PROTOKÓŁ NR 14.2016 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  14.2016
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 23 sierpnia 2016 roku
 
Posiedzeniu przewodniczył Dawid Pałczyński – Przewodniczący Komisji.
W posiedzeniu uczestniczyli:
-  członkowie Komisji wg listy obecności,
-  Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-  Mariusz Buliński - Zastępca Wójta,
-  Dorota Kraska-Wadych – Sekretarz Gminy
-  Dyrektorzy placówek oświatowych na terenie gminy,
-  Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOZ.
 
Nieobecni Beata Niedziela – uczestniczyła w posiedzeniu komisji rewizyjnej
Józef Hentrich – uczestniczył w posiedzeniu komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska.

 
Porządek posiedzenia:
1.  Zaopiniowanie materiałów na XXI Sesję Rady Gminy.
2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.  Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z  XXI Sesją Rady Gminy:
1) W dyskusji nad informacją Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym, głos zabrali:
Radna Danuta Węgierska  zwróciła się o omówienie programu e-usług.
Mariusz Buliński – Zastępca Wójta Gminy poinformował, że wniosek o dofinansowanie nie został jeszcze rozpatrzony, ale w ramach programu przewiduje się przeszkolenie około 50 mieszkańców Gminy. Dodał, że ostateczne ustalenia zapadną po otrzymaniu dotacji.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
 
2) W dyskusji nadinformacją na temat przygotowania placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego, głos zabrali:
Beata Prietz – Dyrektor Zespołu Szkół w Ostromecku poinformowała, że remonty w obiektach szkoły dobiegają końca. Wykonano remont łazienki dzięki pomocy Urzędu Gminy oraz pozyskanych materiałów przez Radę Rodziców. Zwróciła uwagę na cieknący dach na budynku przy ul. Szkolnej 1. Dokonała wstępnej analizy kosztów, które wynoszą około 40 000 zł remont dachu, docieplenie rynny. Dodała, że czeka remont drugiej łazienki, co również jest kosztowne. Wymiana krzeseł następuje sukcesywnie, w ramach posiadanych środków.
Przewodniczący Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w informację.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informacją na temat przygotowania placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego.
 
3) W dyskusji nad informacją dotycząca wyników egzaminów kompetencyjnych na szczeblu szkoły podstawowej i gimnazjum, głos zabrali:
Członkowie Komisji szczegółowo omawiali wyniki egzaminów kompetencyjnych w poszczególnych szkołach oraz dokonali porównania do wyników uzyskanych na szczeblu powiatu, województwa i kraju oraz uzyskanych na terenie Gminy w latach poprzednich.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację dotyczącą wyników egzaminów kompetencyjnych na szczeblu szkoły podstawowej  i gimnazjum.
 
4) W dyskusji nad  projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały. Wyjaśnił, że proponuje zmianę uchwały, ponieważ poprzednia określała sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w formie przetargu nieograniczonego, a w chwili obecnej na podstawie ustawy o ustroju rolnym przetarg może być ograniczony tylko do rolników, ponieważ jest to grunt rolny. Zgodnie z przepisami wójt rozstrzyga o formie przetargu, natomiast rada gminy podejmuje uchwałę o sprzedaży.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
5) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nabycia mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,   głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały oraz przedstawił na mapie położenie w/w nieruchomości, która znajduje się w obrębie geodezyjnym Ostromecko. Wyjaśnił, że jest ona przeznaczona pod drogę gminną klasie lokalnej. Przedmiotowa działka decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego weszła do w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którym zarządza Agencja Nieruchomości Rolnych. Pismem z dnia 25 lipca 2015 r. Agencja Nieruchomości Rolnych wyraziła zgodę na przejęcie przez Gminę omawianej nieruchomości.
Przewodniczący Komisji w związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nabycia mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
 
6) W dyskusji nad projektem uchwały  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej  planu ochrony dla Rezerwatu Przyrody „Reptowo”, głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia poinformował, iż Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy odrzuciła w/w projekt uchwały z uwagi na brak mapy oraz szczegółowego opisu zakresu ochrony, jaką ma zostać objęty w/w rezerwat przyrody.
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie zwróciła się do Wójta Gminy o wystąpienie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  o doprecyzowanie planu ochrony rezerwatu oraz mapę, która będzie określała granice terenu chronionego i zaproponowała zdjęcie omawianego punktu z porządku obrad najbliższej Sesji Rady Gminy
 
7) W dyskusji nad  projektem uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dąbrowa Chełmińska,  głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały i wyjaśnił, że proponuje zmianę obecnie obowiązującej uchwały, która ogranicza możliwość przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami do zebrań wszystkich sołectw albo zebrań poszczególnych sołectw, jeśli konsultowana sprawa dotyczy określonego obszaru Gminy. Przedstawiony projekt uchwały umożliwia wykorzystanie nowoczesnych technologii i metod przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz określa osoby i  podmioty  uprawnione do składania wniosków o przeprowadzenie konsultacji. Rozszerzenie sposobu przeprowadzania konsultacji umożliwi dotarcie do szerszej grupy adresatów konsultowanych spraw.
Radna Danuta Węgierska zastanawiała się, czy nie wystarczyłoby określić, że konsultacje w starym trybie są ważne niezależnie od liczby osób które przyjdą na zebranie. Zapytała, czy to jest dobre rozwiązanie?
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że podobne rozwiązania są stosowane w skali kraju.
Radna Danuta Węgierska wyjaśniła, iż chodzi o możliwość wypowiedzenia się, że niezależnie ile osób przyjdzie na konsultacje, będą one ważne. Zaproponowała również dopisanie możliwości zastosowania środków odwoławczych w przypadku, gdy wójt odmówi wnioskującym przeprowadzenia konsultacji. Radna zastanawiała się, czy konieczne jest podawanie numeru PESEL na liście osób popierających wniosek o przeprowadzenie konsultacji.
Wójt Gminy poinformował, że zaproponowane zmiany zostaną przedstawione na Sesji Rady Gminy.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dąbrowa Chełmińska.    
 
8) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016, głos zabrali:
Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji w związku z brakiem głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt  uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
 
9) W dyskusji nad wnioskiem Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzinie w sprawie dofinansowania zakupu wozu bojowego, głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia przedstawił wniosek oraz dodał, że chodzi o lekki samochód bojowy.
Radna Danuta Węgierska zapytała, czy samochód należący do OSP Czarże będzie likwidowany?
Przewodniczący Komisji poinformował, że jeszcze nie zapadła decyzja. Samochód, którym dysponuje OSP Czarże się nie zmieści się do garażu OSP Gzin. Nad jego przejęciem zastanawia się OSP Wałdowo Królewskie, które dysponuje tym samym modelem, ale w wyższym roczniku. Dodał, że strażacy są w trakcie załatwiania dla jednej z mniejszych jednostek młodszego samochodu pełnosprawnego.
Radna Danuta Węgierska zapytała, czy nie można sprzedać samochodu OSP Czarże i przekazać pieniędzy dla Gzina?
Wójt Gminy wyjaśnił, że kwoty uzyskane ze sprzedaży są bardzo małe. Poprzednio jednostka otrzymała 1500 zł.
Radna Danuta Węgierska zastanawiała się nad możliwościami garażowania  samochodów bojowych, dodała, że widziała przezroczyste wiaty, które robią bardzo dobre wrażenie.
Przewodniczący Komisji poinformował, że taka wiata jest bardzo kosztowna. Jest to przeszklona wiata w ramach obiektu muzealnego, ten samochód nie wyjeżdża.
Wójt Gminy zaproponował, by zaczekać na ustalenia zainteresowanej OSP. Może uda się nabyć samochód z innej jednostki,  samochody Państwowej Straży Pożarnej też są wymieniane na bieżąco, dlatego może warto kupić za np. 35 000 zł samochód z PSP po remontach i przeglądach niż taki, o którym nic nie wiadomo. Komisja Budżetu, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska wizytowała OSP Gzin i zwróciła się do Prezesa jednostki o doprecyzowanie wniosku.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie zaproponowała, by zaczekać na doprecyzowanie wniosku.
 
10) W dyskusji na temat sprzedaży lokali mieszkalnych przy ulicy Bydgoskiej 40 w Dąbrowie Chełmińskiej,  głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że Gmina poniosła znaczne nakłady finansowe na adaptację obu lokali mieszkalnych. Dodał, że jeżeli lokatorzy nie będą zainteresowani wykupem, wówczas zostaną przeniesieni do lokali, które są wyłączone ze sprzedaży, a chętni do wykupu zajmą lokale przy ul. Bydgoskiej 40. Powiedział, że pozostałe lokale mieszkalne w tym budynku zostały już wykupione.
Radna Danuta Węgierska zapytała, czy mieszkańcy  ponosili jakieś nakłady finansowe na remont wynajmowanych mieszkań?
Wójt Gminy poinformował, że mieszkania były kompleksowo wyremontowane.
Pięć rodzin, które wykupiły lokale za 10% wartości musieli zaadoptować mieszkania we własnym zakresie, natomiast mieszkańcy proponowanych do sprzedaży mieszkań wchodzili w gotowe. Dodał, że wykup można rozłożyć na 10 lat.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie zaproponowała zbycie dwóch lokali mieszkalnych w budynku położonym przy ul. Bydgoskiej 40 w Dąbrowie Chełmińskiej przy zastosowaniu 50% bonifikaty.
 
11) Komisja w wyniku  dyskusji nad petycją w części dotyczącej partycypacji w kosztach budowy placówki kulturalno-wychowawczej „Laboratorium Ziemi” poparła petycję ale bez wsparcia finansowego.
 
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
Ad. 3. W sprawach rożnych poruszono następujące kwestie:
Wójt Gminy przedstawił wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej o wyrażenie zgody na zatrudnienie asystenta dla ucznia klasy 2 Szkoły Podstawowej w Wałdowie Królewskim. Zwrócił uwagę na koszty zatrudnienia.
Przewodniczący Komisji zaproponował zatrudnianie jednego asystenta, a dziecko przenieść ze szkoły w Wałdowie Królewskim do Dąbrowy Chełmińskiej.
Radna Danuta Węgierska zauważyła, że trzeba rozeznać, jaka jest specyfika i czy może być więcej dzieci z orzeczeniem w jednej klasie. Należy zapytać, czy rodzice nie będą mieli pretensji, że w jednej klasie jest kilku uczniów wymagających asystenta, a w innej nie ma wcale.
Radna Barbara Łukowska zwróciła uwagę, że dzieci mają w szkole ponad 20 godzin lekcyjnych tygodniowo, a osoby wspomagające będą zatrudnione na 40 godzin zegarowych tygodniowo.
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie zaproponowała, by przyjrzeć sprawie i przeprowadzić rozmowę z Dyrektorem Zespołu Szkół. Zwróciła się o uzasadnienie dlaczego zatrudnienie asystenta w wymiarze 40 godzin tygodniowo oraz rozważenie możliwości połączenia uczniów wymagających asystenta do jednej klasy.
Wójt Gminy przypomniał, że w ubiegłym roku podatnicy złożyli wniosek o obniżenie podatku od środków transportowych.
Komisja Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska zaproponowała, by obniżyć ten podatek o 15%. Wójt przedstawił propozycje zmian w opłatach za wodę oraz w podatku od nieruchomości na rok przyszły.
Radna Danuta Węgierska zauważyła, że podatki od budynków gospodarczych były na terenie Gminy wysokie, żeby ograniczyć stawianie tych budynków gospodarczych.
Wójt Gminy wyjaśnił, że ten wysoki podatek bije w naszych „starych” mieszkańców, który kiedyś nastawiali sobie wiele szopek i teraz płacą krocie.
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: Barbara Gandziarowska (24 października 2016)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (24 października 2016, 09:22:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 162