PROTOKÓŁ NR 11.2016 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  11.2016
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 23 lutego 2016 roku
 
Posiedzeniu przewodniczył Dawid Pałczyński – Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- Radosław Ciechacki – Wójt Gminy.
- Dorota Kraska-Wadych – Sekretarz Gminy
- Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy
- Danuta Tomaszewska – Kierownik GOPS,
- Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS,
- Małgorzata Kopaczewska – Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
-  Monika Zakórzewska – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego,
-  Paweł Śliwiński – Prezes LKS Ostromecko,
-  Karolina Wesołowska- Prezes UKS Ostromecko,
-  Grażyna Walczak – Prezes UKS Dąbrowa Chełmińska.  
 
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie materiałów na XVII Sesję Rady Gminy.
2. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zmiany lokalizacji punktu zbiórki dzieci dojeżdżających do szkoły.
3. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagród za osiągniecia sportowe w 2015 roku.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z  XVII Sesją Rady Gminy:
1) W dyskusji nad informacją Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym, głos zabrali:
Wójt Gminy przedstawił procedurę wdrożenia programu 500+.
 
2) W dyskusji  nad projektem uchwały w sprawie wstępnego stanowiska o utworzeniu wspólnie z innymi Gminami związku metropolitarnego, głos zabrali:
Wójt Gminy omówił terminy i zasady tworzenia związku metropolitarnego. Poinformował, że Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie zajęcia wstępnego stanowiska, ostateczną decyzję podejmujemy do 1 kwietnia bieżącego roku.  Omówił sprawę budżetu, poinformował o obowiązku składki członkowskiej w wysokości 4% kwoty której gmina otrzymuje z budżetu państwa z podatku PIT. Każda gmina będzie miała 2 przedstawicieli w tym Wójt i przedstawiciel Rady Gminy.
Radny Dawid Pałczyński zapytaj jakie jest stanowisko mieszkańców w sprawie utworzenia związku metropolitalnego?
Wójt Gminy odpowiedział, że w przedmiotowej sprawie podczas zebrań wiejskich są prowadzone konsultacje z mieszkańcami. Społeczność lokalna pozytywnie opiniuje utworzenie związku metropolitalnego.
Radna Danuta Węgierska powiedziała, żeby przedstawić warunki podczas podpisywania umowy w sprawie utworzenia związku metropolitalnego. Zapytała Wójta, czy jest taka możliwość?
Wójt Gminy odpowiedział, że warunki można stawiać podobnie jak z ZIT i tak wsparcie będzie  przyznawane do  wysokości środków finansowych.
 
Komisja trzema głosami za, jednym wstrzymującym, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wstępnego stanowiska o utworzeniu wspólnie z innymi Gminami związku metropolitarnego.
 
3) W dyskusji nad sprawozdaniem z działalności sportowej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w roku 2015, głos zabrali:
Karolina Wesołowska powiedziała, że jest możliwość organizacji zawodów powiatowych w piłce siatkowej. Zwróciła uwagę na konieczność zakupu kotary na salę gimnastyczną, co ułatwi prowadzenie zajęć lekcyjnych wychowania fizycznego oraz bezpieczeństwo uczniów. Podziękowała za wsparcie pracowników urzędu w realizację zadania publicznego.
Grażyna Walczak przedstawiła sukcesy UKS Dąbrowa Chełmińska. 
Radna Danuta Węgierska zwróciła uwagę na dużą różnicę w wysokości środków przyznawanych na UKS, zwróciła uwagę na rozważenie możliwości zwiększenia środków na zadanie publiczne w zakresie wspierania kultury fizycznej.
Radna Beata Niedziela poinformowała, że stowarzyszenie powołane w Czemlewie również ubiegało się o środki finansowe w zakresie ogłoszonego konkursu, działania będą kierowane do pań.
Paweł Śliwiński zapytał, czy jest możliwość zapewnienia dowozu uczniów na orgaznizowane treningi sekcji piłki siatkowej w Ostromecku?
Wójt Gminy powiedziała, że jest taka możliwość należy tylko uzgodnić kursy autobusu szkolnego.
Małgorzata Sadurska zwróciła uwagę na konieczność dostosowania pracy kierowcy.
Radna Danuta Węgierska poprosiła o rozważenie możliwości organizacji zajęć,  aby każdy klub wyspecjalizował się w pewnej dziedzinie sportowej.
Radny Dawid Pałczyński zwrócił uwagę na wysokie wyniki oraz zaplecze sportowe.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła sprawozdania z działalności sportowej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w roku 2015.
 
4) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miastem Bydgoszcz, dotyczącego współpracy z zakresu użyteczności publicznej, głos zabrali:
Wójt Gminy  powiedział, że zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. Gmina Dąbrowa Chełmińska realizuje w/w zadania, ale nie posiada własnego zaplecza technicznego, które zapewni natychmiastowe usuwanie ewentualnych awarii sieci. W związku z tym jest konieczność zawarcia porozumienia z Miastem Bydgoszcz w tym zakresie.
W dalszej części wypowiedzi omówił treść porozumienia.
 
Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miastem Bydgoszcz, dotyczącego współpracy z zakresu użyteczności publicznej.
 
5) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dąbrowa Chełmińska do partnerskiego projektu „Elektronizacja procesów obsługi przedsiębiorców w 10 JST woj. kujawsko-pomorskiego”, głos zabrali:
Wójt Gminy omówił projekt uchwały.  Powiedział, że projekt ma na celu przyczynienie się w jak najwyższym stopniu do jakości oraz monitorowania procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia  działalności gospodarczej, który będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej. Na etapie podpisania umowy o dofinansowanie projektu, instytucja ogłaszająca konkurs wymaga od podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie złożenia odpowiednich dokumentów m.in. umowy partnerskiej, której podpisanie musi być poprzedzone pojęciem stosownej uchwały.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dąbrowa Chełmińska do partnerskiego projektu „Elektronizacja procesów obsługi przedsiębiorców w 10 JST woj. kujawsko-pomorskiego”.
 
6) W dyskusji nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę nr VI.43.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej,  głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że Komisja budżetu zaproponowała kandydaturę Pana Michała Wąchały.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt  uchwały zmieniający uchwałę nr VI.43.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej, pobierając kandydaturę Pana Michała Wąchały.
 
7) W dyskusji nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, logopedy i socjoterapeuty  zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy omówił projekt uchwały, powiedział, że głównie zmianie ulega załącznik  nr 1 dotyczący utworzenia stanowiska wicedyrektora. Powiedział, że się spotkał z wszystkimi dyrektorami szkół z terenu gminy.  Dyrektorzy szkoły w Czarżu i Dąbrowie Chełmińskiej w związku planowanym konkursem na stanowisko dyrektora nie zajęli stanowiska  w przedmiotowej sprawie.
Radna Danuta Węgierska powiedziała, że popiera wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Ostromecku. Zwróciła uwagę na korzyści wynikające z powołania wicedyrektora. Powiedziała, że Pani dyrektor nie proponowała obniżenia pensum. Zaproponowała ustalenie wszystkim wicedyrektorom 10 godzin.
Radny Dawid Pałczyński zapytał jak podjęcie uchwały wpłynie na budżet.
Małgorzata Sadurska powiedziała, że wprowadzenie stanowisko wicedyrektora  z proponowanym pensum nie znacznie obciąży budżet, najbezpieczniej będzie dokonać tej zmiany we wrześniu.
Wójt Gminy powiedział, że jest za powołaniem wicedyrektora od 1 kwietnia bieżącego roku ze względu na konieczność udziału w opracowaniu arkusza organizacyjnego.
Radny Józef Hentrich poparł Radną Danutę Węgierską i powiedział, że należy przyznać równe pensum we wszystkich szkołach i  postawił wniosek o powołanie wicedyrektora  z dniem 1 września z pensum 10/18.
Za w/w wnioskiem głosowało 2, przeciw 1, wstrzymujących się 1.
Wszyscy wicedyrektorzy po 10 godzin  od 1 kwietnia bieżącego roku.
Za w/w wnioskiem głosowała 2 przeciw 1, wstrzymujących się 1.
 
8) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za działkę Nr 166/6 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska stanowiącą własność Gminy Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że przedmiotowa działka w sposób faktyczny stanowi część jezdni oraz pas drogi powiatowej i zarządzana była przez Powiat Bydgoski. Starosta Bydgoski zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwość zrzeczenia się za nią odszkodowania.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała Projekt uchwały w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za działkę Nr 166/6 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska stanowiącą własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
9) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za działki Nr 576,544 oraz 141/24 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska stanowiących własność Gminy Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że wymienione w projekcie działki w sposób faktyczny stanowią cześć jezdni oraz pas drogi powiatowej i zarządzane były przez Powiat Bydgoski. Starosta Bydgoski zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości zrzeczenia się za nie odszkodowania.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za działki Nr 576,544 oraz 141/24 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska stanowiących własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
10)  W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za działkę Nr 15/1 obręb geodezyjny Wałdowo Królewskie stanowiącą własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.
    
11) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zamiany nieruchomości – działki Nr 34/1 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska stanowiącej własność osób fizycznych na działkę Nr 538 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska stanowiącą własność Gminy Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że w wyniku zamiany gmina w zamian za niezabudowaną nieruchomość tj. działkę położoną w Dąbrowie Chełmińskiej przejmie niezabudowaną nieruchomość działkę nr 34/1. Zamiana nastąpi w trybie bezprzetargowym.
   
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości – działki Nr 34/1 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska stanowiącej własność osób fizycznych na działkę Nr 538 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska stanowiącą własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
12) W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej – działki Nr 127/46 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
13) W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości – działki Nr 122/2 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska.
 
14) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/62/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  30 czerwca 2011 r. dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż działek położonych w Dąbrowie Chełmińskiej, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że w związku z planami przeznaczenia przedmiotowej działki do zamiany na inna nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej należy zmienić uchwałę z 30 czerwca 2011r.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/62/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  30 czerwca 2011 r. dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż działek położonych w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
 
15) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zamiany nieruchomości – działki Nr 173/3 obręb geodezyjny Czarże stanowiącej własność osoby fizycznej na działkę Nr 60/21 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska stanowiącą własność Gminy Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że zamiana następuje w trybie bezprzetargowym i w jej wyniku gmina za niezabudowaną nieruchomość położoną w Dąbrowie Chełmińskiej przejmie niezabudowaną nieruchomość położoną w Czarżu.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości – działki Nr 173/3 obręb geodezyjny Czarże stanowiącej własność osoby fizycznej na działkę Nr 60/21 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska stanowiącą własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
16) W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości – działki Nr 203/1 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska stanowiącej własność osoby fizycznej.
 
17) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod lokalizację garażu, głos zabrali:  
Wójt Gminy  powiedział, że  projekt uchwały dotyczy zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu komunalnego w miejscowości Czemlewo                         z przeznaczeniem pod lokalizację garażu na okres 5 lat. Zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat wymaga zgody Rady Gminy, stąd prośba o wywołanie uchwały.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod lokalizację garażu. 
 
18) w Dyskusji nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska w zakresie inwestycji polegającej na przygotowaniu budowy linii wysokiego napięcia 2x400 Kv, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że zostało zorganizowane spotkanie ze stronami,  części mieszkańców powiedziała, że takiej skargi nie podpisywała, wnioskowali o wyjaśnienie tej sytuacji. Reasumując powiedział, że chyba gmina za dużo się włączyła w działania budowy linii 2x400 Kv. Powiedział, że jeden z uczestników spotkania z Komisją Rewizyjną  zawnioskował o ponowne wystąpienie do Gminy Zławieś Wielka o rozważenie przebiegu linii przez gminę.
Wójt Gminy powiedział, że całą sprawą  jest  zaskoczony, gdyż na zebraniu w sprawie budowy linii odbytym w dniu 17.12.215r. nie poinformowano o zamiarze złożenia skargi,              a takowa została złożona do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z datą 18 grudnia 2015r. Zauważył również, że część spraw stawianych w skardze została rozwiązana na przedmiotowym spotkaniu, a część postulatów przekazano do zaopiniowania inwestorowi czyli PSE.
Radna Danuta Węgierska powiedziała, że należy brać udział w dalszych ustaleniach i na ile jest to możliwe dokonywać korekt przebiegu linii, uczestniczyć w negocjacjach wypłaty odszkodowań, udzielić pomocy merytorycznej i prawnej.
Radny Dawid Pałczyński powiedział, że czytając treść skargi, można wnioskować, że zarzuca się gminie współpracę z inwestorem na niekorzyść mieszkańców.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska w zakresie inwestycji polegającej na przygotowaniu budowy linii wysokiego napięcia 2x400 KV.
 
19) W dyskusji  na temat wniosku mieszkańców Gzina w sprawie zamiany gruntów, głos zabrali:
Wójt Gminy omówił przedmiotowy wniosek.
 
W wyniku dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek mieszkańców Gzina w sprawie zamiany gruntów.
 
20) W dyskusji nad sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2015, głos zabrali:
Małgorzata Sadurska poinformowała, w roku 2015 osiągnięto średnie na wszystkich stopniach awansu zawodowego nauczycieli, nie wypłacono dodatku wyrównawczego.
                                                  
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2015.
 
21) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wydzielenia środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich  przyznawania, głos zabrali:
Małgorzata Sadurska powiedziała, że organ prowadzący wydziela corocznie w budżecie odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określa warunki i sposób jej przyznawania.     
W dalszej części omówiła „Regulamin Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska”
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydzielenia środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich  przyznawania.
 
22) W dyskusji nad sprawozdaniem z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2015,
 głos zabrali:
Monika Zakórzewska powiedziała, że sprawy przemocy nie są sprawami łatwymi, poinformowała, że większość interwencji to są konflikty rodzinne. Mieszkańcy mają możliwość korzystania z porad psychologa. Omówiła zasady zakładania niebieskiej karty. Zwróciła uwagę na dobrą współpracę z Policją Bydgoszcz-Fordon.
Małgorzata Kopaczewska poinformowała, że względu na duże potrzeby korzystania z porad psychologa zostały zwiększone ilości godzin pracy.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2015.
 
23) W dyskusji nad sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi  za 2015 rok, głos zabrali:
Małgorzata Kopaczewska powiedziała, że szkoły wnioskują o zatrudnienie w ramach środków psychologa w szkołach.
Radna Danuta Węgierska zapytała czy są rezultaty leczenia osób uzależnionych.
Małgorzata Kopaczewska odpowiedziała, że jedną osobę udało się wyleczyć. 
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi za 2015 rok.
 
24) W dyskusji nad sprawozdaniem z działalności GOPS za 2015 rok, głos zabrali:
Danuta Tomaszewska powiedziała, że coraz więcej zadań jest dokładanych do realizacji przez Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej, zwróciła uwagę na złe warunki lokalowe (mała ilość pomieszczeń).
Radny Dawid Pałczyński powiedział, że w tym roku planujemy dokonać wizji lokalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła sprawozdanie z działalności GOPS za 2015 rok.
 
25) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „ Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014 – 2029”, głos zabrali:
Aleksandra Kirchner-Banach powiedziała, że zmiana jest wymuszona przyjętym wcześniej dokumentem, przedstawiła główne założenia ujęte w planie. W okresie od 20 stycznia do                 10 lutego bieżącego roku aktualizacja dokumentu wyłożona była do publicznego wglądu w siedzibie urzędu gminy oraz umieszczona na stronach BIP celem zapoznania się i złożenia ewentualnych wniosków, zastrzeżeń i uwag. Nie wpłynęły żadne uwagi.  Aktualizacja dokonana była na podstawie ankiet wypełnianych m.in. przez przedsiębiorców. Projekt aktualizacji został ustalony z wymaganymi organami.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „ Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014 – 2029”.
 
26) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2016r., głos zabrali:
Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany w budżecie gminy.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2016r.
 
27) W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2016.
 
 
28) W dyskusji na planem Pracy Komisji na rok 2016, głos zabrali:
Radna Danuta Węgierska zaproponowała, aby w planie działalności Komisji na bieżący  rok ująć powołanie Rady Seniorów oraz Rady Młodzieżowej, gdyż takie możliwości daje nam ustawa.
Radny Józef Hentrich powiedział, że nie chce na siłę nikogo uszczęśliwiać.
Radny Dawid Pałczyński powiedział, że działania zamierzające do utworzenia Rady Młodzieżowej były podjęte i nie przyniosły efektów.
Radna Beata Niedziela zapytała Danutę Węgierską czy  takie rady funkcjonują w innych gminach?
Radna Danuta Węgierska odpowiedziała, że Rady Młodzieżowe w innych gminach działają.
Przewodniczący Komisji zaproponował wprowadzenie do planu pracy w miesiącu kwietniu wizytacji GOPS,  w miesiącu wrześniu wizytację świetlic.
Komisja jednogłośnie przyjęła w/w propozycję.
Wprowadzenie do planu pracy działania związane z utworzeniem Rady Młodzieży i seniorów.
Z wyżej wymienionym wnioskiem głosowało 1,  przeciw 3.
 
ad.2. Komisja zapoznała się z pismem w sprawie przeniesienia przystanku autobusu szkolnego w miejscowości Czemlewo.
Małgorzata Sadurska dokonała wprowadzenia do przedmiotowego wniosku.
W wyniku dyskusji komisja 3 głosami przeciw, 1 wstrzymującym  negatywnie rozpatrzyła wniosek.
 
ad.3. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych działając na podstawie uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr VIII/53/11 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe pozytywnie zaopiniowała wnioski o przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe następującym osobom:
-  Marlena Smarz zam. Dąbrowa Chełmińska (brązowa medalistka Mistrzostw Europy we Włoszech w darta);
-  Sebastian Smarz zam. Dąbrowa Chełmińska (brązowy medalista Mistrzostw Europy we Włoszech w darta);
-  Andrzej Smarz  zam. Dąbrowa Chełmińska (brązowy medalista Mistrzostw Europy  we Włoszech w darta);
-  Natalia Błaszak  zam. Gzin (brązowa medalistka w Mistrzostwach Polski w Grudziadzu w boksie).
 
Ad.4. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia.     Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
Ad.5. W sprawach różnych poruszono następujące kwestie:
Anna Bańka przedstawiła porozumienie w sprawie w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Dąbrowa Chełmińska polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. W związku z uruchomieniem  w dniu 1 stycznia 2016 r. Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych zarządzanego przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy zmieszane odpady komunalne z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska będą przekazywane do zagospodarowania do spalarni w Bydgoszczy. Aneks do Porozumienia Międzygminnego nr 3/2012  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały reguluje zasady finansowania wydatków związanych z realizacją zadani, o którym mowa powyżej. Omówiła treść porozumienia oraz przedstawiła  kosztorys. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt porozumienia.
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: Barbara Gandziarowska (28 kwietnia 2016)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (28 kwietnia 2016, 09:58:33)

Ostatnia zmiana: Barbara Gandziarowska (28 kwietnia 2016, 10:33:36)
Zmieniono: zmiana trzcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 203