozgowina w sprawie dowozu dzieci autobusem szkolnym, głos zabrali:
Wójt Gminy przestawił odpowiedź Kierownik CUW. Powiedział, że nie chodzi o koszty tylko o czas.
 
Komisja jednogłośnie negatywnie rozpatrzyła wniosek mieszkańców sołectwa Mozgowina  w sprawie dowozu dzieci autobusem szkolnym.
 
ad.3. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia.     Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.4. W sprawach różnych  poruszono następujące kwestie:
Wójt Gminy poinformował, że powstanie market POLO oraz konieczności wykonania projektu  Koszt ok. 35 tysięcy.
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: Barbara Gandziarowska (7 maja 2018)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (7 maja 2018, 10:04:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 157