PROTOKÓŁ NR 21.2017 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  21.2017
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 25 kwietnia 2017 roku

 
 
Posiedzeniu przewodniczył Dawid Pałczyński – Przewodniczący Komisji.
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
- Żaneta Piotrowska – Skarbnik Gminy,
- Dorota Kraska-Wadych – Sekretarz Gminy.
 
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie materiałów na XXIX Sesję Rady Gminy.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z  XXIX Sesją Rady Gminy:
1) W dyskusji nad informacją Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym, głos zabrali:
Przewodniczący Komisji zwrócił się o omówienie kwestii spotkania z przedstawicielami Lasów Państwowych.
Wójt Gminy wyjaśnił, że woda z urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych w Wałdowie Królewskim spływa na tereny leśne. W tej sprawie w dniu jutrzejszym odbędzie się wizja lokalna i spotkanie z Nadleśniczym, w którym będą uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie przyjęła informację  Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
 
2) Komisja jednogłośnie sprawozdania dotyczące stanu bezpieczeństwa na terenie gminy w 2016 roku.
 
3) W  dyskusji nad sprawozdaniem  z działalności Gminnej Spółki Wodnej w 2016 roku., głos zabrali:
Przewodniczący Komisji porównał koszty remontów rowów melioracyjnych: Dąbrowa Chełmińska – Otowice rowy melioracyjne F-1, R-F 4800 m.b. na kwotę 5600,00 zł
Borki – rowy melioracyjne R-35, R-10, R-11, R-12, R-9 2600 m.b. na kwotę 8200,00 zł.
Przewodniczący zapytał, dlaczego powstały takie rozbieżności cenowe.
Mariusz Buliński – Zastępca Wójta Gminy, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej wyjaśnił, że wysokość kosztów zależy od charakteru i zakresu wykonanych prac.
Wójt Gminy dodał, iż nie zawsze zaplanowane na dany rok prace były w 100% zrealizowane, np. ze względu na brak środków finansowych. Dodał, iż zwróci się o dołączanie odpowiednich map do przyszłych sprawozdań.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej w 2016 roku.
 
4) Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.
 
5) Komisja jednogłośnie przyjęła ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej  i demograficznej
 
6) Komisja jednym głosem za, jednym przeciw i jednym wstrzymującym przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w 2016 roku.
 
7) W dyskusji nad sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośródka Kultury i Sportu w 2016 roku., głos zabrali:
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na wysokie koszty elektrycznego ogrzewania sali w miejscowości Otowice.
Beata Niedziela zwróciła uwagę na zapis sprawozdania mówiący o braku osoby, która wykonywałaby czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora GOKiS i zastępowałaby go w czasie nieobecności. Zapytała, kto powinien opracować właściwe zapisy do statutu jednostki?
Wójt Gminy wyjaśnił, że taki zapis nie musi znajdować się w statucie, może być ujęty w regulaminie organizacyjnym bądź przyjęty jako odrębny dokument. Odpowiednie dokumenty bądź zmiany może opracować osoba pełniąca obowiązki Dyrektora GOKiS. Dodał, że podobny problem jest z Kierownikiem Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej, która pomimo uwag, do dnia dzisiejszego nie ustanowiła zastępstwa.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie  z działalności Gminnego Ośródka Kultury  i Sportu w 2016 roku.
 
8) W dyskusji na temat działalności służby zdrowia na terenie Gminy w 2016 roku,  głos zabrali:
Przewodniczący Komisji zapytał, na jakie cele Dyrektor Gminnej Przychodni planuje przeznaczyć nadwyżkę budżetową?
Wójt Gminy poinformował, że nadwyżka zostanie przeznaczona na cele statutowe jednostki. Dodał, że są plany, by tych pieniędzy nie wydać. Pod koniec kadencji w 2018 r. Dyrektor  przedstawi koncepcję rozbudowy ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej. Poinformował, że Rada Społeczna przy Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej poparła projekt likwidacji ośrodka w Ostromecku.
Beata Niedziela zwróciła uwagę, iż kiedyś w sprawozdaniu ujęta była informacja o liczbie pacjentów przyjmowanych przez ginekologa i stomatologów. Zapytała o kwestie współpracy z wymienionymi lekarzami.
Wójt Gminy poinformował, że Dyrektor Gminnej Przychodni został zaproszony na Sesję Rady Gminy, podczas której odpowie na pytania radnej.
 
W wyniku dyskusji Komisja  jednogłośnie przyjęła informację na temat działalności służby zdrowia na terenie Gminy.
 
9) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni  w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
10) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
11) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany granic sołectw Dąbrowa Chełmińska i Otowice oraz ustalenia granicy sołectwa Otowice.
 
12) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt  uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2017r.
 
13) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dąbrowa Chełmińska.
 
14) W dyskusji nad wnioskiem w sprawie dofinansowania wykonania kanalizacji sanitarnej na terenie ogrodu działkowego w miejscowości Ostromecko, głos zabrali:
Wójt Gminy nie widzi możliwości dofinansowania. Udało im się wykupić ogródki z dużą bonifikatą.
Komisja negatywnie rozpatrzyła wniosek w sprawie dofinansowania wykonania kanalizacji sanitarnej na terenie ogrodu działkowego w miejscowości Ostromecko.  
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
Ad. 3. W sprawach różnych poruszono następujące kwestie:  
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: Barbara Gandziarowska (4 lipca 2017)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (4 lipca 2017, 11:49:57)

Ostatnia zmiana: Barbara Gandziarowska (10 października 2017, 08:15:08)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 107