PROTOKÓŁ NR 22.2017 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  22.2017
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 27 czerwca 2017 roku

 
Posiedzeniu przewodniczył Dawid Pałczyński – Przewodniczący Komisji.
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
-  Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-  Żaneta Piotrowska – Skarbnik Gminy,
-  Małgorzata Sadurska - Kierownik CUW,
-  Dorota Kraska-Wadych – Sekretarz Gminy.
 
1. Zaopiniowanie materiałów na XXXI Sesję Rady Gminy.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z  XXXI Sesją Rady Gminy:
1) W dyskusji nad informacją Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że odbyło się spotkanie w sprawie utwardzenia ścieżki na Zabaście.
Radna Barbara Łukowska zapytała o spotkanie z mieszkańcami ulicy Bydgoskiej 40.
Wójt Gminy odpowiedział, że na spotkaniu ustalono rozbiór pomieszczenia gospodarczego znajdującego się przy budynku.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie przyjęła informację  Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
 
2) W dyskusji nad analizą problemów związanych z budową kanalizacji i zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że duży problem stwarza wyegzekwowanie obowiązku podłączenia do kanalizacji sanitarnej, poinformował, że została opracowana procedura ponaglająca. W tegorocznym budżecie wydzielono środki na prace przygotowawcze do budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, które przewiduje się rozpocząć jesienią bieżącego roku. Stacja w Nowym Dworze wymaga w najbliższych latach wyłączenia z eksploatacji. Posiadamy projekt nowej SUW realizacja będzie zależna od możliwości finansowych. W roku 2017 zostanie wybudowany  wodociąg w miejscowościach Dabrowa Chełmińska, Czarże, Gzin i Wałdowo Królewskie.
 
3) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, logopedy, socjoterapeuty i nauczyciela wspomagającego i doradcy zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy  powiedział, że wystąpił do Związków Zawodowych o zaopiniowanie projektu przedmiotowej uchwały. Wolny Związek Zawodowy  Solidarność- Oświata wyrazi opinię negatywną co do projektu uchwały w części określającej obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin pracy. Podobnie Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy „Solidarność”.
Rada Danuta Węgierska zaproponowała rozważenie opinii Związków oraz podjęcie uchwały na jednej z kolejnych sesji .
 
W wyniku dyskusji Komisja nie zajęła stanowiska dotyczącego projektu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, logopedy, socjoterapeuty i nauczyciela wspomagającego zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska.
 
4) W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 3, głos zabrali:
Teresa Łabaj powiedziała, że zmiana w/w planu miejscowego umożliwi właścicielom nieruchomości położonych w granicach terenu 19.DG.MN na realizację zamierzeń inwestycyjnych m.in. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczo – usługowej w zabudowie o korzystniejszych parametrach, w szczególności dotyczących wysokości budynków. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje  w pełni uzasadnienie i jest  słusznym działaniem na rzecz rozwoju gminy. W trakcie postępowania z udziałem społeczeństwa nie zostały zgłoszone na piśmie żadne uwagi  i wnioski.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 3.
 
5) W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że celem podjęcia niniejszej uchwały jest poprawa lokalnych możliwości komunikacyjnych poprzez drogę o charakterze publicznym powszechnie użytkowaną przez mieszkańców wsi Czarże.
Dotychczasowa sytuacja rozpatrywanego obszaru polega głównie na ograniczonym stopniu urządzenia drogi, co utrudnia znaczącej części mieszkańców wsi dojazd do posesji. Ponadto sytuację tą potęguje niezadowalający stan tej drogi, który w istotny sposób ogranicza także możliwości związane z jej bieżącym utrzymaniem. Obsługa komunikacyjna tego obszaru wymaga niewątpliwie poprawy, a nadany tej drodze status drogi publicznej umożliwi realizację inwestycji drogowych w przyszłości.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 
6) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 
7) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem   z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2016 rok.
 
8) Komisja  jednogłośnie przyjęła projekt  uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
 
9) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2017r.
 
10) W dyskusji nad wnioskiem w sprawie  rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z uchwaleniem studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińskiej, głos zabrali:
Pani Teresa Łabaj  powiedziała, że studium zgodnie z ustawą jest aktem wewnętrznym który zobowiązuje organy gminy do stosowania zapisów studium do sporządzenia planów miejscowych, nie jest prawem miejscowym nie wywołuje skutków dla właścicieli nieruchomości, skutki takie wywołuje plan miejscowy.
Przedstawiła stanowisko Radcy Prawnego w przedmiotowej sprawie.
Komisja nie zajęła stanowiska.
 
11) W dyskusji nad wnioskiem w sprawie wykupu i przejęcia drogi dojazdowej nr 281/14, głos zabrali
Radna Danuta Węgierska zwróciła uwagę na wybór właściwego rozwiązania z uwzględnieniem dobra mieszkańców
Radny Dawid Pałczyński zaproponował negatywne rozpatrzenie wniosku i poddał pod głosowanie.

Komisja trzema głosami za, jednym wstrzymującym  negatywnie rozpatrzyła  wniosek w sprawie wykupu i przejęcia drogi dojazdowej nr 281/14.
 
12) W dyskusji nad wnioskiem  w sprawie demontażu progów zwalniających, głos zabrali:
Rada Danuta Węgierska zwróciła uwagę, że mieszkańcy zadeklarowali chęć pozostawienia progów, należy ich decyzję uwzględnić.
Rada Barbara Łukowska powiedziała, że należy utracić prędkość aby przejechać przez próg
 
W wyniku dyskusji Komisja dwoma głosami za, jednym przeciw, jednym wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie demontażu progów zwalniających.
 
13) W dyskusji na temat sytemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy, głos zabrali:
Wójt Gminy zwróci uwagę na duże zaległości w opłacie za wywóz odpadów komunalnych, co może spowodować konieczność jej podwyższenia.
 
14) W dyskusji na temat zmiany nazwy ulicy w związku ze zmianą ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju terytorialnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, głos zabrali:
Wójt Gminy zaproponował wystąpienie do Archiwum Państwowego o protokół Rady Narodowej podczas której podjęto uchwałę w sprawie nazwy ulic w Dąbrowie Chełmińskiej.
Pani Teresa Łabaj zaproponowała  wystąpienie do IPN o opinię w tej sprawie.
 
Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie zmiany nazwy ulicy w związku ze zmianą ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju terytorialnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 
15) Komisja jednogłośnie pozytywnie  rozpatrzyła wykup działek nr 31/24 oraz 6/3 w Janowie  z realizacją z budżetu w 2018 roku
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia.     Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
Ad. 3. W sprawach różnych nie poruszono żadnych kwestii.
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: Barbara Gandziarowska (10 października 2017)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (10 października 2017, 08:07:35)

Ostatnia zmiana: Barbara Gandziarowska (10 października 2017, 08:15:30)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 120