PROTOKÓŁ NR 23.2017 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  23.2017
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 3 października  2017 roku
 
Posiedzeniu przewodniczył Dawid Pałczyński – Przewodniczący Komisji.
W posiedzeniu uczestniczyli:
-  członkowie Komisji wg listy obecności,
-  Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-  Żaneta Piotrowska – Skarbnik Gminy,
-  Dorota Kraska-Wadych – Sekretarz Gminy,
-  Dyrektorzy Szkół
 
1. Zaopiniowanie materiałów na XXXIIII Sesję Rady Gminy.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z  XXXIII Sesją Rady Gminy:
1) Komisja jednogłośnie przyjęła informację  Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
 
2) W dyskusji nad informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dąbrowa Chełmińska w roku szkolnym 2016/2017, głos zabrali:
Małgorzata Sadurska powiedziała, że w informacji  przedstawiła wydatki związane z dowożeniem uczniów.
Rady Józef Hentrich zapytał o stan techniczny autobusów szkolnych.
Małgorzata Sadurska powiedziała, że przygotowują plan budżetu na rok oraz omówiła  gminy stan autobusów szkolnych. W jednym z nich stan blacharki jest bardzo zły i należy rozważyć czy dokonujemy remontu, czy dokonujemy wymiany. Pozostałe nie są w tak złym stanie nie wymagają tak dużych nakładów finansowych.
Radny Dawid Pałczyński zwrócił uwagę na liczbę uczniów dowożonych do Zespołu Szkół w Ostromecku.
Rada Danuta Węgierska zapytał dlaczego nie ma zajęć wyrównawczych w Zespole Szkół
w Czarżu.
Dyrektor Zespołu Szkół w Czarżu odpowiedziała, że zajęcia są realizowane społecznie i nie są finansowane z budżetu.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dąbrowa Chełmińska w roku szkolnym 2016/2017.
 
3) W dyskusji na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego, głos zabrali:
Radna Danuta Węgierska zwróciła uwagę na informację dotyczącą pęknięcia ścian w obrębie narożnika budynku szkoły.
Dyrektor Zespołu Szkół w Ostromecku poinformowała, że drzewa okalające  budynek szkoły zostały zgłoszone do wycinki, których korzenie mogą powodować jego uszkodzenie. Zwróciła uwagę na duże koszty badań geologicznych, należy dokonać  ekspertyzę budowlaną  i na tej podstawie rozpocząć prace remontowe.
Radny Józef Hentrich zapytał dyrektora z Czarża jakie zadania są parytetowe.
Dyrektor Zespołu Szkół w Czarżu  odpowiedziała, że ze względu na bezpieczeństwo to budowa parkingu.
Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie  Chełmińskiej odpowiedział, że remont  łazienki w przedszkolu i szereg napraw związanych z ogrodzeniem, oświetleniem zewnętrznym.
Radny Dawid Pałczyński zapytał ile oddziałów jest w Wałdowie Królewskim.
Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej  odpowiedział, że w chwili obecnej trzy od nowego roku jeden.
Dyrektor Zespołu Szkół w  Ostromecku opowiedziała, że  dokończenie elewacji budynku małej szkoły i remont klatki schodowej
Wójt Gminy powiedział, że dostrzegamy braki lokalowe dla wicedyrektorów. Powiedział, że planujemy przenieść CUW do urzędu, natomiast pomieszczenia przeznaczyć na utworzenie gabinetu wicedyrektora.  Musimy stworzyć warunki do pracy. Powiedział, że wycofujemy się z realizacji  termomodernizacji szkoły  w Wałdowie Królewskim  Ze względu na to ze osoby przeszły na emeryturę i zasiłek zdrowotny to niestety musimy te pieniądze wydzielić gdyż nie zostały zaplanowane w budżecie. Powiedział, że w połowie października odbędzie się spotkanie radnych z dyrektorami szkół podczas którego zostaną omówione parytetowe zdania.
Powiedział, że mimo wielu obaw związanych z zwalnianiem nauczycieli to jest przeciwnie nauczyciele składają wnioski o roczny urlop na poratowanie zdrowia.
Radna Danuta Węgierska zapytała czy dyrektorzy spotkali się z problemami wdrażania zmian oświatowych
Małgorzata Sadurska opowiedziała, że jedynie w Systemie Informacji Oświatowej.
Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej powiedział, że budżet został obcięty a  nasze działania podlegają ocenie. Powiedział, że w miarę możliwości chce zagospodarować przedszkole z prawdziwego zdarzenia.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła  informację  na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
 
4) W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że dotychczasowy  Statut z uwagi na potrzebę realizacji nowych zadań wymaga aktualizacji. Wprowadzenie zmian do przedmiotowego dokumentu wynika  z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, która wprowadziła nowy zakres zadań obejmujący wsparcie kobiet w ciąży poprzez wypłatę jednorazowych świadczeń                    w kwocie 4000,00 zł, z tytułu urodzenia żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie stwierdzające ciężkie, nieodwracalne upośledzenie albo  nieuleczalną chorobę. Świadczenie przyznawane bez względu na dochód i finansowane ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej. 
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
5) W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody- użytku ekologicznego, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że pozbawienie statutu formy ochrony przyrody następuje  z uwagi na utratę wartości przyrodniczych, dla których został uznany za użytek ekologiczny, projekt uchwały uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody- użytku ekologicznego.
 
6) W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości położonej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że służebność zostanie ustanowiona na czas nieokreślony, działka położona jest w miejscowości Gzin. Zakres korzystania przez każdoczesnego właściciela nieruchomości władającej zostanie szczegółowo określona w zawartej umowie, z zastrzeżeniem, że ustanowienie służebności będzie nieodpłatne, natomiast właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do  utrzymania obciążonej części nieruchomości  w należytym stanie oraz dbania o przepustowość rowu melioracyjnego. 
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości położonej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
7) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
8)  W dyskusji nad projektem uchwały sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że umowa dzierżawy będzie zawarta na okres pięciu lat.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę                                    w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
9) W dyskusji nad projektem uchwały dzierżawy lokalu usługowego (sklepu) na działce Nr 172/14 obręb Bolumin,  głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że Komisja budżetu zaproponowała pomieszczenia przeznaczyć na sprzedaż, a projekt uchwały wycofać z obrad sesji.
 
W wyniku dyskusji Komisja  jednogłośnie przyjęła w/w wniosek.
 
10) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Dąbrowa Chełmińska stanowiących własność Gminy Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy przedstawił działki na mapie graficznej.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Dąbrowa Chełmińska stanowiących własność Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
11) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany granic wsi Boluminek i Wałdowo Królewskie oraz granic sołectw Bolumin i Wałdowo Królewskie, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że odbyło się spotkanie konsultacyjne podczas którego mieszkańcy sołectwa Bolumin sprzeciwili się zmianom granic, mieszkańcy sołectwa Wałdowo Królewskie Królewskim większością głosowali za dokonaniem zmiany. Za zmiana granic wsi polegającej na włączeniu części obrębu geodezyjnego Bolumin do wsi Wałdowo królewskie opowiedziała się znaczna większość właścicieli tych nieruchomości, którzy wzięli udział  w konsultacjach. 
Radna Danuta Węgierska zapytała ile w przypadku  zmiany granic  sołectwo może stracić na funduszu sołeckim.
Wójt Gminy opowiedział, ze nie dużo gdyż teren zamieszkuje nie duża ilość mieszkańców.
 
W wyniku dyskusji Komisja trzema głosami za, jednym wstrzymującym przyjęła projekt uchwały w sprawie zmiany granic wsi Boluminek i Wałdowo Królewskie oraz granic sołectw Bolumin i Wałdowo Królewskie.
 
12) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Boluminek, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że celem opracowania planu miejscowego jest stworzenie podstawy do powiększenia istniejącego cmentarza w Bolminku, wyeliminowanie konfliktów przestrzennych i funkcjonalnych. Przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego zostało poparte wnioskiem Biskupa Toruńskiego. Obszar wyznaczony w załączniku graficznym obejmuje teren istniejącego cmentarza, teren na jego powiększenie oraz teren wokół cmentarza.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Boluminek.
 
13) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, położonego w rejonie istniejącej jednotorowej linii 220 kV oraz projektowanej dwutorowej linii 400 kV, w obrębach Wielka Kępa, Pień, Ostromecko, Wałdowo Królewskie, Bolumin, Otowice, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że jest to pokłosie spotkania z radnymi podczas którego wypracowano stanowisko odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a inwestycja będzie realizowana wyłącznie w oparciu o decyzję Wojewody- Kujawsko-Pomorskiego ustalającej lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, położonego w rejonie istniejącej jednotorowej linii 220 kV oraz projektowanej dwutorowej linii 400 kV, w obrębach Wielka Kępa, Pień, Ostromecko, Wałdowo Królewskie, Bolumin, Otowice.  
 
14) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Nowy Dwór, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że nazwy ulic nadaje się drogom w nowo realizowanym osiedlu mieszkaniowym. Drogi wewnętrzne stanowią własność gminy oraz osób fizycznych. Uzyskano zgody właścicieli dróg do nadania nazw ulic. Nazwy ulic zostały zaproponowane na zebraniu wiejskim sołectwa Nowy Dwór. 
Radna Danuta Węgierska zaproponowała, żeby nadać nazwy ulicy całej miejscowości.
 
W wyniku dyskusji Komisja trzema głosami przeciw jednym wstrzymującym nie przyjęła projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Nowy Dwór.
 
15) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie  nadania nazw ulicom we wsi Boluminek, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że w celu uporządkowania punktów adresowych we wsi Boluminek podjęto decyzję o wprowadzeniu nazewnictwa dla dróg gminnych. Nazwy ulic zostały zaproponowane na zebraniu wiejskim sołectwa Bolumin.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Boluminek.
 
16) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie  nadania nazw ulicom we wsi Bolumin.
 
17) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV.107.2015 Rady gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przekazania nieruchomości w użytkowanie Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej,  głos zabrali:
Wójt Gminy  powiedział, że w związku z przeniesieniem zajęć  do obiektu sali wiejskiej w Boluminie, świetlice przekazuje się do zasobu gminy.   
 
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr XV.107.2015 Rady gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przekazania nieruchomości w użytkowanie Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej. 
 
18) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.370.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia  23 października 2014 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Dąbrowa Chełmińska,  głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami sołectwa Dąbrowa Chełmińska i Otowice. Mieszkańcy obu sołectw jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali przestawione w treści projektu uchwały zmiany do Statutu Sołectw.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła  projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały  nr XLIII.370.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia  23 października 2014  w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Dąbrowa Chełmińska.
 
19) W dyskusji nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę nr XXVI.217.2017 r. Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2016-2023,   głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował że wpłynęły kolejne poprawki do programu w którym wprowadzono korekty i uzupełnienia zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego. 
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały  zmieniający uchwałę nr XXVI.217.2017 r. Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia    26 stycznia 2017 r.  w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2016-2023
 
20) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska za bezzasadną, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że w skardze zarzucono niewłaściwe utrzymanie ulicy Jastrzębiej  w Dąbrowie Chełmińskiej na odcinku od ulicy Ptasiej do skrzyżowania z ulicą Orlą. Wskazano, iż remont nawierzchni został przeprowadzony w sposób nieprawidłowy, przez co nie został rozwiązany problem gromadzenia się w przedmiotowym miejscu wód opadowych.  W dalszej wypowiedzi wyjaśnił jaki prace zostały wykonanie na drodze oraz jaki zakres planowany jest do przeprowadzenia w przypadku gdy zostaną przewidziane w budżecie gminy stosowane środki. Ponadto zaznaczył, że nawalne deszcze, które w ostatnim czasie występowały, powodują nie tylko zalania dróg nieutwardzonych. Istniejąca kanalizacja deszczowa w drogach utwardzonych przy nagłych załamaniach pogody nie jest w stanie odebrać pojawiającej się nagle dużej ilości wody.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie przyjęła  projekt uchwały w sprawie  uznania skargi na Wójta Gminy Dąbrowa ińska za bezzasadną.
 
21) Komisja jednogłośnie przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r.
 
22) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017, głos zabrali:
Skarbnik Gminy poinformowała, że zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanej dotacji, wniosków oraz planowanego wykonania.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
 
23) W dyskusji nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2017-2027, głos zabrali:
Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowana jest wprowadzeniem nowych przedsięwzięć: „Budowa oświetlenia  na ulicy Cichej  w miejscowości Dąbrowa Chełmińska, „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór” oraz „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 na lata 2017-2021”. W związku z powyższym wprowadzono aktualizację załącznika Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć”.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt  uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2017-2027.
 
23) W dyskusji na temat dostępu do drogi publicznej nieruchomości rolnej nr działki 142/2               w Dąbrowie Chełmińskiej, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że wniosek dotyczy braku dostępu do drogi publicznej nieruchomości rolnej w Dąbrowie Chełmińskiej, poinformował, że podjął negocjacje  z Agencją Nieruchomości Rolnej w Bydgoszczy zmierzające do rozwiązania problemu.
 
Komisja jednogłośnie zaopiniowała wniosek  na temat dostępu do drogi publicznej nieruchomości rolnej nr działki 142/2 w Dąbrowie Chełmińskiej wariant II.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia.     Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.3. W sprawach różnych  poruszono następujące kwestie.
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska. Powiedział,  że na terenie mamy wpisane trzy obiekty kościoły. W dalszej wypowiedzi poruszył sprawę łączenia sołectw Mozgowina i Rafa. Przedstawił projekt parkingu przy Zespole Szkół w Czarżu.
Poinformował, że odbyło się spotkanie z Dyrektorem GOKiS w sprawie działalności placówki kulturalnej.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 
 

metryczka


Wytworzył: Barbara Gandziarowska (21 listopada 2017)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (21 listopada 2017, 08:25:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 100