PROTOKÓŁ NR 12.2016 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  12.2016
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 19 kwietnia 2016 roku
 
Posiedzeniu przewodniczył Dawid Pałczyński – Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli:
-  członkowie Komisji wg listy obecności,
-  Radosław Ciechacki – Wójt Gminy.
 - Dorota Kraska-Wadych – Sekretarz Gminy
-  Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy
-  Danuta Tomaszewska – Kierownik GOPS,
 
Porządek posiedzenia:
1.  Zaopiniowanie materiałów na XVIII Sesję Rady Gminy.
2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.  Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z  XVIII Sesją Rady Gminy:
1) W dyskusji nad informacją na temat działalności służby zdrowia na terenie Gminy w 2015 roku, głos zabrali:
Marcin Smykowski  omówił sprawozdanie z działalności za 2015 rok. Przedstawił statystyki dotyczące korzystania z usług zdrowotnych. Omówił inwestycje zrealizowane w roku  budżetowym m.in. w Dąbrowie Chełmińskiej przeprowadzono prace remontowe, wydzielono miejsce na gabinet zabiegowy, pomieszczenie socjalne, doposażono gabinety w meble, wymieniono drzwi wejściowe, zmodernizowano podjazd dla osób niepełnosprawnych.  Przy ogromnym wsparciu OSP w Czarżu wykonano elewację budynku ośrodka zdrowia w Czarżu, co wpłynęło na oszczędnościach w kosztach energii elektrycznej, wykonano parking, w Ostromecku wykonano remont schodów wejściowych do ośródka, zakupiono aparat EKG.   W celu usprawnienia systemu informatycznego rozbudowano serwer. W trakcie tworzenia jest strona internetowa.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie przyjęła  informację na temat działalności służby zdrowia na terenie Gminy w 2015 roku.
 
2) W dyskusji  nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej, głos zabrali:
Radny Dawid Pałczyński zapytał na co zostanie przeznaczony osiągnięty zysk.
Marcin Smykowski odpowiedział, że chcą przenieść poradnię ginekologiczną w Czarżu doposażyć w sprzęt np. wagi do ważenia niemowląt. W kolejnych latach jak nie będzie zmian w gospodarce finansowej i taka tendencja będzie się utrzymywała to w perspektywie kilkuletniej można pomyśleć o rozbudowie ośrodka w Czarżu oraz utworzyć gabinet rehabilitacyjny.
Radny Dawid Pałczyński zaproponował rozważenie możliwości wyłożenia kostki na parkingu w Czarżu.
Radna Danuta Węgierska zapytała czy planuje zatrudnienie dodatkowych osób do rejestracji, gdyż w chwili obecnej pełni funkcję recepcjonistki pielęgniarka.
Marcin Smykowski powiedział, że w chwili obecnej nie ma takiej możliwości.
Radna Danuta Węgierska zaproponowała aby taką osobę zatrudnić na ½ etatu i aby pracowała w dwóch przychodniach.
Radna Barbara Łukowska zapytała czy wypisanie recepty jest traktowane jako porada.
Marcin Smykowski odpowiedział, że tak to jest porada lekarska. Duzy odsetek tych wizyt to jest wypisanie recepty.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
3) W dyskusji nad  sprawozdaniem z działalności Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w 2015 roku, głos zabrali:
Danuta Wędrowska poinformowała, że zmieniała się osoba pełniąca usługi księgowe. Zwróciła uwagę ze jest małą ilość osób korzystających z biblioteki w Czarżu. Można udostępniać księgozbiór elektronicznie. Zwiększa się ilość osób korzystających z dodatkowych usług m.in. ksero, wydruki, skanowanie. Przeprowadzono wiele bezpłatnych szkoleń dla pracowników.
Radna Danuta Węgierska powiedziała że się cieszy z postępu i wysokiego poziomu w bibliotekach. Zwróciła uwagę na warunki lokalowe w Czarżu.
Danuta Wędrowska powiedziała, że dużo nowości pozyskujemy z Biblioteki Narodowej.
Radna Danuta Węgierska zapytała czy udało się rozwiązać problemy kadrowe zgłaszane w ubiegłym roku.
Danuta Wędrowska odpowiedziała, że w ramach własnych środków problemy te zostały rozwiązane.
 
Komisji jednogłośnie pozytywnie sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w 2015 roku.
 
4) Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej.
 

5) W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Gminnego Ośródka Kultury i Sportu w 2015 roku.
 
6) W wyniku dyskusji nad  projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej  za rok 2015, głos zabrali:

Wójt Gminy wyjaśnił, iż w związku ze zmianą przepisów Rada Gminy nie jest organem władnym do zatwierdzania sprawozdania finansowego instytucji kultury. Zgodnie z nowelizacją ustawy o instytucjach kultury, sprawozdania zatwierdza organ wykonawczy.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie sprawozdanie finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej  za rok 2015.
 
7) W dyskusji nad  oceną zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, głos zabrali:
Danuta Tomaszewska omówiła sprawozdanie. Dokonaliśmy oceny i wykazaliśmy wskaźniki po ocenie i przyjęciu przez Radę Gminy przekładamy sprawozdanie
Radna Barbara Łukowska zapytała jaka jest różnica w świadczeniu pielęgnacyjnym a zasiłku pielęgnacyjnym.
Danuta Tomaszewska przedstawiła zasady regulujące w/w świadczenia.
Radna Danuta Węgierska zapytała jak przebiega proces wdrażania w gminie programu 500+.
Danuta Tomaszewska odpowiedziała, że składanie wniosków przepływa płynnie, bez kolejek, wnioski nie są skomplikowane. Poinformowała, że na chwilę obecną wpłynęło 430 wniosków. Zwróciła uwagę że często wnioski przesyłane drogą elektroniczną wymagają uzupełnienia, gdyż zawierają błędy, co powoduje wzywanie wnioskodawcy do uzupełnień.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 
8) W dyskusji nad  rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz informacji na temat realizacji zadań,  głos zabrali:
Danuta Tomaszewska omówiła sprawozdanie. Powiedziała że opieką jest objętych 10 rodzin, w tym 30 dzieci. Jest rodzina której asystent został przydzielony sądownie.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz informacji na temat realizacji zadań.
 
9) W dyskusji nad  projektem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Chełmińskim w celu powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, głos zabrali:
Radna Danuta Węgierska zapytała czy jest określona liczba osób, które będą mogły korzystać z ośrodka.
Danuta Tomaszewska powiedziała, że nie jest określona, ośrodek ma 120 miejsc.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Chełmińskim w celu powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
 
10) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędącymi jednostkami organizacyjnymi gminy Dąbrowa Chełmińska, realizującymi zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym w których udzielane osobom bezdomnym świadczenia w formie schronienia, posiłku oraz ubrania, głos zabrali:
Danuta Tomaszewska powiedziała, że do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy miedzy innymi udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Rada Gminy w drodze uchwały określa zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach. Osoby kierowane nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.  Ośrodkiem wsparcia może być schronisko dla bezdomnych.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędącymi jednostkami organizacyjnymi gminy Dąbrowa Chełmińska, realizującymi zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym w których udzielane osobom bezdomnym świadczenia w formie schronienia, posiłku oraz ubrania..
 
11) W dyskusji nad uchwała w sprawie zamiany Statutu Gminnego Ośrodka w Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej, głos zabrali:
Danuta Tomaszewska powiedziała, że nowe zadania stawiane przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej wynikające między innymi z realizacja programu 500+ wpłynęły na potrzebę podjęcia uchwały w sprawie nadania Statutu.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 
12) W dyskusji nad projektem uchwały  w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2016r., glos zabrali:
Skarbnik Gminy omówiła proponowane zmiany do budżetu gminy.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2016r.
 
13) W dyskusji nad projektem uchwały  w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, głos zabrali:

Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.
 
14) W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

 
15) W dyskusji nad informacją Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym, głos zabrali:
Radna Barbara Łukowska zapytała co było przedmiotem spotkania mieszkańcami pod Grusza w Ostromecku?
Wójt Gminy odpowiedział, że spotkanie dotyczyło zamknięcia wyjazdu.
Radna Danuta Węgierska zapytała czy nie będzie to stanowiło zagrożenia dla mieszkańców.
Wójt Gminy odpowiedział ,że są drogi ewakuacyjne, decyzja ta została uzgodniona z Strażą Pożarną.
Radny Dawid Pałczyński zapytał czego dotyczyło spotkanie starosty bydgoskiego ze wójtami.
Wójt Gminy odpowiedział, że ZIT.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła informację Wójt Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
 
16) W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie  sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa na terenie gminy w 2015 roku.
 
17) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.
 
18) W dyskusji nad projektem uchwały w wprowadzenia regulaminu korzystania z parków wiejskich, miejsc rekreacji, skwerów i zieleńców położonych w gminie Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:

Wójt Gminy powiedział, że ze względu na ogólnodostępny charakter oraz mając na uwadze bezpieczeństwo konieczne jest doprecyzowanie warunków korzystania z parków wiejskich, miejsc rekreacji, skwerów i zieleńców na terenie gminy. Regulamin stanowi jasne i przejrzyste zasady korzystania z tych miejsc dla wszystkich użytkowników.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z parków wiejskich, miejsc rekreacji, skwerów i zieleńców położonych w gminie Dąbrowa Chełmińska.
 
19)  W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/62/11 Rady gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2011 r. dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż działek położonych w Dąbrowie Chełmińskiej, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że dwie działki przy ulicy Malinowej będą zamienione na działki w Czarżu z przeznaczeniem na parking z dopłatą przez gminę.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/62/11 Rady gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2011 r. dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż działek położonych w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
20) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:

Wójt Gminy powiedział, że przystąpienie do sporządzenia przedmiotowego planu miejscowego umożliwi  właścicielom nieruchomości na realizację zamierzeń inwestycyjnych m.in. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczo usługowej w zabudowie o korzystniejszych parametrach, w szczególności dotyczących wysokości budynków.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska
 
21) W dyskusji nad podsumowaniem działania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku, głos zabrali:
Radna Barbara Łukowska zapytała czy będzie możliwość oddania do PSZOK-U zużytych  opon i odpadów powstałych w wyniku przeprowadzenia remontu.
Wójt Gminy odpowiedział, że zgodnie z nowym warunkami zamówienia będzie możliwość otrzymania raz do roku big-wagu na odpady remontowe, natomiast PSZOK-U będzie można oddać zużyte opony.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała podsumowanie działania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku.
 
22) W dyskusji w sprawie sprzedaży części działki nr 42/1 w Wałdowie Królewskim,  głos zabrali:
Wójt Gminy omówił wniosek. Powiedział, że sprzedaż odbędzie się w drodze przetargu ograniczonego.
 
W wyniku dyskusji Komisja  pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie sprzedaży części działki nr 42/1 w Wałdowie Królewskim.
 
23) w dyskusji nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę I.8.2014 Rady gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady gminy Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że Pani Anna Kuter w wyborach uzupełniających do rady gminy został wybrana radną dlatego wnioskuje o uzupełnienie składu osobowego Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, który w związku z wygaśnięciem mandatu uległ zmniejszeniu do czterech osób.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę I.8.2014 Rady gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady gminy Dąbrowa Chełmińska
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. omisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.3. W sprawach różnych poruszono następujące kwestie:
Radna Danuta Węgierska powiedziała, że na ostatniej sesji został usunięty z porządku obrad projekt uchwały w sprawie zatrudnienia wicedyrektora, zapytała kiedy powrócimy do przedmiotowej sprawy?
Wójt Gminy powiedział, że w tej sprawie w przyszłym tygodniu ma się spotkać z nowo wybranym dyrektorem.
 
Wójt Gminy powiedział, że zostały podjęte działania związane z wydaniem informatora gminnego. Radna Danuta Węgierska zgodziła się dokonać korekty tekstu.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 

metryczka


Wytworzył: Barbara Gandziarowska (28 czerwca 2016)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (28 czerwca 2016, 15:16:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 129