PROTOKÓŁ NR 13.2016 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  13.2016
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 19 kwietnia 2016 roku
 
Posiedzeniu przewodniczył Dawid Pałczyński – Przewodniczący Komisji.
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
- Mariusz Buliński - Zastępca Wójta,
  Dorota Kraska-Wadych – Sekretarz Gminy
- Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy
- Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOZ.
 
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie materiałów na XIX Sesję Rady Gminy.
2. Pismo w sprawie dodatkowego miejsca zbiórki dzieci dojeżdżających do szkoły z miejscowości Mała Kępa.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z  XIX Sesją Rady Gminy:
1) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, logopedy, socjoterapeuty i nauczyciela wspomagającego zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy omówił projekt uchwały oraz przedstawił opinię związku SOLIDARNOŚĆ dotyczą projektu uchwały.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, logopedy, socjoterapeuty i nauczyciela wspomagającego zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska.
 
2) W dyskusji nad  projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2016r., głos zabrali:
Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje zmian w budżecie gminy.
Radna Danuta Węgierska zapytała czy nie ma chętnych na zakup gruntów rolnych?
Wójt Gminy powiedział, że ten grunt mogą nabyć tylko rolnicy. Poinformował, że Komisja budżetowa zaproponowała ponowne przeznaczenie działki w Czarżu na sprzedaż.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2016r.
 
3) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, głos zabrali:
Skarbnik Gminy poinformowała, że pożyczka zostanie przeznaczona na dofinasowanie zadania pn. „zakup samochodu bojowo-ratowniczego dla OSP Czarże”. Planowany  koszt zakupu  samochodu wynosi 800 000,00 zł. Jednostka OSP pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 300 000,00 zł oraz środki z budżetu gminy 500 000,00 zł.  Po spłacie pożyczki gmina będzie mogła ubiegać się  o umorzenie w wysokości 25%.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
 
4) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na opłaty z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe, głos zabrali:
Skarbnik Gminy powiedziała, że pomoc ta jest udzielana corocznie, wysokość opłaty nie uległa zmianie.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na opłaty z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe.
 
 
 
5) W dyskusji nad informacją Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym, głos zabrali:
Radna Danuta Węgierska zapytała o spotkanie z mieszkańcami w sprawie budowy linii energetycznej 2x400 kV.
Wójt Gminy powiedział, że trwają ustalenia w sprawie odszkodowań.
Radna Danuta Węgierska zapytała stawki odszkodowań  są dla mieszkańców zadawalające.
Wójt Gminy odpowiedział, że chyba ustalenia te są zadawalające.
Radny Dawid Pałczyński zapytał czy podpisano umowę na rekultywację drogi w Czarżu.
Wójt Gminy odpowiedział, że umowa została zawarta.
W dalszej wypowiedzi poinformował, że odbyło się spotkanie z proboszczami w sprawie zabezpieczenia gruntów na cmentarz.
Radna Barbara Łukowska zapytała o spotkanie w sprawie ZIT.
Wójt Gminy powiedział, że środki które zaplanowaliśmy zostaną przyznane.
Radna Barbara Łukowska zapytała czego dotyczyło spotkanie z pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
Wójt Gminy odpowiedział, że spotkanie dotyczyło wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki dyrektora jednostki.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
 
6) W dyskusji nad analizą problemów związanych z budową kanalizacji i zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że jeszcze ma być jeden nabór z PROW na budowę kanalizacji. Powiedział, że jest określony limit każda z gmin składa jeden wniosek na maksymalnie 500 000,00 zł.
Radna Barbara Łukowska zapytała czy będzie możliwości ubiegania się o środki finansowe w ramach gospodarki niskoemisyjnej na wymianę np. pokrycia dachowego.
Wójt Gminy odpowiedział, że tak.
 
7) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej, głos zabrali:
Sekretarz Gminy dokonała wprowadzenia do uchwały.
Wójt Gminy poinformował, że poprzednia komisja zaproponowała, żeby do składu powołać przedstawiciela każdej komisji.
Komisja jednogłośnie zaproponowała Dawida Pałczyńskiego.

Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
8) W  dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do Stowarzyszenia METROPOLIA BYDGOSZCZ, głos zabrali:
Zastępca Wójta  powiedział, że wzorując się na doświadczeniach współpracy Miasta Poznań z otaczającymi je miastami, gminami i powiatami w ramach powołanego w 2011 roku Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Miasto Bydgoszcz podjęło inicjatywę zmierzającą do związania w województwie kujawsko-pomorskim Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. Przedstawił cele podjęcia inicjatywy. W dalszej wypowiedzi poinformował, że  uchwala niesie za sobą skutki finansowe w postaci składki członkowskiej, która będzie pokryta z budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska. Wysokość składki zostanie ustalona przez Władze Stowarzyszenia na pierwszym posiedzeniu, proponuje się, aby składka roczna wynosiła 0,50zł za każdego mieszkańca według danych GUS, na koniec grudnia roku poprzedzającego ostatni zakończony rok budżetowy. 
 
Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do Stowarzyszenia METROPOLIA BYDGOSZCZ.
 
9) W  dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych w miejscowości Czarże i Dębowiec, głos zabrali:
Wójt Gminy omówił projekt uchwały.
 
Komisja w wyniku dyskusji  jednogłośnie postanowiła pkt 2  i paragraf 3  wykreślić działkę nr  w Czarżu przeznaczyć do sprzedaży.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych w miejscowości Czarże i Dębowiec.
 
 
10) W  dyskusji nad projektem  uchwały  zmieniającego uchwałę nr VI.43.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej, głos zabrali:
Sekretarz Gminy poinformowała, że w związku ze zmiana nazwiska jednego z członków konieczność jest wywołanie uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały zmieniający uchwałę nr VI.43.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej
 
11) W  dyskusji nad projektem  uchwały sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,  głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że wywołanie uchwały wynika ze zmiany  inkasenta w sołectwie Gzin.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 
12) W dyskusji  nad projektem w sprawie zmiany uchwały nr XVI.121.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska”, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że zmiana załącznika do uchwały, wynika z konieczności jego uaktualnienia i uzupełnienia o niewykazane we wcześniejszym opracowaniu emitory, uszczegółowienie planowanych inwestycji oraz wskazanie obowiązujących dokumentów planistycznych.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI.121.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska”
 
13)  Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
14) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2015 rok, głos zabrali:
Radna Danuta  Węgierska zapytała dlaczego musieliśmy zwrócić dotację na przedszkola w wysokość 10 tys.
Skarbnik Gminy powiedziała że dotacja jest przyznawana na ucznia, rozliczenie jest względem ucznia.
Radna Danuta Węgierska zapytała dlaczego nie ma zainteresowania dodatkiem energetycznym.
Skarbnik Gminy powiedziała że dotacja jest płacona od 3 lat, która otrzymujemy z z budżetu państwa. Ze względu na to że nie została wykorzystana  musimy dokonać zwrotu.  .
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2015 rok.
 
15) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia dotyczącego powierzenia Miastu Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Dąbrowa Chełmińska, polegającego na zapewnieniu budowy i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował o spotkaniu z Dyrektorem  Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia z Miastem Bydgoszcz dotyczącego wykonania zdania polegającego na zapewnieniu budowy  i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.  W wyniku którego zaproponuje zdjęcie  z porządku obrad punktu dotyczącego przedmiotowej uchwały oraz dyskusji na temat przejścia do Zawiązku Komunalnego. Jutro jest dokonujemy otwarcia ofert i wtedy podejmiemy  kolejne decyzje.
 
Komisja jednogłośnie zaopiniowała wniosek Wójta Gminy o wycofanie punktów dotyczący gospodarki odpadami z porządku obrad.
 
16)  W dyskusji na temat wniosków Nadleśnictwa Toruń w sprawie przejęcia mieszkań , głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że nadleśnictwo Toruń wystąpiło do Gminy z propozycja bezpłatnego przekazania  mieszkań, poinformował że dokonał wizji budynków, jednak niektóre z nich są w bardzo złym stanie technicznym.  
Radna Danuta Węgierska powiedziała, żeby nie przejmować tych budynków poczekać  podjęciem decyzji, może najemcy się zdecydują wykupić.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie odrzuciła wniosek w sprawie  bezpłatnego przejęcia lokali mieszkalnych.
 
ad.2.  Pismo w sprawie dodatkowego miejsca zbiórki dzieci dojeżdżających do szkoły  z miejscowości Mała Kępa.
Małgorzata Sadurska omówiła wniosek powiedziała, że dokonał wizji lokalnej miejsca celem ustalenia odległości. Zwróciła uwagę na to iż utworzenie przystanku na terenie zalewowym.
Radna Danuta Węgierska zawnioskowała, żeby zrobić komisję wyjazdową w celu rozważenia  możliwości zapewnienia dowozu dzieci do szkoły z wnioskowanego puntu.
Małgorzata Sadurska zwróciła na trudności w dowożeniu w przypadku dodatkowego transportu oraz koszty z tym związane.
Radny Józef Hentrich powiedział, że jeżeli tak wizytacja była dokonana to nie widzi potrzeby.
Małgorzata Sadurska powiedziała, że jeżeli dzieci wsiadają w Strzyżawie to ustawowy obowiązek dowożenia jest zapewniony.
Wniosek Radnej Danuty Węgierskiej został poddany pod głosowanie, za głosowało 1, przeciw 3, wstrzymujący 1.
 
ad.3. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia.     Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
Ad. 4. W sprawach różnych nie poruszono żadnych kwestii.

Na tym posiedzenie zakończono.
 

metryczka


Wytworzył: Barbara Gandziarowska (31 sierpnia 2016)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (31 sierpnia 2016, 10:13:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 195