PROTOKÓŁ NR 13/06 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR  13/06
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 8 czerwca 2006 roku.
 

Posiedzeniu przewodniczyła Barbara Łukowska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-  członkowie Komisji wg listy obecności,
-  mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
-  mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-  mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.
 
Porządek posiedzenia:
1.
 Omówienie informacji na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy.
2. Zaopiniowanie załączonych projektów uchwał oraz materiałów związanych z tematyką XXX Sesji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawy różne.
 
ad.1. W dyskusji na temat informacji złożonej przez Komendanta Gminnego OSP, Kierownika Posterunku Policji w Dąbrowie Chełm. oraz Wójta Gminy dot. Bezpieczeństwa na terenie Gminy wskazywano na:
Sekretarz Gminy przedstawiła informacje o przebiegu spotkania zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy dot. Bezpieczeństwa na terenie Powiatu.
Wójt Gminy poinformował, że wystąpi do Rady Gminy o przyznanie środków finansowych na zakup radaru dla policji w Dąbrowie Chełm. gdy tylko funkcjonariusze będą posiadali odpowiednie przeszkolenie.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w informacje na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy.
 
ad.2.  Komisja omówiła następujące projekty uchwał:

a) w sprawie zmian w opracowaniu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa Chełmińska”:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
b) w sprawie udzielenia dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały, dodając, że celem uchwały jest zmobilizowanie właścicieli nieruchomości położonych na terenach, na których prawdopodobnie nie zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, a nie szamb.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
c)  w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego: od zachodu ul. Toruńską, od północnego zachodu drogą dojazdową działką nr 441/2 i nr 192/2, od północnego wschodu granicą działki nr 115/2LP, 228/2, od południowego wschodu granicą wsi Otowice, od południowego zachodu granicą lasu działką nr 126/2LP w Dąbrowie Chełmińskiej
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały
 
e) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego: od zachodu ul. Targową, od północy granicą lasu dz. nr 85LP, od wschodu granicą działki nr 59/1, drogą dojazdową dz. nr 304, granicą działki nr 62/1, granicą lasu dz. nr 93/4LP, od południa ul. Chełmińską w Dąbrowie Chełmińskiej:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
f) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Gzin Górny I” w Gzinie Górnym:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
g) w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz zasad ich używania:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
h)  w sprawie ustalenia kwoty zabezpieczenia wekslowego prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą: ”Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze i Ostromecku wraz z punktem zlewnym ścieków” - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny   (z wyłączeniem działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa):
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
i) w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska za pierwsze półrocze:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
j) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały oraz przedstawił propozycje zmian w załączniku inwestycyjnym. Poinformował, że Gmina nie otrzyma dotacji na budowę sieci wodociągowej i modernizację kanalizacji deszczowej na osiedlu Dąbrowa Południe w Dąbrowie Chełm. pytając, czy w związku z powyższym realizować to zadanie ze środków własnych? Dodał, że w budżecie jest zabezpieczona kwota na ten cel, a jeśli przedmiotowe prace nie zostaną wykonane, nie będzie można zbywać działek położonych na tym osiedlu. poinformował o unieważnieniu przetargu na adaptację świetlicy wiejskiej w Ostromecku ze względu na niewystarczającą ilość środków budżetowych na ten cel. W przetargu wzięła udział tylko jeden oferent, podczas, gdy dokumentację pobrało piętnaście firm. Wójt zwrócił się z prośbą o zwiększenie o kwotę 123 000 zł środków na w/w cel oraz zwiększenie o 14 000 zł środków na budowę boiska sportowego w Czarżu oraz o kwotę 10 000 zł zwiększyć środki finansowe na budowę zatoki autobusowej w Dąbrowie Chełm.
W związku z faktem, że po rozstrzygnięciu przetargów na budowę i modernizację dróg na terenie Gminy okazało się, że pozostały środki finansowe, które Wójt zaproponował przeznaczyć na zwiększenie o 20% zakresu robót na wszystkich realizowanych drogach, z wyjątkiem ul. Łęckiej w Czarżu oraz pozostałe środki przeznaczyć na budowę ulic Szkolnej i Leśnej w Ostromecku.
Jan Palmowski – członek Komisji przypomniał, że podczas uchwalania budżetu gminy na remont drogi, tzw. „betonówki” w Gzinie przyjęto kwotę 70 000 zł, a w tym momencie mówi się o metrach, a nie o kwocie. Jeżeli mówiono o kwocie 70 000 zł, to tyle powinno zostać przeznaczone na remont w/w drogi, niezależnie od ilości metrów. W ten sam sposób powinna być realizowana budowa ul. Pod Wałem w Czarżu.
Wójt Gminy wyjaśnił, że natychmiastowego remontu wymaga odcinek betonowy omawianej drogi w Gzinie. Pozostała jej część jest w dobrym stanie, w dodatku obsługuje tylko około pięciu gospodarstw, więc nieuzasadnionym byłoby budowanie dalszego odcinka tej drogi. Wójt dodał, że Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała sposób ogłaszania przetargów na jeden metr budowanej, czy remontowanej drogi. W związku z powyższym przetargi muszą być ogłaszane na budowę, czy remont konkretnego odcinka danej drogi.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji nie zajęła stanowiska w sprawie zmian w załączniku inwestycyjnym do budżetu gminy. Pozostałe propozycje zmian zaopiniowano pozytywnie.
 
k) Członkowie Komisji zapoznali się z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy w sprawie wezwania Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska do wykonania w sposób zgodny z prawem zmian w podziale gminy na okręgi wyborcze.
 
ad.3. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 14 kwietnia 2006 roku. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.4. W punkcie „sprawy różne” poruszano następujące kwestie:

a) Członkowie Komisji zapoznali się z projektem regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Dąbrowa Chełmińska.
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt zwracając się z prośbą o opracowanie i przedstawienie ewentualnych uwag i uzupełnień, by gotowy projekt skierować do uzgodnień  inspektora sanitarnego.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji postanowiła, że poszczególni jej członkowie swoje ewentualne uwagi i propozycje złożą na piśmie, bądź przedstawią je na najbliższej Sesji Rady Gminy.
 
b) Wójt Gminy przedstawił wniosek Joanny Kozdroń w sprawie wykupu gruntu na poprawę warunków gospodarowania nieruchomości przyległej w Dąbrowie Chełm.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek.
 
          Na tym posiedzenie zakończono.
 

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska - inspektor (8 czerwca 2006)
Opublikował: Dorota Kraska (27 września 2006, 11:20:21)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 13:02:32)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 897