PROTOKÓŁ NR 18.2016 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  18.2016
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 13 grudnia  2016 roku
 
Posiedzeniu przewodniczył Dawid Pałczyński – Przewodniczący Komisji.
W posiedzeniu uczestniczyli:
-  członkowie Komisji wg listy obecności,
-  Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-  Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS,
 - Dorota Kraska-Wadych – Sekretarz Gminy,
-  Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.
 
1. Zaopiniowanie materiałów na XXIV Sesję Rady Gminy.
2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2016  rok.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z  XXIV Sesją Rady Gminy:
Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej  powiedział, że ze względu na warunki lokalowe nie może  powołać drugiego wicedyrektora. Zaproponował zwiększenie godzin wicedyrektora Pani Danuty Zielińskiej z która praca układa się bardzo dobrze.
Wójt Gminy powiedział, że proponuje się zmianę załącznika, który będzie elastyczny i nie wymusza dokonywania zmian przez Radę Gminy, ale będzie to należało do kompetencji dyrektora.
Rada Danuta Węgierska powiedziała, że jest za wprowadzeniem zmiany załącznika.
Komisja jednogłośnie poparła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej.
Rady Józef Hentrich poinformował, że jeżeli otrzymamy pozytywną opinię Związków to planujemy wywołanie uchwały na lutowej sesji.
 
1) W  dyskusji  nad analizą zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy przypadających na rok 2016, głos zabrali:
Wójt Gminy poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag lub uzupełnień do przedmiotowego sprawozdania.
Radna Danuta Węgierska zapytała o lokalizację projektowanego chodnika w Ostromecku. Wójt Gminy odpowiedział, że od „białego domku” do małej szkoły.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła analizę zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy przypadających na rok 2016.
 
2) W dyskusji nad analizą  realizacji inwestycji budowy kanalizacji ściekowej i zaopatrzenia w wodę na terenie gminy  w 2016 roku,  głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że co roku dokonujemy podsumowania inwestycji polegającej na budowie kanalizacji ściekowej. Głównym problemem, który wstrzymuje realizację inwestycji związanych z kanalizacją sanitarną na terenie gminy jest brak dostatecznych środków finansowych. Budowa kanalizacji jest bardzo kosztowna. Po analizie nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 związanej ze środkami unijnymi, stwierdził że gmina będzie mogła aplikować tylko o środki z PROW  prawdopodobnie w jednym naborze wniosków. Wysokość środków możliwych do uzyskania od 500 do 700 tyś. zł. Gmina jest prawie w stu procentach zwodociągowana.
Radna Danuta Węgierska zapytała czy będzie możliwość pozyskania środków na budowę kanalizacji w Ostromecku „Las Mariański”.
Wójt Gminy odpowiedział, że będziemy musieli to wykonać we własnym zakresie.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie przyjęła analizę realizacji inwestycji budowy kanalizacji ściekowej i zaopatrzenia w wodę na terenie gminy  w 2016 roku.
 
3) W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, głos zabrali:
Małgorzata Kopaczewska poinformowała o zmianach związanych z dofinansowaniem z tych środków wypoczynku dla dzieci.  W związku z tym odbędzie się spotkanie   z przedstawicielami szkół, parafii, GOKiS, celem przedstawienia tych zmian.
Radna Danuta Węgierska zapytała czy będzie możliwość ubiegania się o wsparcie organizacji półkolonii w poszczególnych szkołach.
Małgorzata Kopaczewska odpowiedział, że będzie można się ubiegać o dofinansowanie takich działań.  
 
Komisja w wyniku dyskusji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
 
 
4) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostromecko,  głos zabrali:
Wójt Gminy  powiedział, że sporządzenie planu miejscowego przyczyni się do zweryfikowania aktualnego przeznaczenia terenów objętych projektem planu oraz wyznaczy najbardziej korzystne dla rozwoju wsi zmiany w zagospodarowaniu określając przeznaczenie terenów w oparciu o wnioski właścicieli nieruchomości. W obowiązującym planie wyznaczono tereny pod inwestycje publiczne, które nie zostały zrealizowane, a ich lokalizacja budzi wątpliwości m.in. zagrożenie powodzią. Ponadto ustalenia planu nie określają dopuszczalnych parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu.
Rada Danuta Węgierska zapytała czy są objęte planem budynki przy ulicy Kolejowej.
Wójt Gminy odpowiedział, że są wyłączone.
Radna Barbara Łukowska zapytał kto jest właścicielem starej składnicy.
Teresa Łabaj odpowiedziała, że właścicielem tych terenów są lasy państwowe
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostromecko.
   
5) W dyskusji na temat zmiany  uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował,  że z Prokuratura  zwróciła się o zmianę załącznika do w/w uchwały poprzez wyeliminowanie kryteriów niezwiązanych z osiągniętym wynikiem sportowym, które ograniczają krąg beneficjentów uprawnionych do otrzymania nagrody  oraz wyeliminowanie trybu wstrzymania nagród przez wójta.  
Powiedział, że celem tego regulaminu było nagradzanie sportowców reprezentujących  kluby sportowe z terenu gminy. Zwrócił uwagę na interpretację zapisu „mieszkaniec gminy”. Zaproponował, aby rozważyć proponowane zmiany i wrócić do sprawy na jednej z kolejnych sesji.
Radna Danuta Węgierska powiedziała, że zawodnik po otrzymaniu nagrody musi reprezentować gminę , w jaki sposób to egzekwować po wprowadzeniu zmian w regulaminie.
Wójt Gminy powiedział, że komisja budżetu zaproponowała, aby przesunąć przyznawanie nagród o rok.
                                                                                             
6) W dyskusji na temat wykupu mieszkania w Czarżu, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział  Dyrektor szkoły planuje mieszkanie przeznaczyć na pomieszczenia socjalne. 
Radna Danuta Węgierska zaproponowała, aby zastanowić się nad przeznaczeniem tych pomieszczeń, czy będą potrzebne. W dalszej wypowiedzi zwróciła uwagę na  fakt, iż właściciel sprzeda mieszkanie na wolnym rynku, nie wiadomo kto go nabędzie, a co  z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. Powiedziała, że wykup  mieszkania powinniśmy rozważyć również w tym kontekście.
Radna Barbara Łukowska zwróciła uwagę, że szkoła w Czarżu nie ma problemów lokalowych. Zaproponowała dokonanie wyceny.
 
Komisja w wyniku dyskusji czterema głosami za, jednym wstrzymującym  zaproponowała dokonanie wyceny mieszkania przez rzeczoznawcę majątkowego, a następnie negocjowanie ceny.
 
7) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zamianę gruntów  w miejscowości Gzin.
 
8) W dyskusji na temat wykonania nawierzchni asfaltowych na drogach w związku z wnioskami mieszkańców,  głos zabrali:
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, żeby przyjąć te wnioski to należy określić                     z czego te pieniądze zdjąć, gdyż plan budżetu  na rok przyszły został opracowany.
Radna Barbara Łukowska zapytała jaki będzie koszt realizacji inwestycji.
Rada Danuta Węgierska powiedziała, żeby przeanalizować dlaczego mieszkańcy nielicznie uczestniczą w zebraniach. Zaproponowała wprowadzić inny sposób informowania, zwróciła uwagę, że dobrze się sprawdzały kurendy.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował ponowienie wniosków przy konstruowaniu budżetu gminy na rok 2018.
Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek Przewodniczącego Rady.
 
ad.2. Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z pracy komisji w 2016 roku.
 
ad.3. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
Ad.4. W sprawach rożnych poruszono następujące kwestie:
Przewodniczący Komisji poinformował, że odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie zmiany nazwy ulicy w Gzinie.
Wójt Gminy poinformował o zmianach przepisów dotyczących wynagradzania pracowników zatrudnionych na umowę zlecenia.
Radna Danuta Węgierska ponowiła wniosek w sprawie ujęcia w planie pracy Komisji powołanie Gminnej Rady Młodzieżowej. Poprosiła  o rozważenie utworzenia takiego organu.
Rady Dawid Pałczyński powiedział, że były podjęte działania zmierzające do powołania Gminnej Rady Młodzieżowej, znamy stanowisko Rady Gminy w tej sprawie.
Radna Danuta Węgierska powiedziała, żeby objąć programem działania dzieci  szkolne do 16 lat.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy Rada Danuta Węgierska rozmawiała w tej sprawie z dyrektorami szkół.
Radna Danuta Węgierska odpowiedziała, że takie rozmowy przeprowadziła.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 

metryczka


Wytworzył: Barbara Gandziarowska (7 marca 2017)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (7 marca 2017, 07:54:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 170