PROTOKÓŁ NR 24.2017 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  24.2017
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 14 listopada 2017 roku
 
Posiedzeniu przewodniczył Dawid Pałczyński – Przewodniczący Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-  członkowie Komisji wg listy obecności,
-  Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
 - Dorota Kraska-Wadych – Sekretarz Gminy,
-  Żaneta Piotrowska  – Skarbnik Gminy,
 
1. Zaopiniowanie materiałów na XXXV Sesję Rady Gminy.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z  XXXV Sesją Rady Gminy:
1) W dyskusji nad informacją Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że odbyło się spotkanie ZIT, istnieje możliwość odzyskania środków zaplanowanych na termomodernizację.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła informację Wójta Gminy na temat podejmowanych działań          w okresie międzysesyjnym.
 
2) W dyskusji  na temat dostępu nieruchomości do drogi publicznej w miejscowości Wałdowo Królewskie (Dolne), głos zabrali
Wójt Gminy przedstawił mapę graficzną dotyczącą przedmiotowego wniosku. W dalszej wypowiedzi zwrócił uwagę, że w dokumentach istnieje zapis zaświadczający  dostęp do drogi publicznej.
Komisja nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie, gdyż przedstawiona dokumentacja jest niewystarczająca.
 
3) W dyskusji nad informację dotyczącą sprzedaży lokali komunalnych oraz działek budowlanych w 2017 roku, głos zabrali:
Wójt Gminy omówił informację dotyczącą sprzedaży lokali komunalnych i działek budowlanych. 
 
Komisja jednogłośnie przyjęła informację dotyczącą sprzedaży lokali komunalnych oraz działek budowlanych w 2017 roku.
 
4) W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.171.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że zmiany uchwały dokonuje się w związku z powołaniem nowego inkasenta dla sołectwa Mozgowina.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.171.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  23 czerwca 2016 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego    i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 
5) W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że program uchwalany jest corocznie i określa cele, zakres oraz formy współpracy pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.   
 
6) W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformowała, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniósł zastrzeżenie, iż w projekcie uchwały nie zostało wskazane ograniczenie czasowe obowiązywania przepisów uchwały, dotyczących udzielania pomocy de minimis. Uwaga ta została uwzględniona pozytywnie, poprzez dodanie w treści uchwały stosowanego przepisu. Również propozycje zmian w przepisach uchwały, wniesione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały uwzględnione zgodnie ze wskazanymi wytycznymi.
Radna Danuta Węgierska zwróciła uwagę na zły stan placu przed pałacem w Ostromecku.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
7) W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły podstawowej w Ostromecku w gminie Dąbrowa Chełmińska w ośmioletnią Szkołę podstawową w Ostromecku w gminie Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że organy stanowiące zobowiązane są na podstawie przepisów prawo oświatowe, do stwierdzenia przekształcenia szkoły w drodze uchwały.
W dalszej wypowiedzi poinformował, że pojawiły się pogłoski dotyczące szkoły w Wałdowie Królewskim, iż rzekomo zostanie ona zlikwidowana i przeznaczona na cele prywatne. Zwrócił uwagę, że taka decyzja nie została podjęta, będzie to możliwe po przedstawieniu arkusza organizacyjnego. 
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły podstawowej w Ostromecku w gminie Dąbrowa Chełmińska w ośmioletnią Szkołę podstawową w Ostromecku w gminie Dąbrowa Chełmińska. 
 
8)  Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Chełmińskiej w gminie Dąbrowa Chełmińska w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dąbrowie Chełmińskie w gminie Dąbrowa Chełmińska.
 
9) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Czarżu w gminie Dąbrowa Chełmińska w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Czarżu w gminie Dąbrowa Chełmińska.

  10) W dyskusji nad projektem w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej oraz zmieniający uchwałę Nr XXVI.185.05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 grudnia 2005 r.  w sprawie powołania gminnej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczno - Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że wywołanie przedmiotowej uchwały jest następstwem przyjętej wcześniej w sprawie zamiaru likwidacji filii. Poinformował, ze otrzymaliśmy negatywną opinię Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki, ale nie jest ona wiążąca.   Księgozbiór likwidowanych filii zostanie zinwentaryzowany, pozycje zniszczone i nieaktualne poddane będą brakowi, pozostałe zbiory przejmie Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna. 
Powiedział, że ma wątpliwości dotyczące terminu likwidacji biblioteki, gdyż obecna pani kierownik przechodzi na emeryturę od 2 stycznia, istnieje ryzyka że do  tego terminu  możemy nie zakończyć procedury. Powiedział, że można by w przyszłości rozważyć połączenie instytucji kultury .
Radna Danuta Węgierska powiedziała, że jest za tym żeby nie łączyć  instytucji kultury.
Wójt Gminy powiedział, że będzie dążył żeby księgowa GOPS prowadziła finanse tych instytucji.
Rada Danuta Węgierska powiedziała, że wcześniej usłaliśmy przekazanie zbiorów do bibliotek szkolnych, czy podjęcie tej uchwały to uniemożliwi.
Wójt Gminy powiedział, że zapis taki jest w uchwale, przekazanie nastąpi w formie protokołu.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej oraz zmieniający uchwałę Nr XXVI.185.05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 grudnia 2005 r.  w sprawie powołania gminnej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczno - Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
11) W dyskusji nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę nr XXVI.217.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2016-2023, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że na podstawie kolejnej oceny merytorycznej należało wprowadzić korekty i uzupełnienia do programu zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zmieniający uchwałę nr XXVI.217.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2016-2023.
 
12) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Dąbrowa Chełmińska,  głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że nazwy ulic nadaje się nienazwanym drogom wewnętrznym           w nowo realizowanym osiedlu mieszkaniowym. Drogi stanowią własność gminy oraz osób fizycznych od których uzyskano zgodę. Nawy zostały zaproponowane przez Radę sołecka Dąbrowa Chełmińska.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Dąbrowa Chełmińska.
 
13) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Wałdowo Królewskie, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że nazwy ulic nadaje się nienazwanym drogom, które przeszły do wsi Wałdowo Królewskie w związku ze zmiana granią wsi Boluminek i Wałdowo Królewskie oraz granic sołectw Bolumin i Wałdowo Królewskie, zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą Rady Gminy. Nawy zostały zaproponowane przez Radę Sołecką Wałdowo Królewskie. 
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Wałdowo Królewskie.
 
14) W dyskusji nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę Nr XXXIII.285.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Bolumin, głos zabrali.
Wójt Gminy powiedział, że we wcześniej podjętej uchwale w sprawie nadania nazw ulicom przy ustalaniu ulicy „Sosnowej” nie wymieniono działki nr 65/1 obręb Bolumin.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXXIII.285.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Bolumin.
 
15) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXXIII.284.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  5 października 2017 r.  w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Boluminek.
 
16) dyskusji Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 4.
 
17) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień            w podatku od nieruchomości,  głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że zmiana dotyczy propozycji podwyższenia opłaty o 0,07 .
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
 
18) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,  głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że kwotę pozostawiamy na poziomie tegorocznym tj. 49,00 zł Poinformował, że  Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza wydała opinię pozytywną.  
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 
20) W dyskusji nad projektem w sprawie zatwierdzenia  taryf za pobór wody i odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że skutki przyjęcia niniejszej uchwały w stosunku do taryf obowiązujących w 2017 roku nie spowodują wzrostu cen.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia  taryf za pobór wody i odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
 
21) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.,   głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział że są zaplanowane w budżecie środki na budowę zatoki w Gzinie. Powiedział, że Urząd Marszałkowski nie zgodził się na powstanie przejścia. Zaproponował budowę przepustu.
Rada Danuta Węgierska zwróciła uwagę żeby wystąpić o dodatkowy pas zajadu w Nowym Dworze.  Zwróciła uwagę ze na tym odcinku jest zła widoczność.
Wójt Gminy powiedział, że taki wniosek zostanie przygotowany.
Rada Danuta Węgierska zapytała jak wygląda sprawa dodatków motywacyjnych dla nauczycieli wypłacanych na podstawie regulaminu.
Wójt Gminy powiedział, że w tym roku dodatki motywacyjne są wypłacane.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian  w budżecie gminy na rok 2017.
 
22) W dyskusji nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2017-2027, głos zabrali:
Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiana WPF spowodowana jest wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarże”.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie przyjęła  projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2017-2027.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia.     Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.3. W sprawach różnych  poruszono następujące kwestie:
Przewodniczący Komisji przedstawił pismo w sprawie wsparcie filmu krótkometrażowego „Kurort”.
Komisja negatywnie rozpatrzyła wniosek. 

Na tym posiedzenie zakończono.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Barbara Gandziarowska (20 grudnia 2017)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (20 grudnia 2017, 14:10:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 145