PROTOKÓŁ NR 19.2017 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  19.2017
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 28 lutego 2017 roku
 
Posiedzeniu przewodniczył Dawid Pałczyński – Przewodniczący Komisji.
W posiedzeniu uczestniczyli:
-  członkowie Komisji wg listy obecności,
-  Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-  Małgorzata Sadurska – Kierownik CUW,
 - Dorota Kraska-Wadych – Sekretarz Gminy,
-  Żaneta Piotrowska  – Skarbnik Gminy,
-  Danuta Tomaszewska – Kierownik GOPS,
- Danuta Ciesińska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Monika Zakórzewska – Przewodnicząca  Zespołu Interdyscyplinarnego,
- Grażyna Walczak – Prezes UKS Dąbrowa Chełmińska,
- Dawida Baranowski – Prezes LKS Dąbrowa Chełmińska.
 
1. Zaopiniowanie materiałów na XXVII Sesję Rady Gminy.
2. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie nagrody za wyniki sportowe.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z  XXVII Sesją Rady Gminy:
1) W dyskusji  nad informacją Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie  międzysesyjnym, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że w okresie od 2 do 31 marca   jest ponowne wyłożenie studium  w którym została usunięta trasa przebiegu linii 110 kV. Dyskusja publiczna na ten temat odbędzie się 21 marca w Urzędzie Gminy. Enea SA podtrzymuje wniosek zabezpieczenia terenu pod przedmiotową linię, jej przebieg na terenie gminy był już planowany w lat dziewięćdziesiątych. W dalszej wypowiedzi zaznaczył, że prowadzone są rozmowy z Gminą Unisław w celu rozbudowy linii 110 kV od GPZ Unisław do Gminy Dąbrowa Chełmińska  w miejscowości Otowice. Zaznaczył, że brak takiego zasilania w przyszłości może spowodować zahamowanie rozwoju naszej gminy z powodu braku możliwości zasilania przedsiębiorstw oraz budynków indywidualnych.   Do studium zostanie wprowadzony zapis bez wyznaczenia trasy.  Na ponowny wniosek w sprawie usunięcia trasy linii ze studium Urząd nie otrzymał odpowiedzi.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie przyjęła informację Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie  międzysesyjnym.
 
2) W dyskusji nad sprawozdaniem  z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2016., głos zabrali:
Monika Zakórzewska powiedziała, że w tym roku będą dokonywane zmiany w składzie Zespołu ze względu na zmianę dzielnicowego. Na razie w tym roku nie zgłoszono niebieskiej karty. Budżet głównie jest przeznaczony na porady psychologa. Poinformowała, że odbyła się kontrola prowadzona przez urząd Wojewódzki, zastrzeżenia dotyczyły zapisów regulaminu   i programu. 
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2016.
 
3) W  dyskusji  nad sprawozdaniem z działalności sportowej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w roku 2016, głos zabrali:
Danuta Węgierska poprosiła na rozważenie możliwości zwiększenia w przyszłorocznym budżecie dotacji na Kuby Sportowe.
Grażyna Walczak powiedziana, że w tym roku została obcięta dotacja dla UKS Dąbrowa Chełmińska i czuje się tym pokrzywdzona. Zwróciła uwagę na duże koszty związane z organizacją zajęć sportowych. Powiedziała, że dużym kosztem jest utrzymanie ligi piłki ręcznej. Poprosiła o wsparcie wyjazdu uczniów na trzydniowy  na turniej.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie przyjęła  sprawozdanie z działalności sportowej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w roku 2016.
 
4) W dyskusji  nad sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2016,  głos zabrali:
Danuta Ciesińska powiedziała, że Komisja stara się współpracować z organizacjami na terenie gminy. Poinformowała, że od tego roku dokonano zwiększenia ilości godzin pracy psychologów. Dyżury odbywają się w pomieszczeniach świetlicy w Dąbrowie Chełmińskiej. Omówiła zasady działań związanych z leczeniem osób uzależnionych.
Radna Danuta Węgierska zapytała o rezultaty leczenia osób uzależnionych.
Danuta Ciesińska powiedziała, że osoba uzależniona musi chcieć podjąć leczenie.
Wójt Gminy powiedział, że odbyło się wcześniej planowane spotkanie w sprawie zmian dotyczących finansowania ze środków  przeznaczonych na działalność profilaktyczną. 
 
 Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła prawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2016.
 
5) W dyskusji  nad sprawozdaniem z działalności GOPS za 2016 rok,  głos zabrali:
Danuta Tomaszewska omówiła funkcjonowanie w gminie programu 500+. Powiedziała, że  w miarę możliwości pracownicy kontrolują zasadność wydatkowania tych środków. Poinformowała, że została przeprowadzona przez Urząd Wojewódzki w tym zakresie kontrola, podczas której nie wniesiono  istotnych uwag. Powiedziała, że od 1 stycznia bieżącego roku  rozpoczęto wypłacanie świadczenia rodzinnego przysługującego  osobom które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego.  Zwróciła uwagę na złe warunki lokalowe, które ograniczają możliwość rozwoju. Poprosiła o zgłaszanie dzieci które będą chciały korzystać z zajęć organizowanych przez Dom Środowiskowy w Chełmnie.
Rada Danuta Węgierska zapytał czy jeden asystent rodziny wystarcza.
Danuta Tomaszewska powiedziała, że wystarcza. 
Radna Barbara Łukowska zapytała czy gmina widzi możliwość polepszenia warunków lokalowych.
Wójt Gminy powiedział , że bez rozbudowy urzędu nie ma takiego lokalu.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności GOPS za 2016 rok.
 
6) W dyskusji nad sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok, głos zabrali:
Danuta Tomaszewska  przedstawiła kwoty  przeznaczone na realizację programu.
Radna Beata Niedziela zapytała jakie kroki podejmuje asystent, gdy rodzina odmawia pomocy.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie przyjęła  sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok.
 
7) W dyskusji nad sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2016, głos zabrali:
Wójt Gminy tylko nauczyciele stażyści nie osiągnęli średnich.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2016.
 
8) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,  głos zabrali:
Wójt Gminy  powiedział, że zmiana struktury szkolnej pociąga za sobą konieczność wprowadzenia zmian w sieciach szkolnych, szczególnie w sieciach szkół podstawowych. Omówił proponowane zmiany.
Radny Dawid Pałczyński zapytał czy zmiana będzie miała wpływ na zatrudnienie   w poszczególnych szkołach.
Dyrektor Szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej odpowiedział, że do 2019 nie będzie zmian                     w stanie zatrudnienia.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt  uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 
9) W dyskusji nad projektem uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, logopedy i socjoterapeuty i nauczyciela wspomagającego zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska,  głos zabrali:
Wójt Gminy omówił proponowane zmiany do projektu uchwały.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt  uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, logopedy i socjoterapeuty i nauczyciela wspomagającego zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska.
 
Wójt Gminy powiedział, że otrzymaliśmy wskazówki pokontrolne w wyniku przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół w Ostromecku dotyczące obowiązku utworzenia w poszczególnych szkołach bibliotek.
Dyrektor Zespołu Szkół w Ostromecku powiedziała, że będzie musiała zwrócić się do organu prowadzącego o powołanie biblioteki szkolnej. Zwróciła uwagę na duże koszty tworzenia biblioteki oraz warunki lokalowe szkoły, wykluczenie jednej sali lekcyjnej na ten cel jest niemożliwe.
Wójt Gminy powiedział, że zorganizuje w połowie marca spotkanie z Kierownikiem biblioteki w tej sprawie
 
10) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni  w Dąbrowie Chełmińskiej, głos zabrali:
Sekretarz Gminy powiedziała, że Rada Społeczna przy Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2017 r. podjęła uchwałę nr 7/2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej, który  zgodnie przepisami przedkłada się do zatwierdzenia Radzie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni  w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
11) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie  określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, głos zabrali:
Wójt Gminy przestawił propozycję zmian. 
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie postanowiła wypracować tekst jednolity i nie  podejmować uchwały na tej sesji .
 
12) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2017 rok.
 
13) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wynajęcia lokalu usługowego(sklepu) na działce Nr 252/3 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział że jest to wieloletni dzierżawca i proponuje wynajęcie lokalu w formie bezprzetargowej.
Radna Barbara Łukowska zaproponowała ,aby zapisać w umowie warunki wypowiedzenia umowy.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  w sprawie wynajęcia lokalu usługowego(sklepu) na działce Nr 252/3 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska.
 
14) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Radna Danuta Węgierska zapytała czy dokonanie sprzedaży działek nie będzie kolidowało z planowaną budową obwodnicy.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
15) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 4,  głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że  za terenie objętym projektowanym sporządzeniem planu miejscowego obowiązują ustalenia miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego w Dąbrowie Chełmińskiej dla obszaru ograniczonego ul. Toruńską, ul. Chełmińską, ul. Przemysłową i przyległymi do niej działkami, ul. Bazową i projektowaną ulicą od strony południowej.  Ustalenia tego planu przeznaczają obszar objęty uchwałą na realizację usług, składów i magazynów oraz na centralną przepompownię ścieków.
Na tym terenie zrealizowano już kanalizację sanitarną wraz z przepompownią.  Zarezerwowany w planie miejscowym teren pod przepompownię jest zbędny i będzie można go wykorzystać na inne cele.  We wschodniej zamieszkałej części wsi Dąbrowa Chełmińska, w której znajduje się oprócz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna brakuje urządzonych terenów rekreacyjno wypoczynkowych.  Teren ten można będzie również wykorzystać na infrastrukturę towarzyszącą dla istniejącej ścieżki rowerowej oraz na nieuciążliwe usługi.
Przystąpienie do zmiany w/w planu miejscowego umożliwi Gminie Dąbrowa Chełmińska umożliwi realizację zamierzeń inwestycyjnych związanych z utworzeniem terenów przestrzeni publicznej: urządzonych terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz terenów nieuciążliwych usług.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 4.
 
16) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2017 rok.
 
17) W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2017r.,  głos zabrali:
Skarbnik Gminy przedstawiła propozycję zmian do budżetu gminy.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2017r.
 
18) W dyskusji na temat wykupu mieszkania w Czarżu, głos zabrali:
Dyrektor Szkoły w Czarżu powiedziała, że względu na warunki lokalowe i potrzebą organizacji biblioteki jest za tym aby mieszkanie wykupić.
Radna Barbara Łukowska powiedziała, że jest przeciwna wykupowi tego mieszkania gdyż dokonaliśmy sprzedaży za małe pieniądze a teraz chcemy je wykupić za duże.  Zwróciła uwagę na złe warunki lokalowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Radny Dawid Pałczyński powiedział że jest za tym aby nadal negocjować cenę i wykupić mieszkanie.
Radny Józef Hentrich powiedział, że jest za tym aby zbić cenę do 80 tys. i wykupić mieszkanie.
 
W wyniku dyskusji Komisja czterema głosami za, jednym przeciw, postanowiła negocjować  cenę i wykupić mieszkanie.
 
19) W dyskusji  nad wnioskiem  Związku Nauczycielstwa Polskiego, głos zabrali:
Radna Danuta Węgierska  odniosła się do punktu  dotyczącego podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli. Wynagrodzenie zasadnicze w stosunku do całego wynagrodzenia stanowi 60%  natomiast nauczyciel stażysta nie ma tych dodatków, gdyż rozpoczął prace. Gmina ma wpływa na dodatki. Zawnioskowała, aby przy procentowej podwyższce wynagrodzeń palowanej w budżecie gminy,  uwzględnić zwiększenie dodatków wynagrodzeń nauczycieli.
Radny Dawid Pałczyński zwrócił uwagę na formę pisma w którym wystosowano żądania. 
 
W wyniku dyskusji Komisja odrzuciła postulaty natomiast uwzględnić możliwość zwiększenia dodatków do wynagrodzeń nauczycieli w przypadku wzrostu wynagrodzeń przyjmowanych do budżetu gminy na kolejny rok.  
 
20) W dyskusji nad wnioskiem o wykup gminnej działki 129/22 w Dąbrowie Chełmińskiej, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że znajdująca się na działce  studnia  ma 10 m głębokość, a stan wody wynosi ok. 4,5 metrów. Woda nie  może być używana do spożycia. Sprzedaż powinna nastąpić w trybie bezprzetargowym na polepszenie nieruchomości sąsiedniej po wycenie rzeczoznawczy i wpisaniu służebność dojścia do urządzeń hydrantowych i  przedmiotowej studni.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała  wniosek  o wykup gminnej działki 129/22 w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
21) W dyskusji nad wnioskiem w sprawie wykupu działki nr 281/14 w Nowym Dworze, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział że inne Komisje zaproponowały wykup za 8 zł.
Radny Dawid Pałczyński zawnioskował, żeby przeprowadzić dyskusję w tej sprawie, jednakże nie podejmować ostatecznej decyzji na sesji 3 marca.  
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie poparła wniosek Radnego Dawida Pałczyńskiego.
 
22) W dyskusji w sprawie braku wyszczególnienia w projekcie studium uwarunkowań przestrzennych i kierunków zagospodarowania przestrzennego potrzeb realizacji drogi lokalnej celu publicznego, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że przedmiotowa sprawa może zostać rozstrzygnięta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w którym obowiązkowo określa się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz decyduje o przebiegu i parametrach drogi. Jednocześnie warunkiem przystąpienia do opracowania i przyjęcia takiego planu są wnioski mieszkańców zainteresowanych utworzeniem na tym terenie drogi publicznej.
   
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie negatywnie zaopiniowała wniosek dotyczący braku wyszczególnienia w projekcie studium uwarunkowań przestrzennych i kierunków zagospodarowania przestrzennego potrzeb realizacji drogi lokalnej celu publicznego.
 
23) W dyskusji nad wnioskiem w sprawie sprzedaży działki nr 227 obręb Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że jest to działka o powierzchni ponad 4000 m na którą można wydać warunki zabudowy. Zaproponował aby w pierwszej kolejność opracować operat szacunkowy wartości tej nieruchomości, a następnie  podjąć stosowną uchwałę w tej sprawie.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie poparła wniosek Wójta Gminy.
 
24) W dyskusji nad wnioskiem w sprawie wniosku w sprawie zmniejszenia kwoty za zrzut ścieków w oczyszczalni   w Nowym Dworze, głos zabrali:
Wójt Gminy zaproponował, żeby do tematu wrócić przy ustalaniu wskaźników do przyszłorocznego budżetu.
 
Komisja jednogłośnie poparła wniosek Wójta.
 
25) W dyskusji nad wnioskiem w sprawie zmiany planu miejscowego Dąbrowa Chełmińska obejmujących  działki nr 29 i 31/4, głos zabrali:
Wójt Gminy dokonał wprowadzenia do przedmiotowego wniosku. Poinformował, że  w obecnie obowiązującym planie miejscowym obowiązuje zakaz zabudowy, który wynikła z faktu dużej ilości gruntów klasy III .

Komisja jednogłośnie  postanowiła poprzeć potrzebę dokonania zmiany, jednakże wniosek zostanie uwzględniony dopiero po analizie innych wniosków dotyczących opracowania zmiany planu miejscowego
 
26) Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie wykupu przez Gminę działek 31/19 i 31/20 położonych w Janowie.
 
27) W dyskusji nad wnioskiem w sprawie wykupu przez Gminę działek 31/24 i 6/3 położonych w Janowie, głos zabrali:
Wójt Gminy omówił mapkę graficzna z uwzględnieniem działek. Powiedział, że w wyniku błędu notariusza w latach 90 działka została wpisana do ewidencji gminy, a powinna być własnością osób fizycznych. Przez ten okres tj. 20 lat gmina figurowała jako władająca tym fragmentem drogi. Z punktu widzenia urzędu wniosek zasadny, gdyż przedmiotowa droga prowadzi do dwóch istniejących gospodarstw, a przylegające do niej grunty stanowią potencjał budownictwa mieszkaniowego w miejscowości Janowo.  
 
Komisja nie zajęła stanowiska, przedmiotowa sprawa zostanie rozpatrzona na jednej  z kolejnych sesji.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia.  Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
Ad.3. Komisja rozpatrzyła wniosek w sprawie przyznania nagrody za wyniki sportowe Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych działając na podstawie uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr VIII/53/11 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania  i pozbawiania nagród dla osób fizycznych   za osiągnięte wyniki sportowe pozytywnie zaopiniowała wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia sportowe Sylwii Grygiel  zam. Nowy Dwór  (brązowym medal w Mistrzostwach Polskich Juniorów Młodszych w boksie )
 
Ad. 4. W sprawach nie poruszono żadnych kwestii.  
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: Barbara Gandziarowska (4 kwietnia 2017)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (4 kwietnia 2017, 09:50:19)

Ostatnia zmiana: Barbara Gandziarowska (3 kwietnia 2018, 14:12:26)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 162