PROTOKÓŁ NR 16.2016 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  16.2016
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 22 listopada 2016 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczył Dawid Pałczyński – Przewodniczący Komisji.
W posiedzeniu uczestniczyli:
-  członkowie Komisji wg listy obecności,
-  Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-  Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS,
 - Dorota Kraska-Wadych – Sekretarz Gminy
-  Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy
 
Porządek posiedzenia:
Zaopiniowanie materiałów na XXIII Sesję Rady Gminy. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z  XXIII Sesją Rady Gminy:
1) W dyskusji nad  informacją  o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dąbrowa Chełmińska w roku szkolnym 2015/2016,  głos zabrali:
Radna Danuta Węgierska zaproponowała aby przy informacji dotyczącej sukcesów                         w konkursach i olimpiadach uzupełnić z jakich szkół są uczniowie.
W dalszej wypowiedzi zapytała dlaczego nie wpłynął wniosek w sprawie uzyskania zasiłku szkolnego dla uczniów.
Małgorzata Sadurska powiedziała, że informacja o możliwości ubiegania się o zasiłek została przekazana rodzicom uczniów podczas zebrań w poszczególnych szkołach.
Radna Danuta Węgierska zaproponowała, aby przekazać informację na łamach gazety i informatora gminnego.
Radna zapytała czy dużo z naszej gminy uczniów uczęszczająca do innych szkół i czym to jest spowodowane?
Małgorzata Sadurska odpowiedziała, że małe dzieci uczęszczają do innych szkół ze względu na miejsce pracy rodziców.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła  informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dąbrowa Chełmińska w roku szkolnym 2015/2016.
 
2) W  dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016, głos zabrali:
Skarbnik Gminy przedstawiła propozycję zmian do budżetu gminy na rok 2016.
Radna Danuta Węgierska zapytała o przeniesienie środków na wykonanie odwodnienia to środki z funduszu sołeckiego.
Skarbnik Gminy powiedziała, że pieniądze z funduszu sołeckiego nie mogą być przeznaczone na realizacje tego zdania  gdyż zmian przedsięwzięć zaplanowanych na 2016 sołectwa mogły dokonywać do końca października bieżącego roku. 
 
Komisja jednogłośnie pozytywne zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
 
3) W dyskusji nad informacją Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym, głos zabrali:
Rady Dawid Pałczyński zapytał czego dotyczyło spotkanie w sprawie linii 2x400 Kv.
Wójt Gminy powiedział ze spotkanie dotyczyło projektu umowy dotyczącej wypłaty odszkodowań, wcześniej wypracowanego podczas spotkania z wójtami.
Radna Barbara Łukowska zapytał czego dotyczyło spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia  Razem dla Fordonu.
Wójt Gminy odpowiedział, że spotkanie dotyczyło nawiązania współpracy w organizacji m.in. wydarzeń kulturalnych.
 
 Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
 
4) W dyskusji analizą realizacji sprzedaży lokali komunalnych i działek budowlanych na terenie gminy w 2016 roku, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że do piątku była możliwość wpłaty wadium na dwie działki zainteresowanie zgłosiły dwie osoby.
Radna Danuta Węgierska zapytała czy jest zainteresowanie kupnem lokali komunalnych.
Wójt Gminy odpowiedział , że są osoby zainteresowane kupnem tych mieszkań.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie przyjęła analizę realizacji sprzedaży lokali komunalnych i działek budowlanych na terenie gminy w 2016 roku.
 
5) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany Załączania do  Uchwały Nr XXII.184.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  z  dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2016 rok,  głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział. że  zmiany załącznika do  uchwały dokonuje się na wniosek Prokuratury, ponieważ zgodnie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”  w uchwale i zarządzeniu nie powtarza się przepisów ustaw oraz przepisów innych aktów normatywnych.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała  uchwały w sprawie zmiany Załączania do  Uchwały Nr XXII.184.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  z  dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2016 rok.
 
6) W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gzin, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że w związku z intensywną rozbudową Gzina i usytuowaniem zabudowy wzdłuż wielu dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych, w celu uporządkowania adresów istniejących i powstałych budynków na wniosek  mieszkańców sołectwa Gzin.
Nazwy ulic zostały zaproponowane i zaakceptowane na zebraniu wiejskim.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gzin.
 
7) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że program był konsultowany uwag nie zgłoszono. Program określa cele, zakres i formy współpracy pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi.  
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
 
8) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół w Czarżu.
 
9) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XIX.171.2016  Rady Gminy  Dąbrowa Chełmińska z dnia 23.06 2016 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że wywołanie uchwały związane jest ze zmianą sołtysa w Sołectwie Ostromecko.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt  uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XIX.171.2016  Rady Gminy  Dąbrowa Chełmińska z dnia 23.06 2016 r.  w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 
10) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,  głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że przyjęliśmy wysokość podatku na poziomie ubiegłorocznym na posiedzeniu komisji rolnictwa uczestniczyli członkowie Izb Rolniczych którzy nie wnieśli uwag przedstawionej propozycji ceny skupu żyta. Obniżenie ceny zostało podyktowane trudną sytuacją ekonomiczną rolników. Poinformował, że otrzymaliśmy pozytywną opinię Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 
 
11) W  dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości, głos zabrali:
Wójt Gminy przedstawił wniosek o obniżenie podatku od budowli z 2% na 1,5%, przedstawił skutki finansowe pozytywnego rozpatrzenia wniosku. 
 
Komisja jednogłośnie pozytywne zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
 
  
12) W  dyskusji na temat zmian granic Sołectwa Otowice, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że mieszkańcy wnioskują o przeniesienie ulicy Dębowej, Bukowej, Konwaliowej, Różanej, Kwiatowej, Storczykowej i Bratkowej do Sołectwa Otowice.  Nie będzie to rzutowało na okręg wyborczy.
 
Komisja jednogłośnie zaopiniowała  wniosek w sprawie zmian granic Sołectwa Otowice.
 
13) W  dyskusji na temat zwolnienia z podatku terenów nieobwałowanych, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że Komisja Budżetu zawnioskowała żeby Wójt Gminy wystąpił do Ministerstwa o zwolnienie z podatku terenów nieobwałowanych. Radca Prawny zaproponował aby z wnioskiem  w przedmiotowej sprawie  wystąpiła Rada Gminy, gdyż zwolnienie z podatku spowoduje utratę dochodu budżetu.
 
Komisja w wyniku dyskusji pozytywnie zaopiniowała  temat zwolnienia z podatku terenów nieobwałowanych. 
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
Ad.3. W sprawach rożnych poruszono następujące kwestie:
Wójt Gminy poprosił o zgłaszanie spotkań wigilijnych oraz potwierdzenie wywieszenia ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.
Przewodniczący Komisji poinformował, że  29 listopada 2016 roku o godzinie 14.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty i Rewizyjnej  w sprawie zaopiniowania projektu budżetu gminy na rok 2017.
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: Barbara Gandziarowska (4 stycznia 2017)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (4 stycznia 2017, 11:59:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 112