PROTOKÓŁ NR 15.2016 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  15.2016
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 20 października 2016 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczył Dawid Pałczyński – Przewodniczący Komisji.
W posiedzeniu uczestniczyli:
-  członkowie Komisji wg listy obecności,
-  Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-  Mariusz Buliński - Zastępca Wójta,
-  Dorota Kraska-Wadych – Sekretarz Gminy
-  Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy
 
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie materiałów na XXII Sesję Rady Gminy.
2. Dyskusja nad wnioskiem w sprawie zwolnienia z podatku rolnego i od nieruchomości terenów nieobwałowanych.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z  XXII Sesją Rady Gminy:
 
1) W dyskusji nad informacją Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym, głos zabrali:
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła się o podanie informacji na temat kwestii przebiegu linii elektroenergetycznej 2x400 kV.
Wójt Gminy poinformował, że w dniu 12 października 2016 r. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie wójtów, radców prawnych oraz przedstawicieli wykonawcy celem ustalenia kwestii związanych z budową linii 2x400kV. W dniu dzisiejszym wpłynął projekt umowy. Kolejne spotkanie w tej sprawie jest przewidziane na 25 października. Wójt dodał, że część gmin ma już uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
 
2) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że w proponuje się zlokalizowanie nowego przystanku autobusowego „na żądanie” naprzeciwko istniejącego przystanku komunikacyjnego w kierunku Bydgoszczy, który jest usytuowany na wysokości nowego osiedla w obrębie ul. Spokojnej. Najbliższy przystanek dla okolicznych mieszkańców znajduje się dopiero w centrum wsi. Dodał, że na chwilę obecną nie planuje się budowy zatoki autobusowej.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego.
 
3) W dyskusji nad  projektem uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej  planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Reptowo”, głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/projekt uchwały.
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła uwagę, że w dalszym ciągu nie przesłano projektu planu.
Wójt Gminy wyjaśnił, że planem jest zarządzenie.
Danuta Węgierska – członek Komisji poinformowała, że czytała ustawę o ochronie przyrody, z której wynika, że dyrektor powinien przygotować plan i go uchwalić. Ustawa wymienia wszystkie elementy, które musi zawierać plan ochrony rezerwatu przyrody. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie może kierować Rady Gminy do ustawy. Ustawa wymienia wiele elementów, które w takim planie powinny się znaleźć, a tego planu w ogóle nie opracowano. Jest tylko granica terenu objętego planem. Nie są wyznaczone tereny do rekreacji i turystyki, co jest zawarte w strategii rozwoju gminy. Zwróciła uwagę, że zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy i innymi dokumentami chcemy rozwijać się jako gmina turystyczna i nie możemy całkowicie zamykać kolejnych terenów leśnych.
Wójt Gminy zauważył, że jest to miejsce lęgowe i nie wyobraża sobie, żeby ustalać tam jakiekolwiek ścieżki czy szlaki, by turyści płoszyli ptaki.
Danuta Węgierska – członek Komisji zauważyła, że plan powinien zawierać wiele szczegółowych ustaleń, a takiego w ogóle nie ma, jest tylko odwołanie się do ustawy.
Wójt Gminy stwierdził, że to Rada Gminy podejmuje decyzję w tej sprawie.
 
 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem  projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej  planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Reptowo” głosował jeden członek Komisji, przeciw – dwóch, wstrzymujących się – dwóch.
 
4) W dyskusji nad  projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2016 rok, głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2016 rok.
 
5) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia woli udziału Gminy Dąbrowa Chełmińska we wspólnej  realizacji projektu z Powiatem Bydgoskim pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa  w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska-Czarże-Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że chodzi o ścieżkę rowerową. Gmina Dąbrowa Chełmińska wraz z Powiatem Bydgoskim będą wspólnie ubiegać się o dofinansowanie inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Powiat przekaże Gminie dotację w wysokości połowy wkładu własnego do projektu. Druga połowa wkładu zostanie poniesiona przez Gminę.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udziału Gminy Dąbrowa Chełmińska we wspólnej  realizacji projektu z Powiatem Bydgoskim pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska-Czarże-Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 
6) W dyskusji nad projektem uchwały  w sprawie przekształcenia Zespołu Oświaty Samorządowej w Dąbrowie Chełmińskiej, w Centrum Usług Wspólnych obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Małgorzata Sadurska – Kierownik Zespołu Oświaty Samorządowej celem wprowadzenia omówiła w/projekt uchwały. Wyjaśniła, że przekształcenie Zespołu Oświaty Samorządowej w Centrum Usług wspólnych wynika z ustawy o systemie oświaty, z której usunięto zapis regulujący tworzenie tego typu jednostek. Omówiła zmiany w stosunku do obowiązującej uchwały i statutu.
Zgodnie z nowymi przepisami prawa trzeba wskazać jednostki obsługujące i obsługiwane. Obsługującym jest CUW, natomiast jednostkami obsługiwanymi są zespoły szkół. Zakres obsługi został rozszerzony o obsługę prawną, co wynika ze zgłaszanych potrzeb ze strony szkół. Nawiązano już współpracę z prawnikiem, który jest specjalistą z zakresu prawa oświatowego, która będzie się odbywała na zasadzie zwykłych porad prawnych. Proponuje się również cofnięcie kierownikowi CUW upoważnienia do podpisywania decyzji administracyjnych w zakresie stypendiów szkolnych, ponieważ przepisy zezwalają wójtowi na upoważnienie do wykonywania w/w czynności wyłącznie pracownika urzędu gminy. Wprowadzono zapis dot. sprawozdań finansowych i budżetowych, do czego obligują przepisy o finansach publicznych. Odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe złożenie sprawozdań budżetowych od nowego roku będzie spoczywało na CUW, a nie jak dotychczas na dyrektorach.
W związku z koniecznością przekształcenia jednostki należy powołać nowy statut, który                  w 90% zachowuje dotychczasowe zapisy.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Oświaty Samorządowej w Dąbrowie Chełmińskiej, w Centrum Usług Wspólnych obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
7) W dyskusji nad  projektem uchwały w sprawie  sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 5                    w miejscowości Gzin 17, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że wnioskująca o wykup zajmowanego mieszkania lokatorka miała przyznaną bonifikatę 90%, która obejmowała ją wraz z małżonkiem. Mąż po zakończeniu postępowania rozwodowego opuścił mieszkanie, stąd konieczność podjęcia nowej uchwały, która określi bonifikatę na jednego najemcę.
Wójt Gminy dodał, że pozostałe mieszkania zostały wykupione przy zastosowaniu bonifikaty 90%.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 5 w miejscowości Gzin 17.
 
8) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 oraz Nr 2 przy ul. Bydgoskiej 40  w Dąbrowie Chełmińskiej, głos zabrali:
Wójt Gminy przypomniał, że przedstawiony projekt uchwały jest konsekwencją decyzji podjętej na poprzednich posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt  uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 oraz Nr 2 przy ul. Bydgoskiej 40  w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
9) W dyskusji nad  projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy przypomniał, że Rada Gminy dyskutowała już na ten temat. Sprawa dotyczy nieruchomości w Wałdowie Królewskim, która jest od lat użytkowana przez wnioskodawcę. Przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. W/w działka nie może być samodzielnie zagospodarowana jako oddzielna nieruchomość, ponieważ nie posiada dostępu do drogi publicznej, dlatego może być zbyta wyłącznie w drodze bezprzetargowej.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
10) W  dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że część dróg przechodzi z mocy prawa na własność gminy, a w przypadku dróg wewnętrznych doszliśmy do porozumienia z właścicielem i udało się znacznie obniżyć koszty odszkodowania pod warunkiem przejęcia dróg wewnętrznych. 
 
Komisja przy czterech głosach „za” i jednym „wstrzymującym się” pozytywne zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
11) W  dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia na rok 2017 taryf za pobór wody i odprowadzanie  ścieków do urządzeń kanalizacyjnych., głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały. Proponuje się ustalenie opłaty abonamentowej, natomiast stawka za wodę zostanie podniesiona o 5 groszy. Zwrócił uwagę na planowane nowe opłaty za każdy wydobyty metr wody, co obciąży budżety gmin. Zwrócił uwagę, że ilość wydobytej wody nie jest tożsama z ilością wody sprzedanej mieszkańcom, bo jest przede wszystkim woda wykorzystywana do celów technologicznych, np. płukanie sieci, która trafia do rowów.
Poinformował, że 80% mieszkańców od momentu założenia nie wymieniło wodomierza,  a przepisy prawa nakazują dokonywanie wymiany wodomierzy co 5 lat. Koszty wymiany są znaczne. Sam wodomierz kosztuje około 45 zł, do tego praca, a każdy nowy odbiorca otrzymuje wodomierz od Gminy. Planuje się przeprowadzenie kompleksowej wymiany wodomierzy przez firmę zewnętrzną.
Po ustaleniu z radcą prawnym przyjęto, że powinna być ta opłata miesięczna, która będzie kwartalnie doliczona do rachunku.
Beata Niedziela – członek Komisji zapytała, jak kształtuje się ściąganie należności?
Wójt Gminy poinformował, że osobom, które uchylają się od uiszczania należności odcinany jest dostęp do wody, co działa mobilizująco.
Beata Niedziela – członek Komisji przypomniała, że niegdyś była mowa o uszkodzonych i nieszczelnych hydrantach.
Wójt Gminy poinformował, że uszkodzone hydranty są systematycznie usuwane lub wymieniane na podziemne. Zwrócił się o zgłaszanie zauważonych uszkodzeń.
Dobrze by było, aby na wyposażeniu jednostek OSP były klucze do otwierania hydrantów podziemnych. Jednostki powinny ze swej strony kontrolować sprawność hydrantów.
Beata Niedziela – członek Komisji zapytała, czy środki finansowe uzyskane z wpływów abonamentowych wystarczą na wymianę wodomierzy?
Wójt Gminy odpowiedział, iż myśli, że tak. Jeśli wymianę będzie realizowała firma zewnętrzna, prace będą przebiegały w całych miejscowościach. W takim przypadku Wójt będzie przedstawiał Radzie Gminy informacje, jakie są planowane zakresy wymiany w danym roku. Dodał, że Gmina sprawdza odczyty tylko z głównych liczników i wymienia odbiorcom tylko te główne.
Józef Hentrich – członek Komisji postawił wniosek o przyjęcie zaproponowanych przez Wójta Gminy stawek.
 
Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia na rok 2017 taryf za pobór wody i odprowadzanie  ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
 
12) W  dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że zgodnie z przyjętymi wcześniej sugestiami obniżono stawki o 15% z tym, że stawki zaokrąglono do pełnych złotych zgodnie z zasadami rachunkowości. Dodał, że nie można przegłosować projektu uchwały ze względu na brak rozporządzenia określającego dolne granice stawek podatków i opłat lokalnych.
 
Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.
 
13) W  dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX.171.2016  Rady Gminy  Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji sołtysa Sołectwa Rafa przez pana Stanisława Łąckiego w dniu dzisiejszym zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające i żeby nie blokować możliwości płacenia podatku inkasentowi prosi się o pilne podjęcie uchwały.
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła uwagę na fakt, iż rezygnację z pełnionej funkcji złożyła również Sołtys Sołectwa Ostromecko.
W wyniku dyskusji stwierdzono, że do czasu ustalenia nowego inkasenta w Sołectwie Ostromecko, funkcję tę może pełnić dotychczasowy Sołtys, ponieważ uchwała określa imiennie wszystkich inkasentów.
 
Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX.171.2016  Rady Gminy  Dąbrowa Chełmińska  z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 
14) W  dyskusji na temat wniosku Komendanta Miejskiego Policji w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu, głos zabrali:
Wójt Gminy omówił wniosek. W związku z niewykorzystaniem całej przyznanej przez gminę kwoty na zakup samochodu i zawartą umową, należy w pierwszej kolejności  rozliczyć zakup samochodu,  dokonać zwrotu niewykorzystanej kwoty i wówczas zawrzeć kolejną umowę na zakup sprzętu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek, jednak nie poddawano go pod głosowanie.
 
15) Komisja jednogłośnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 r.
 
16) W  dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016, głos zabrali:
Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Danuta Węgierska – członek Komisji zapytała, czy zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w dziale dostarczania jest spowodowana zwiększeniem zatrudnienia?
Wójt Gminy wyjaśnił, że zwiększenie środków następuje w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej.
Beata Niedziela zapytała o zmianę w funduszu sołeckim Sołectwa Rafa.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że środki przeniesiono na wniosek Sołectwa.
 
Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
 
17) W  dyskusji nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bydgoszcz, głos zabrali:
 
 
18) Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt  uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bydgoszcz.
 
19) W  dyskusji nad wnioskiem  w sprawie wprowadzenia programu szczepień przeciwko wirusowi HPV, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że zwrócił się do Dyrektora Gminnej Przychodni o wydanie opinii w tej sprawie oraz przedstawienie orientacyjnych kosztów tego typu akcji. Zauważył, że koszty przeprowadzenia tego typu szczepienia są ogromne. Zaapelował, że jeżeli Rada Gminy zgodziłaby się na taką akcję, to nie może być ona jednorazowa. Program szczepień powinien obejmować około 10 lat.
Barbara Łukowska – członek Komisji zgodziła się z Wójtem. Dodała, że mówi się                             o dziewczętach w określonym wieku i nie można ograniczyć akcji do jednego rocznika.
Beata Niedziela – członek Komisji zapytała, czy wiadomo, że te szczepionki są skuteczne?
Danuta Węgierska – członek Komisji poinformowała, że te szczepionki mają efekty uboczne i nie ma pewności, że nie będzie powikłań, które będą skutkowały w dalszym życiu, a o tym koncerny farmaceutyczne milczą. Podkreśliła, że ta szczepionka zajmuje piąte miejsce jeśli chodzi o niebezpieczne szczepionki stosowane u dzieci. Należy podchodzić do tego dość ostrożnie. Jeżeli Gmina sfinansuje je w całości, wielu ludzi będzie chciało z tego szczepienia skorzystać, a w przypadku podatności na skutki uboczne może być z tego więcej szkody niż pożytku.
 
Komisja jednogłośnie negatywnie zaopiniowała  wniosek w sprawie wprowadzenia programu szczepień przeciwko wirusowi HPV.
 
19) W  dyskusji nad wnioskiem Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzinie w sprawie dofinasowania zakupu wozu bojowego,  głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że widział samochód, który planuje zakupić jednostka OSP Gzin. Dodał, że zmieści się on do boksu garażowego. Trzeba będzie jedynie obniżyć wjazd i wymienić drzwi. Gmina przejęłaby samochód, którym obecnie dysponuje OSP Gzin.
Uzgodniono cenę 25 000 zł brutto za w/w samochód dla OSP Gzin.
 
Komisja jednogłośnie zaopiniowała  wniosek Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzinie w sprawie dofinasowania zakupu wozu bojowego. 
 
Ad.2. 2.W dyskusji nad wnioskiem w sprawie zwolnienia z podatku rolnego i od nieruchomości terenów nieobwałowanych, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że wystąpienie zostało przygotowane, ale Gmina poniesie znaczne straty z tytułu wpływów z podatków od nieruchomości, a w przypadku wystąpienia powodzi rolnicy i tak składają wnioski o umorzenie podatku.
Teresa Łabaj przedstawiła mapy na których zaznaczono obszary o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi tzw. dziesięcioletniej.
Przewodniczący Radny Gminy poinformował, że przedmiotowa sprawa zostanie poruszona na kolejnej Sesji Rady Gminy, która jest przewidziana w miesiącu listopadzie br.
 
ad.3. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
Ad. 4. W sprawach rożnych poruszono następujące kwestie:
Wójt Gminy poinformował, że zgłosiła się do niego właścicielka mieszkania zlokalizowanego w budynku przedszkola w Czarżu z propozycją jego sprzedaży za kwotę 130 000 zł  z możliwością negocjacji oraz rozłożenia płatności na raty.
Wójt Gminy przypomniał, że przedszkole w Czarżu boryka się z problemami lokalowymi.
Radna Danuta Węgierska zaznaczyła, że nie należy zwlekać z odpowiedzią na wniosek, gdyż zakup lokalu bardzo poprawiłby organizacje stołówki w Zespole Szkół w Czarżu.
Danuta Węgierska – członek Komisji zapytała, czy jest możliwość, aby jedna z mieszkanek  lokalu komunalnego w Ostromecku otrzymała inny lokal z uwagi na liczne nieporozumienia   z sąsiadami i małą powierzchnię mieszkaniową?
Wójt Gminy odpowiedział, że ma tę sprawę na uwadze i jak tylko znajdzie się inny lokal mieszkalny, wówczas niezwłocznie zostanie przydzielony tej pani. Obecnie sytuacja mieszkaniowa nie daje takiej możliwości.
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: Barbara Gandziarowska (28 listopada 2016)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (28 listopada 2016, 13:55:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 172