PROTOKÓŁ NR 17.2016 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  17.2016
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
wspólnego z Komisją Rewizyjną 
odbytego w dniu 29 listopada 2016 roku

 
Posiedzeniu przewodniczył Dawid Pałczyński  – Przewodniczący Komisji Oświaty Zdrowia i Spraw Socjalnych.
W posiedzeniu uczestniczyli:
-  członkowie Komisji wg listy obecności,
-  Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-  Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.
 
Porządek posiedzenia:
Analiza projektu budżetu na 2017 rok oraz  projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2017 – 2027 wraz z objaśnieniami.
 
Wójt Gminy omówił załącznik inwestycyjny, oraz przedstawił kolejno zawarte w nim przedsięwzięcia do realizacji na rok 2017,  który stanowi załącznik do protokołu.
Radny Dawid Pałczyński zapytał czy remonty budynków w Rafie, Czemlewie i Gzinie to będą realizowane w przypadku otrzymania wsparcia ze środków zewnętrznych.
Wójt Gminy odpowiedział, że realizacja jest zależna od środków zewnętrznych z Lokalnej Grupy  Działania w ramach programu rewitalizacji.
Radna Barbara Łukowska powiedziała, że na zebraniu wiejskim Wójt poinformował o planie  utwardzenia ścieżki do małej szkoły w Ostromecku.
Wójt Gminy odpowiedział, że realizacja  przedsięwzięcia jest zaplanowana na rok 2018.
Radny Ryszard Kaczor zapytał czy po termomodernizacji szkoły w Wałdowie Królewskim będzie możliwość uwzględnienia zmiany systemu grzewczego.
Wójt Gminy odpowiedział, że nie przewiduje się zmiany systemu grzewczego.
Radna Barbara Łukowska zapytała kiedy będziemy dyskutować na temat wykupu mieszkania w Czarżu.
Wójt Gminy odpowiedział, że temat ten będzie wprowadzony do porządku obrad na  kolejną sesję.
 
W dalszej części Wójt Gminy omówił dochody i wydatki planowane na rok 2017. Poinformował, że na rok przyszły zmniejszy się subwencja oświatowa.  W związku z tym, że w tym roku szkoły otrzymały dodatkowe środki, dokonaliśmy korekty planu przedstawionego przez poszczególne szkoły w okresie planistycznym do budżetu gminy. 
 
Radny Dawida Pałczyński zapytał czy w ramach środków przewidzianych na   promocję jednostek samorządu terytorialnego wydzielono kwotę na  organizację dożynek powiatowych.
Wójt Gminy odpowiedział, że w tych środkach zaplanowaliśmy 15 tyś. zł na organizację dożynek powiatowych. 
Radny Dawid Pałczyński zwrócił uwagę na duże różnice w utrzymaniu świetlic w poszczególnych szkołach.
Wójt Gminy odpowiedział, że to sprawę wyjaśnimy i poinformujemy na kolejnej sesji.
 
W wyniku dyskusji Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych  oraz Komisja Rewizyjna  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2017, projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2017 – 2027 oraz planowane i realizowane przedsięwzięcia  w latach 2017 – 2020.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: Barbara Gandziarowska (7 marca 2017)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (7 marca 2017, 07:51:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 150