PROTOKÓŁ NR 20.2017 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  20.2017
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 28 marca 2017 roku
 
Posiedzeniu przewodniczył Dawid Pałczyński – Przewodniczący Komisji.
W posiedzeniu uczestniczyli:
-  członkowie Komisji wg listy obecności,
-  Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
- Dorota Kraska-Wadych – Sekretarz Gminy,
-  Żaneta Piotrowska  – Skarbnik Gminy,
- Małgorzata Sadurska – Kierownik CUW,
- Maria Łabaj –p.o. Dyrektora GOKiS.
 
1. Zaopiniowanie materiałów na XXVIII Sesję Rady Gminy.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z  XXVIII Sesją Rady Gminy:
1) W dyskusji  nad projektem uchwały sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych                    i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że uchwała została przedłożona Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty do zaopiniowania w zakresie zgodności  z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale, została również przedłożona organizacjom związkowym zrzeszającym nauczyciela, które wyraziły pozytywną opinię.   
Małgorzata Sadurska poinformowała, że będzie konieczność podjęcia dwóch kolejnych uchwał w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przeszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz wskazuje dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów.
Radna Danuta Węgierska zapytała jakie jest stanowisko dyrektorów szkół w sprawie kryteriów.
Małgorzata Sadurska odpowiedziała, że nie rozmawiała z dyrektorami w tej sprawie.
W dalszej wypowiedzi zaznaczyła, że kryteria muszą być jednakowe dla wszystkich i nie mogą być uznaniowe. Powiedziała, że skonsultuje do sesji z dyrektorami propozycję kryteriów.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała uchwały sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 
2) W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że spotkał się z przedstawicielami  Kuratorium Oświaty w wyniku którego ustalono termin utworzenia bibliotek szkolnych od 1 stycznia 2018 roku. Etaty będą wprowadzone w grudniu.
Radna Danuta Węgierska zapytała czy nie mam możliwość utworzenia bibliotek od  1 września.
Wójta Gminy powiedział że musimy spełnić wymagania ustawowe dotyczące procedury przekształcania bibliotek.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej  w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
3) W  dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, głos zabrali:
Wójt Gminy przedstawił propozycję zmian do projektu uchwały.
Radna Danuta Węgierska zapytała czy zmiany były skonsultowane z klubami sportowymi.
Wójt Gminy odpowiedział, że tak i do projektu uchwały wniesiono uwag.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
 
4) W dyskusji nad projektem  w sprawie przyjęcia  Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,  głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że gmina tworzy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych. Do prawidłowego funkcjonalna tego punktu konieczne jest określenie sposobu świadczenia usług stanowiącego Regulamin.  Przyjęcie opadów do PSZOK  odbędzie się po okazaniu dokumentu potwierdzającego fakt zamieszkania na terenie gminy lub złożenia oświadczenie stanowiącego załącznik do regulaminu.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia  Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 
5) W dyskusji  nad projektem uchwały w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego nr 2 przy ulicy Chełmińskiej 45 w Czarżu,  głos zabrali:
Radny Dawid Pałczyński powiedział, że istnieje potrzeba zakupu mieszkania w celu polepszenia warunków lokalowych szkoły.
 
W wyniku dyskusji Komisja trzema glosami za jednym wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego nr 2 przy ulicy Chełmińskiej 45 w Czarżu.
 
6) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
7) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2017r., głos zabrali:
Skarbnik Gminy przedstawiła propozycję zmian do budżetu gminy.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2017r.
 
8) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa chodnika w miejscowości Boluminek w ciągu drogi powiatowej nr 1544C,  głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że Starostwo Powiatowe ubiega się o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji, która spowoduje usprawnienie komunikacji na terenie gminy  i poprawię bezpieczeństwa ruchu pieszych.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt  uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa chodnika w miejscowości Boluminek w ciągu drogi powiatowej nr 1544C.
 
9) W dyskusji na temat świetlicy wiejskiej w Boluminie,  głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że  pojawiają się głosy dotyczące złego stanu świetlicy m.in. brak sanitariatu, zaproponował rozważenie przeniesienia świetlicy lub dokonania kapitalnego remontu. 
Maria Łabaj powiedziała, że niezależnie decyzji od 1 kwietnia zajęcia świetlicowe w Boluminie zostaną zwieszone. Od 11 kwietnia wznawiamy zajęcia na dużej Sali. Warunki są dobre, sala jest ogrzewana, toalety na miejscu. Poinformowała o zmianie harmonogramu prac poszczególnych świetlic. Powiedziała, że rozważa możliwość uruchomienie działalności świetlicy w Dąbrowie Chełmińskiej. Zajęcia będą się odbywały dwa razy w tygodniu we wtorki i środy.
Radna Danuta Węgierska zwróciła uwagę, że polepszenie warunków będzie zachęcało do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez świetlicę.
Maria Łabaj powiedziała, że dąży do tego żeby sala w Boluminie  była wizytówką, stopniowo ją doposaża.  
Radna Danuta Węgierska zapytała czy pani pracująca w świetlicy w Boluminie złożyła rezygnacje z pracy.  
Maria Łabaj odpowiedziała, że propozycja zmiany stanowiska  została ustalona z pracownikiem. Powiedziała, że powinniśmy iść w stronę zatrudniania instruktorów celem poszerzenia oferty kulturalnej. Pierwszym krokiem będzie organizacja zajęć muzycznych.
Radna Danuta Węgierska zapytała czy istnieje możliwość dofinansowania do podnoszenia kwalifikacji przez pracowników świetlic.
Maria Łabaj powiedziała, że należy najpierw dokonać rozeznania czy warto w pracownika inwestować. Zwróciła uwagę, że u niektórych pracowników jest brak kreatywności.
Radna Danuta Węgierska powiedziała, że dobrym rozwiązaniem jest przeznaczenie pomieszczeń świetlicowych na tymczasowe mieszkanie.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie poparła propozycję przeniesienia świetlicy w Bolumnie do sali.
 
10) W dyskusji  na temat gruntów pod planowanymi do budowy słupami wysokiego napięcia 2x400 kV, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że Rada Gminy może dokonać zwolnienia z obowiązku podatkowego terenów pod słupami energetycznymi, lecz jest to rozwiązanie niesprzyjające  dla mieszkańców, gdyż  kolejna rada gminy może to zwolnienie uchylić.
Drugi wariant to grunty pod planowanymi do budowy słupami wysokiego napięcia 2 x 400 kV,  można by przejąć na podstawie wieloletnich umów dzierżawy lub użyczenia pomiędzy właścicielami tych gruntów, a gminą z długim co najmniej 15 letnim okresem ich wypowiedzenia. Tym samym właściciele gruntów unikną obowiązku uiszczenia podatku od nieruchomości.
Natomiast trzeci to przekazanie działek pod słupami na rzecz gminy wraz z ustanowieniem służebności dojazdu do nich. 
Radna Barbara Łukowska zapytała na kim będzie ciążył obowiązek utrzymania tych gruntów w odpowiedniej kulturze.
Radna Danuta Węgierska  zwróciła uwagę, że grunty które mają być wyłączone z produkcji rolnej są większe niż tereny pod słupem. Powiedziała, że należy pomóc mieszkańcom  w negocjacjach z inwestorem.
Wójt Gminy powiedział, że z Radcą Prawnym przygotuje wzór umowy i zostanie on Radzie przedstawiony. Zwróci uwagę, że w podjęciu decyzji musimy patrzeć zarówno na interes mieszkańca jak i gminy. Utrzymanie przejętych gruntów pod słupami byłoby w gestii gminy.
 
11) W dyskusji nad wnioskiem  w sprawie wykupu działki nr 281/14 w Nowym Dworze, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że przedmiotowa droga jest nieurządzona, nie została wybudowana w niej infrastruktura wodno – kanalizacyjna, na co nie zgładził się obecny właściciel,  co dodatkowo podnosi koszty jej utrzymania.
Radna Danuta Węgierska zapytała czy mieszkańcy nadal nie mogą z właścicielem gruntów dojść do porozumienia.
Wójt Gminy powiedział, że nadal nie mogą dojść do porozumienia.
 
Komisja jednogłośnie negatywnie  zaopiniowała wniosek w sprawie wykupu działki                       nr 281/14   w Nowym Dworze. Jednocześnie zaproponowała powrócenie do tematu gdy właściciel zadeklaruje bezpłatne przekazanie gruntu.
 
12) W dyskusji nad wnioskiem w sprawie wykupu przez Gminę działek 31/19 i 31/20 
położony w Janowie, głos zabrali:
Wójt Gminy przedstawił powierzchnię działek. Komisje zaproponowały cenę gruntu za 5 zł.
Powiedział, że cena powinna być ceną odpowiadającą wartości gruntów rolnych, w związku z czym poddaje się pod rozwagę kwotę 5,oo zł/1m2 gruntu. Do negocjacji będzie można przystąpić po wcześniejszym opracowaniu operatu szacunkowego.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie wykupu przez Gminę działek 31/19 i 31/20 położony w Janowie 5,oo zł/1m2
 
13) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie wykupu przez Gminę działek 31/24 i 6/3 położonych w Janowie za 5,oo zł/1m2
 
14) W dyskusji na temat mieszkań zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że doświadczenie poprzednich kadencji pokazało, że po latach  w niektórych przypadkach nastąpiła konieczność odkupienia sprzedanych wcześniej lokali, dla których stosowano wysoką bonifikatę. Główną przeszkodę w sprzedaży przedmiotowych lokali mieszkalnych stanowi wspólne korzystanie z nieruchomości i budynków, których koszty napraw i utrzymania są ponoszone głównie przez gminę i jednostki podległe.
Radna Barbara Łukowska powiedziała, że nadal stoi na stanowisku iż lokalizacja mieszkań w budynkach użyteczności publicznej rodzi tylko problemy. Wyrażenie zgody na sprzedaż mieszkania wnioskodawcy będzie skutkowało kolejnymi wnioskami.
 
Komisja negatywnie rozpatrzyła wniosek w sprawie sprzedaży mieszkania jednocześnie zaznaczyła, że należy dołożyć wszelkich starań, ażeby w przyszłości lokatorom mieszkań znajdujących się w budynkach użyteczności publicznej w pierwszej kolejności proponować przejścia do innych lokali, co do których istnieje możliwość zbywania całych obiektów.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
Ad. 3. W sprawach różnych poruszono następujące kwestie:  
Rada Danuta Węgierska zapytała o wycinkę drzew w  Ostromecku.
Wójt Gminy powiedział, że został poinformowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich  o unieważnieniu przetargu ze względu na brak ofert.
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: Barbara Gandziarowska (4 maja 2017)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (4 maja 2017, 13:40:50)

Ostatnia zmiana: Barbara Gandziarowska (10 października 2017, 08:14:16)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 246