PROTOKÓŁ NR 12/06 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR  12/06
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 14 kwietnia 2006 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Barbara Łukowska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
- mgr Irena Werner Kryszewska – Dyrektor Gminnej Przychodni SP ZOZ.
- Danuta Ciesińska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Witold Siwert – radny Rady Gminy Dąbrowa Chełm.
 
Porządek posiedzenia:
1.
 Zaopiniowanie bilansu oraz sprawozdania z działalności Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełm. za rok 2005.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2005.
4. Analiza Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Chełmińska.
5. Zaopiniowanie załączonych projektów uchwał i materiałów związanych z tematyką XXIX Sesji Rady Gminy.
6. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
7. Sprawy różne.
 
ad.1. W dyskusji nad bilansem oraz sprawozdaniem z działalności Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej wskazywano na:
Omawiano kwestie budowy parkingu dla pacjentów przy ośrodku zdrowia w Dąbrowie Chełm.
Dyrektor Gminnej Przychodni zapytała, czy przy okazji budowy parkingu zostanie wyremontowany istniejący wjazd do przychodni?
Dodała, że lokalizacja parkingu w niewielkim stopniu ułatwi pacjentom dojście do budynku ośrodka, ponieważ będą musieli przechodzić do głównego wejścia.
Przewodnicząca Komisji przypomniała, że mówiono o bezpośrednim wejściu z parkingu na teren ośrodka zdrowia.
Dyrektor Gminnej Przychodni zwróciła uwagę na konieczność sprzątania parkingu oraz poinformowała, że przed wejściem do ośrodka zdrowia zawsze jest mnóstwo śmieci, które muszą sprzątać jego pracownicy.
Radny Witold Siwert zwrócił uwagę, że parking powinien być zamykany na noc.

W toku dalszej dyskusji omawiano kwestie zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji nie wniosła uwag do przedstawionego bilansu oraz sprawozdania z działalności Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełm. i zaopiniowała je pozytywnie.
 
ad.2. W dyskusji nad sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wskazywano na:
Danuta Ciesińska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych omówiła w/w sprawozdanie.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy istnieje możliwość skierowania alkoholika na leczenie przymusowe?
Przewodnicząca Gminnej Komisji poinformowała, że są sytuacje kierowania na leczenie przez sąd, jeżeli jednak osoba skierowana nie podda się regułom ośrodka, zostaje z niego wydalona. Ten rodzaj leczenia jest zazwyczaj mało skuteczny. Żeby leczenie przyniosło efekt osoba uzależniona musi tego chcieć. Przewodnicząca dodała, że bardzo wielu członków rodzin alkoholików nie zgłasza problemu, ponieważ się boją. Poinformowała, że Komisja prowadzi profilaktykę w szkołach. Podczas wakacji organizowane są półkolonie profilaktyczne.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.
 
ad.3. W dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2005 rok wskazywano na:
Józef Hertrich – członek Komisji poinformował o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z Bydgoszczy dot. sprawozdania z wykonania budżetu.
Radny Witold Siwert zapytał ile wynosi zadłużenie w opłatach i podatkach lokalnych ogółem?
Wójt Gminy poinformował, że suma kwot, które powinny wpłynąć do budżetu gminy na dzień 31.12.2005 roku wyniosła 456.708 zł i jest niższa od roku ubiegłego.
Radny Witold Siwert podniósł kwestię podejmowanych działań ze strony Urzędu Gminy w celu ściągnięcia przedmiotowych zobowiązań.
Wójt Gminy wyjaśnił, że w wielu pozycjach wykazano działania mające na celu zmniejszenie zadłużenia. Dodał, że Rada Gminy może dokonać kontroli wykonania tych działań. Skuteczność pracy komorników skarbowych jest znikoma. Urząd posiada wiele wpisów hipotecznych, ale nie spowoduje to wpływów finansowych do budżetu gminy.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok.
 
ad.4. Komisja dokonała analizy Strategii Rozwoju Gminy. W trakcie dyskusji wskazywano na:
Członkowie Komisji zapoznali się ze stanowiskami wypracowanymi przez Komisje Rady Gminy o ujęcie do Strategii Rozwoju Gminy:
- budowa ul. Żwirowej w Czarżu;
-  utwardzenie odcinka ciągu pieszo – jezdnego przy osiedlu „Pod gruszą” w Ostromecku (na terenie zabudowanym;
- asfaltowanie ul. Leśnej w Dąbrowie Chełm.;
- asfaltowanie drogi Wałdowo Królewskie – Nowy Dwór;
- włączenie pod budownictwo terenów w miejscowościach Ostromecko i Nowy Dwór,;
- przesunięcie terminów realizacji kąpielisk
oraz wnioskiem Rady Sołeckiej Bolumin o włączenie do Strategii inwestycji asfaltowania drogi Boluminek – ul.Toruńska w Dąbrowie Chełm. o długości około 400 mb.
Bartosz Giłka – członek Komisji poinformował, że ul. Żwirowa w Czarżu okazała się zbawienną dla mieszkańców Rafy i Dolnego Słończa, ponieważ podczas powodzi z niej korzystali. Dodał, że zasadną jest propozycja włączenia do Strategii budowy ul. Żwirowej w Czarżu.
Przewodnicząca Komisji zapytała, jaka jest możliwość realizacji zadań, które zostaną ujęte do Strategii?
Wójt Gminy odpowiedział, że przyjęto stanowisko, iż Rada Gminy ustali zadania, jakie zostaną przyjęte do Strategii Rozwoju Gminy, a Wójt opracuje propozycje ich realizacji.
Józef Hertrich – członek Komisji zaproponował, by zastanowić się nad pozytywnym rozpatrzeniem wniosku Rady Sołeckiej Wolumin.
Radny Witold Siwert zwrócił uwagę na możliwość utworzenia w ten sposób obwodnicy dla drogi na 551 Bydgoszcz – Chełmno.
Jan Palmowski – członek Komisji dodał, że mieszkańcy najlepiej wiedzą, która z dróg jest dla nich najważniejszą.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała pozytywne rozpatrzenie wszystkich wniosków wypracowanych przez Komisje Rady Gminy oraz wniosku Rady Sołeckiej Bolumin.
Wójt Gminy przypomniał o wniosku w sprawie ujęcia do Strategii budowy drogi Nowy Dwór – Wałdowo Król., dodał, że droga Wałdowo Król – Boluminek jest już zrealizowana, natomiast droga w Otowicach jest w trakcie realizacji. Przy pozytywnym zaopiniowanie wniosku Rady Sołeckiej Bolumin jest szansa na utworzenie obwodnicy.
Jan Palmowski – członek Komisji zapytał, czy nie powinno zapisać się w Strategii tego zadania jako utworzenie obwodnicy, ponieważ kadencja Rady Gminy dobiega końca i nie będzie już wpływu na realizację przyjętych zadań.
Wójt Gminy wyjaśnił, że Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem wieloletnim, w związku z czym ma nadzieję, że nowa Rada Gminy będzie ją realizowała.
Jan Palmowski – członek Komisji postawił wniosek by w Strategii sformułować zapis, że w/w drogi stworzą obwodnicę drogi nr 551.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że część dróg, które mają stworzyć obwodnicę jest już wybudowanych. Zaproponowała, by w Strategii ująć zapis, że budując nieutwardzone odcinki dróg stworzymy obwodnicę.
Radny Witold Siwert zaproponował ujęcie budowy poszczególnych dróg jako odrębne zadania.
Józef Hertrich – członek Komisji zaproponował zapisanie do Strategii budowy trzech odrębnych odcinków dróg z adnotacją, że ich połączenie stworzy obwodnicę.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ujęcie do Strategii Rozwoju Gminy w/w wniosku oraz wniosków wypracowane przez komisje Rady Gminy oraz Radę Sołecką Bolumin.
 
Ad.5. Komisja omawiała następujące projekty uchwał i materiały związane z XXVIII Sesją Rady Gminy:
a) Projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale nr XXVI/194/01 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy:
Członkowie Komisji zapoznali się z propozycjami wypracowanymi na posiedzeniach pozostałych Komisji Rady Gminy, które zaproponowały wyłączenie ze sprzedaży następujących lokali komunalnych:
- Czemlewo 4 (budynek dawnej szkoły) nie zbywać pomieszczeń na parterze budynku;
- Wałdowo Król. 78 budynek szkoły;
- Bolumin- wyłączyć ze sprzedaży lokal świetlicy wiejskiej;
- Ostromecko, ul. Szkolna 3;
- Dąbrowa Chełmińska – centrala telefoniczna;
- Czarże – centrala telefoniczna;
- Dąbrowa Chełm. ul. Bydgoska 19 – przedszkole;
- Rafa 16;
- Ostromecko, ul. Parkowa 1;
- Dąbrowa Chełm. ul. Rydygiera 1 – jedno mieszkanie wyłączyć ze sprzedaży;
- Dąbrowa Chełm. ul. Bydgoska 54.
Przewodnicząca Komisji zapytała, dlaczego w budynku byłej szkoły w Czemlewie, w którym obecnie znajduje się świetlica wiejska proponuje się przeznaczyć do sprzedaży istniejące tam mieszkania, podczas, gdy w budynkach po szkołach w Wałdowie Król. oraz Ostromecku istniejące tam lokale wyłącza się ze sprzedaży.
Jan Palmowski – członek Komisji poinformował, że jest zwolennikiem zbycia możliwie jak największej liczby lokali komunalnych.
Przewodnicząca Komisji postawiła wniosek, by wyłączyć ze sprzedaży lokale mieszkalne znajdujące się w budynku byłej szkoły w Czemlewie, poza tym przychylić się do wniosków wypracowanych przez pozostałe Komisje Rady Gminy.
Jan Palmowski – członek Komisji zapytał, dlaczego bonifikatę w wysokości 90% proponuje się przyjąć tylko na jeden rok?
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że ten ograniczony termin jest terminem dopingującym do wykupywania mieszkań. Dodał, że Rada Gminy może go przedłużyć.
 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali w/w propozycje oraz propozycję zastosowania 90% bonifikaty dla wykupu lokali komunalnych w terminie do dnia 31 grudnia 2007 roku.
 
b) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Pod gruszą w Ostromecku:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji zapytała, jak należy rozumieć projekt utworzenia na omawianym terenie kanalizacji deszczowej w systemie rowów chłonnych. Zwróciła uwagę, że teren jest pochyły.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że na w/w terenie nie ma rowu melioracyjnego, do którego można by skierować wody opadowe. Najbliższe takie rowy znajdują się na łąkach Ostromeckach, które są znacznie oddalone od omawianego terenu.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że nie podoba jej się przyjęte w w/w projekcie uchwały rozwiązanie. Jej zdaniem poza osiedlem powinien zostać wybudowany jakiś rów chłonny.
Wójt Gminy udzielił szczegółowych wyjaśnień w sprawie oraz poinformował, iż omawiane rozstrzygnięcia zostały już uzgodnione. W przypadku wprowadzenia do projektu uchwały nowych propozycji zaistnieje konieczność zdjęcia go z porządku obrad Sesji i ponownego wszczęcia procedury.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
c) Projekt uchwały w sprawie dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działań polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Dodał, że w/w regulamin zostanie dopracowany. 
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
d) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
e) Projekt uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności gminy:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
f) Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały. Dodał, że przedstawiony projekt uchwały powstał w uzgodnieniu z Wojewódzkim Komisarzem Wyborczym, który nie dopuszcza innych propozycji zmian okręgów wyborczych zwracając uwagę na zapis ustawowy mówiący, że podział na okręgi jest stały.
Wójt poinformował, że proponował dokonanie podziału Gminy na dziewięć okręgów wyborczych, co spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem Komisarza Wyborczego, dodał, że mieszkańcy mają prawo oprotestować w/w uchwałę, po jej podjęciu przez Radę Gminy.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
ad.6. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 24 lutego 2006 roku. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.7. W punkcie „sprawy różne” nie poruszano żadnych kwestii.
 
                Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska - inspektor (14 kwietnia 2006)
Opublikował: Dorota Kraska (11 lipca 2006, 08:26:00)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 13:02:46)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 948