PROTOKÓŁ NR 25.2017 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  25.2017
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 12 grudnia 2017 roku
 
Posiedzeniu przewodniczył Dawid Pałczyński – Przewodniczący Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-  członkowie Komisji wg listy obecności,
-  Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
 - Dorota Kraska-Wadych – Sekretarz Gminy,
-  Żaneta Piotrowska  – Skarbnik Gminy.
 
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie materiałów na XXXVI Sesję Rady Gminy.
2.  Analiza projektu budżetu na 2018 rok oraz  projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018 – 2028 wraz z objaśnieniami.
3. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie nagrody za wyniki sportowe.
4.  Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za w 2017 roku.
5.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6.  Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z  XXXVI Sesją Rady Gminy:
 
1) Komisja jednogłośnie przyjęła uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
 
2) W dyskusji  nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV.214.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że zmiany do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy wprowadzono ze względu na sposób oddawania odpadów biodegradowalnych w tym zielone, które zaleca się zagospodarować we własnym zakresie w kompostownikach lub przekazać do gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych znajdującego się w Dąbrowie Chełmińskiej przy ulicy Bazowej 6.
Projekt uchwały został zaopiniowany przez państwowego inspektora sanitarnego.
Radna Barbara Łukowska powiedziała, że była przeciwna temu rozwiązaniu, gdyż są osoby które nie mają środków transportu i takie rozwiązanie może być dla nich barierą. Zaproponowała rozwiązanie wprowadzenia dodatkowej opłaty.
Wójt Gminy powiedział,  że nie można wprowadzać dodatkowych opłat. Każda zmiana wiąże się z niezadowoleniem. Wolą większości jest takie rozwiązanie, zaobserwujemy i wrócimy do innego rozwiązania.
Radna Barbara Łukowska powiedział, że najlepszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie opłaty za  dodatkowe worki na odpady zielone.
Radny Dawid Pałczyński powiedział, że najlepiej podjąć uchwalę wcześniej, żeby na styczniowych zebraniach wiejskich mieszkańców o zmianie poinformować.
 
Komisja trzema głosami za, jednym przeciw przyjęła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV.214.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  29 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
3) W dyskusji  na projektem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian z uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że po czterech latach działania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wyniku prowadzonych analiz systemu, stwierdzono potrzebę zmiany zasad odbioru odpadów zielonych.
 
Komisja trzy głosy za, jednym wstrzymującym przyjęła projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian z uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
4) W dyskusji  na projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska,  głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że działka nr 227 ma kształt trójkąta i z tego powodu nie jest możliwe swobodne gospodarowanie jej jako odrębnej nieruchomości, a ponadto sprzedaż poprawi warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
4) W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że wniesiony sprzeciw dotyczy braku zgody na dopuszczenie usług. W treści  planu wprowadzono definicję usług dopuszczonych w granicach planu oraz wprowadzono zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. Właściciel nieruchomości  powinien powstrzymać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie.
 
5) W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że wniesiony sprzeciw dotyczy braku zgody na dopuszczenie usług.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie.
 
6) W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie, głos zabrali:
 Wójt Gminy powiedział, że tak jak poprzednio sprzeciw dotyczy braku zgody na dopuszczenie usług ponieważ obniży to wartość działek sąsiednich.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie.
 
7) W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że wniesiony sprzeciw dotyczy braku zgody by droga wewnętrzna przebiegała do działki.  Wyjaśnił, że wyznaczając w miejscowym planie tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną należy jednocześnie określić obsługę komunikacyjną wszystkich terenów. Plan miejscowy nie przesądza o własności dróg wewnętrznych, które mogą stanowić własność jednej osoby, współwłasność wielu osób, mogą być tez docelowo wykupione przez gminę. 
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie.
 
8) W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że wzniesiony sprzeciw dotyczy braku zgody na dopuszczenie usług  ponieważ obniży to wartość działek sąsiednich.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie.
 
9) W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że wniesiony sprzeciw dotyczy braku zgody na „wszelkie prace techniczne uzbrojenia” przez działkę. Przedmiotowa działka położona jest poza granicą obszaru objętego opracowaniem planu. W związku z faktem, iż ustalenia planu odnoszą się wyłącznie do terenów objętych granicą opracowania uwaga jest bezzasadna.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie.
 
10) W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że wniesiony sprzeciw dotyczy braku zgody „na formę zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie’. W piśmie nie wskazano nr ewidencyjnego nieruchomości oraz nie wyartykułowano żadnej uwagi. Zaineresowany nie wziął również udziału w publicznej dyskusji.  
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie.
 
11) W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że wniesiony sprzeciw dotyczy braku zgody na projektowaną drogę wewnętrzną prowadzoną po połowie nieruchomości miedzy granicami działek. Wniosek o wprowadzenie drogi wewnętrznej przy granicy z lasem. Pozostawienie funkcji rolnej w przypadku nie uwzględnia uwagi.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie.
 
12) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie.
 
13) Komisja jednogłośnie przyjęła analizę zadań wynikających ze strategii Rozwoju Gminy przypadających na rok 2017.
 
14) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017, głos zabrali:
Skarbnik Gminy przedstawiała propozycję zmian.
Komisja nie głosowała. 
 
15) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2017-2027.
 
ad.2.Wójt Gminy omówił załącznik inwestycyjny, oraz przedstawił kolejno zawarte w nim przedsięwzięcia do realizacji na rok 2018,  który stanowi załącznik do protokołu.
W dalszej części Wójt Gminy omówił dochody i wydatki planowane na rok 2018.
Skarbnik Gminy poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu.
Radny Dawid Pałczyński zwrócił uwagę że zdjęte pieniądze dla komendanta OSP uznał że to niesprawiedliwa decyzja. Zaproponował zmniejszenie kwoty  przeznaczonej na dotacje  dla ochotniczych straży pożarnych o 3 tys. i przeniesienie jej na wynagrodzenie dla komendanta tj. 250 zł miesięcznie brutto. Ta kwota to pokrycie kosztów telefonu, dojazdów. Częściowa redukcji z 470 zł na 250 zł.
Komisja jednogłośnie poparła w/w wniosek. 
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2018, projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2017 – 2027 oraz planowane i realizowane przedsięwzięcia   w latach 2018 – 2021.
 
ad.3. Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z pracy komisji w 2017 roku.
 
Ad.4. Komisja działając na podstawie uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXVII.237.2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe pozytywnie zaopiniowała wnioski o przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe następującym osobom:
- Błażej Stankiewicz (trener lekkoatletyki LKS Ostroemcko),
- Rafał Zbylut  (trener sekcji bokserskiej GKS BOXEO w Dąbrowie Chełmińskiej),
- Sylwia Grygiel ((brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorek w boksie),
- Bartosz Kotłowski (zloty medalista  Mistrzostwach Polski w biegu na 10  000 m.)
- Sebastian Smarz (srebrny medalista Mistrzostw Europy federacji FECS),
- Andrzej Smarz (srebrny medalista Mistrzostw Europy federacji FECS).
Komisja w wyniku dyskusji zaproponowała wystąpić do Polskiego Związku Karate w sprawie określenia rangi zawodów w których uczestniczył zawodnik  Tymon Pobudkiewicz.
 
ad.5. W sprawach różnych  poruszono żadnych kwestii.
Na tym posiedzenie zakończono.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Barbara Gandziarowska (3 kwietnia 2018)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (3 kwietnia 2018, 13:03:21)

Ostatnia zmiana: Barbara Gandziarowska (3 kwietnia 2018, 14:06:55)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 165