PROTOKÓŁ NR 26.2018 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  26.2018
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 13 lutego 2018 roku
 
Posiedzeniu przewodniczył Dawid Pałczyński – Przewodniczący Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
- Dorota Kraska-Wadych – Sekretarz Gminy,
- Żaneta Piotrowska  – Skarbnik Gminy.
 
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie materiałów na XXXVIII Sesję Rady Gminy.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z  XXXVIII Sesją Rady Gminy:
1) W dyskusji nad informacją Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie  międzysesyjnym, głos zabrali:
Radny Józef Hentrich zapytał o spotkanie w sprawie cmentarza.
Wójt Gminy powiedział że odbyło się spotkanie z dyrektorem Lasów Państwowych, który nie wyraził zgody aby cmentarz wszedł na tereny leśne. Zlecono wycenę zamiany gruntów.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła informację Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie  międzysesyjnym.
 
2) W dyskusji nad  sprawozdaniem z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2017, głos zabrali:
Radna Danuta Węgierska zapytała czy do składu Zespołu będą wybierani przedstawiciele poszczególnych szkół.
Wójt Gminy opowiedział, że tak.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2017.
 
3) W dyskusji nad sprawozdaniem z działalności sportowej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w roku 2017, głos zabrali:
Radna Danuta Węgierska zaapelowała o zwiększenie wysokości dotacji  dla  Uczniowskiego Klubu Sportowego w Dąbrowie Chełmińskiej.
Wójt Gminy powiedział, że należy przeanalizować koszty które klub ponosi na działalność.
Radny Dawid Pałczyński zwrócił uwagę na dobrą działalność klubu sportowego Dąbrowa Chełmińska, który organizuje zajęcia dla różnych grup wiekowych.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności sportowej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w roku 2017.
 
4) W dyskusji nad sprawozdaniem z działalności GOPS za 2017 rok,  głos zabrali:
Radna Barbara Łukowska zapytała jaka jest możliwość poprawienia warunków lokalowych GOPS.
Wójt Gminy odpowiedział, że jak nowa rada gminy się zgodzi to należałoby sprzedać budynek po policji i te środki przeznaczyć na budowę. Również należy rozważyć możliwość wykonania prac remontowych we własnym zakresie.
Radna Danuta Węgierska powiedziała, żeby rozważyć przeznaczenie pomieszczeń w budynku po policji na GOPS.
Wójt Gminy powiedział, że adaptacja tych pomieszczeń wiąże się z dużymi kosztami.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności GOPS za 2017 rok.
 
5) Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok.
 
6) Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkłach prowadzonych przez gminę Dąbrowa Chełmińska za rok 2017.
 
7) W dyskusji  nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że w/w program został przesłany do zaopiniowania do odpowiednich instytucji, które wydały pozytywną opinię na temat projektu uchwały.
Informacja została również umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. We wskazanym terminie żaden podmiot nie wyraził swojej opinii. 
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz   zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok.
 
8) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej, głos zabrali:
Wójt Gminy zwrócił uwagę na propozycje wykreślenia zapisu „Opiniowanie regulaminów i zarządzeń dyrektora”. Uważa, że na regulamin wynajmu sali powinien być przez organ opiniowany.
Komisja zawnioskowała, żeby dookreślić  punkt 3 o następujący zapis” opiniowanie projektu regulaminu wynajmu obiektów użytkowanych przez Ośrodek”.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej z uwzględnieniem w/w uwag.
 
9) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok.
 
10) W dyskusji nad projektem uchwały zmieniającym uchwalę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok, głos zabrali:
Wójt Gminy wyjaśnił, że podczas uchwalania Programu nie wskazano jednoznacznie Urzędu Gminy jako jednostki realizującej wskazany program, co zarzuciła podczas czynności kontrolnych Regionalna Izba Obrachunkowa.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
 
11) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok, głos zabrali:
Skarbnik Gminy przedstawiła propozycję zmian do budżetu gminy na rok 2018.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok.
 
12) W dyskusji nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028, głos zabrali:
Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiana WPF spowodowana jest korektą przedsięwzięcia p.n. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarże”. Wprowadzono aktualizację załącznika nr 2 – wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2018-2021 oraz aktualizację wykonania dochodów i  wydatków 2017 roku.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028.
 
13)  W dyskusji nad wnioskiem w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Czarżu, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że dyrektor Zespołu Szkół w Czarżu złożyła wniosek z prośbą o nadanie z dniem 9 maja 2018 roku szkole imienia Magdaleny Mortęskiej.
Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Czarżu.
 
14) Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie rekultywacji drogi we wsi Borki.
 
15) W dyskusji wnioski  w sprawie gospodarki odpadami, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że uwagi wystąpiły w związku ze zmianą zasad obioru odpadów zielonych.
Radna Danuta Węgierska powiedziała, że mieszkańcy Ostromecka apelowali podczas zebrania wiejskiego o rozwiązanie  problemu.
Radna Barbara Łukowska uważa, że nie jest sprawiedliwe, iż osoby które kompostują płacą taką samą wysokość opłaty.
Wójt Gminy powiedział, że widzi tylko możliwość odbioru worków indywidualnie przez mieszkańców.
Radna Danuta Węgierska zwróciła uwagę, że nie każdy mieszkaniec Ostromecka ma możliwość kompostowania.
Komisja w przedmiotowej sprawie nie zajęła stanowiska.
 
16) Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek w sprawie nadania odrębnej nazwy fragmentowi ulicy Okrężnej w Gzinie.
 
17) W dyskusji na temat powołania Komisji Statutowej w sprawie opracowania Statutów Sołectw i Gminy, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że do zadań Komisji należeć będzie opracowanie nowego Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz propozycji projektów Statutów Sołectw, uwzględniającego wymogi wynikające z nowelizacji ustaw oraz uwag zgłoszonych przez radnych oraz mieszkańców podczas posiedzeń i zebrań wiejskich.
Zaproponował, aby w pracach komisji brali udział radni, jednej przedstawiciel każdej komisji Rady Gminy.
Komisja jednogłośnie zaproponowała do prac w Komisji Statutowej Panią Barbarę Łukowską.
 
18) W dyskusji na temat utworzenia drogi publicznej w miejscowości Wałdowo Królewskie (Dolne) oraz Mała Kępa, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział,  że przez ostatnie dwa lata trwały negocjacje z Nadleśnictwem Toruń w sprawie przejęcia drogi leśnej w celu utworzenia drogi publicznej w miejscowości Mała Kępa. W zamian gmina zaproponowała oddanie gruntu leśnego w miejscowości Wałdowo Królewskie. Jednakże z rozmów z Nadleśniczym wynikło, że drogę tą możemy utworzyć w ramach procedury ZRID, to wiązałoby się z koniecznością wypełnienia dużych fragmentów lasów, gdyż droga musi mieć szerokość 20 m, a do obsługi kilku nieruchomości                              w miejscowości Mała Kępa takie parametry drogi publicznej są niepotrzebne, wystarczyłaby  szerokości 7-8 m.
Odnoście drogi w miejscowości Wałdowo Królewskie nic się nie zmieniało od przewodzonej wizji terenowej. W tym stanie prawnym gmina też musiałaby wykupić grunty z Nadleśnictwa Toruń, a wartość ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego. Tym samym po analizie możliwości prawnych, przychylił się  do propozycji Radcy Prawnego o wystąpienie do sądu  o ustanowienie drogi koniecznej w jednym i drugim przypadku.
W przypadku miejscowości Wałdowo Królewskie wnioskodawcami będą mieszkańcy, a Mała Kępa gmina i mieszkańcy. Powiedział, że zwróci się o zredagowanie wniosku do sądu przez Radcę Prawnego. Zwrócił uwagę, że ta propozycja jest najbardziej racjonalna zarówno z przyczyn ekonomicznych jak i społecznych. 
Komisja nie zajęła stanowiska.
 
19) W dyskusji nad wnioskiem mieszkańców sołectwa Mozgowina w sprawie dowozu dzieci autobusem szkolnym, głos zabrali:
Wójt Gminy wyjaśnił, że wniosek został skierowany do Rady Gminy, która jest organem właściwym w kwestii ustalania sieci przystanków autobusów szkolnych.
Zwrócił uwagę, że obecnie harmonogram dowożenia jest już bardzo napięty. Wprowadzenie dodatkowego kursu spowoduje wydłużenie czasu oczekiwania uczniów na autobus lub konieczność przyspieszenia o około 15 minut porannych kursów autobusów szkolnych. Pierwszy kurs z Gzina jest już o godzinie 7:10.
Radna Beata Niedziela poinformowała, że pojawiają się sytuacje, gdzie rodzice sami dowożą czy odbierają ze szkoły swoje dzieci nie informując o tym szkoły. Takie sytuacje powodują, że autobus jedzie pusty.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że przedmiotowe pismo powinno zostać skierowane do Kierownika Centrum Usług Wspólnych.
Radna Barbara Łukowska zapytała, skąd pomysł, by wystąpić z wnioskiem o uruchomienie kursu autobusu szkolnego dla trojga dzieci z Sołectwa Mozgowina? Dodała, że uruchomienie kursu dla małej liczby dzieci to rozrzutność.
Wójt Gminy odpowiedział, że obecnie rodzice z Sołectwa Mozgowina dowożą dzieci we własnym zakresie.
Radna Danuta Węgierska powiedziała, że Dyrektor Zespołu Szkół w Ostromecku również powinna wiedzieć o wniosku w sprawie dodatkowego kursu dla dzieci z Sołectwa Mozgowina. Dyrektor powinna mieć możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że pozostałe dzieci i tak będą musiały pokonać sporą odległość aby dojść lub dojechać do przystanku.
Przewodniczący postawił wniosek, by sprawę rozpatrzeć negatywnie.
 
Komisja czterema głosami, przeciw jednym wstrzymującym, negatywnie zaopiniowała wniosek mieszkańców sołectwa Mozgowina w sprawie dowozu dzieci autobusem szkolnym.
 
ad.2. W dyskusji na temat przyjęcia plan pracy Komisji w 2018 roku, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że komisja budżetu dodała punkt, że miesiącu kwietniu odbędzie objazd dróg gminnych. 
Komisja jednogłośnie przyjęła plan pracy Komisji w 2018 roku.
 
 
ad.3. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia.     Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.4. W sprawach różnych  poruszono następujące kwestie:
Wójt Gminy powiedział że wpłyną wniosek Wód Mineralnych o zmianę  planu zagospodarowania na poszerzenie działalności. Zaznaczył, że można rozważyć podjęcie takiej uchwały po wcześniejszym uregulowaniu wszystkich zaległości wobec gminy.
 
Przedstawiono informację dot. określenia rangi zawodów 16 mistrzostw Europy Centralnej w Karate WKF – Central Europe Open, w związku Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek  o przyznanie nagrody za osiągnięcia sportowe.
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: Barbara Gandziarowska (3 kwietnia 2018)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (3 kwietnia 2018, 13:59:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 167