PROTOKÓŁ NR 10.2015 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  10.2015
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 29 grudnia 2015 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczył Dawid Pałczyński – Przewodniczący Komisji.
W posiedzeniu uczestniczyli:
-   członkowie Komisji wg listy obecności,
-   Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-   Dorota Kraska- Wadych Sekretarz Gminy,
-   Danuta Tomaszewska – Kierownik GOPS
-   Aleksandra Kirchner-Banach – Inspektor ds. ochrony środowiska.
-   Teresa Łabaj – Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego.
 
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie materiałów na XVI Sesję Rady Gminy.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z  XVI Sesją Rady Gminy:

a) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie Gminnego Programu Wpierania Rodziny w Gminie Dąbrowa Chełmińska na lata 2016-2018, głos zabrali:
Danuta Tomaszewska powiedziała, że program został opracowany na postawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Program na lata 2016-2018 zakłada kontynuację zadań realizowanych   przez gminę w latach 2013-2015.  Omówiła poszczególne działy programu.
Radna Danuta Węgierska poruszyła sprawę wyżywienia dzieci w szkołach.
Radna Barbara Łukowska zapytała, czy z przepisów wynika, że z powodu ubóstwa można rodzinie odebrać dziecko.
Danuta Tomaszewska odpowiedziała, że o tym decyduje są na podstawie sytuacji w rodzinie.  Nie ma podstawy prawnej odebrania rodzicom dzieci z powodu ubóstwa. 
 
Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Wpierania Rodziny w Gminie Dąbrowa Chełmińska na lata 2016-2018.
 
b) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrona Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020, głos zabrali:
Danuta Tomaszewska omówiła przedmiotowy dokument. Program określa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą i osób ją stosujących. Przedstawia katalog działań, których celem jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz stworzenie jednolitego i profesjonalnego systemu pomocy dla osób zagrożonych lub uwikłanych w zjawisko przemocy w rodzinie, angażuje wiele  służb, instytucji, organizacji do odpowiedzialności za ich realizację.
Omówiła zasady korzystania z niebieskiej karty.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrona Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
 
c) W dyskusji nad informacją Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym, głos zabrali:
Radny Dawid Pałczyński zapytał o spotkanie w sprawie budowy linii 2x400 kV.
Wójt Gminy powiedział, że odbyło się spotkane z mieszkańcami Bolumina w sprawie projektu umowy do którego zostały zgłoszone uwagi. Kolejne spotkanie planowane jest na początku roku 2016 w celu dopracowania zapisów projektów umów.
Wójt Gminy poinformował, że odbyło się spotkanie z pełnomocnikiem prezydenta  ds. metropolii. W dalszej wypowiedzi przybliżył zasady tworzenia obszarów metropolii podkreślając, że aby powstała metropolia musi skupiać min 500 000 mieszkańców. Przedstawił gminy proponowane do metropolii oraz koszty przynależności.
Poinformował, że odbyło się spotkanie z Dyrektorem Caritasu, który przedstawił propozycję podpisania porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Chełmnie  w sprawie  korzystania  z domu środowiskowego w Chełmnie. Koszt gminy to koszty dowożenia ok. 2000 zł.
Radna Danuta Węgierska  w nawiązaniu do spotkania w sprawie budowy linii 2x400 kV zaproponowała, żeby umowa przesyłowa dookreśliła czas ustanowienia służebności przesyłu na okres 50 lat. 
Wójt Gminy odpowiedział, że mieszkańcy nie byli za takim rozwiązaniem.
 
d) W dyskusji nad  analizą zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy przypadających na rok 2015, głos zabrali:
Wójt Gminy omówił zadania zrealizowane w 2015 roku. Poinformował, że informacja zostanie uzupełniona o budowę parkingu w Czarżu.
 
Komisja nie zajęła stanowiska w w/w sprawie. Ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie zostaną przedstawione na najbliższej Sesji Rady Gminy.
 
e) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wałdowie Królewskim, głos zabrali:
Teresa Łabaj  celem wprowadzenia omówiła szczegółowo w/w projekt uchwały.
Przedstawiła granice obszaru objętego planem zagospodarowania przestrzennego i uzasadnił ich przebieg. Przystąpienie do sporządzenia  przedmiotowego planu pozwoli właścicielom nieruchomości inwestować na terenach, dla których obowiązujący plan miejscowy przewiduje tylko tereny rolne nie określając możliwości innego zagospodarowania. Z uwagi na wybudowana infrastrukturę (drogi i wodociągi) oraz niewielką odległość do miasta Bydgoszczy teren cieszy się zainteresowaniem w celach inwestycyjnych.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wałdowie Królewskim.
 
f) W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska – NR 2, głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały oraz poinformował,  o zmianach w prowadzonych do treści projektu uchwały,  Omówił zmiany dodane przez projektanta. Uzasadnienie do projektu uchwały, zostanie dostarczone przed sesją, gdyż  mogą wpływać uwagi do projektu uchwały przesłane pocztą.
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stworzy podstawy prawne do stanowienia czytelnego prawa miejscowego z jasno określonym sposobem i warunkami zagospodarowania przestrzennego przedmiotowego terenu
Komisja nie głosowała nad przyjęciem projektu uchwały.
 
g) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
 
h) W dyskusji nad wnioskiem Sołectwa Ostromecko w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Pod Gruszą” w Ostromecku, głos zabrali:

Teresa Łabaj wyjaśniła, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla „Pod Gruszą” w Ostromecku obejmuje obszar alimentacyjny ujęcia wody podziemnej dla produkcji wód Mineralnych w Ostromecku. W programie oddziaływania na środowisko przyrodnicze projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zalecono maksymalne ograniczenie prac ziemnych naruszania struktury powierzchniowych warstw  litosfery. Wobec powyższego brak jest uzasadnienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego polegającego na zlikwidowaniu zakazu budowy studni.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie negatywnie zaopiniowała wniosek sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Pod Gruszą” w Ostromecku.
 
i) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zamiany uchwały Nr VIII/64/03 z dnia 24 września 2003, głos zabrali:
Teresa Łabaj  powiedziała, że w związku z  realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego polegającą na wydzieleniu działek na poszerzenie dróg oraz przedłużenie istniejących ulic, w związku z powstaniem nowej zabudowy mieszkaniowej podjęta wcześniej uchwała wymaga wprowadzenia przedmiotowych zmian.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiany uchwały Nr VIII/64/03 z dnia 24 września 2003 roku.
 
j) W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska”, głos zabrali:
Aleksandra Kirchner – Banach – inspektor celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały. Zgodnie z uchwałą rady, gmina przystąpiła do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej, dofinansowany przez narodowy fundusz ochrony środowiska. Wyjaśniła, czym jest plan gospodarki niskoemisyjnej i do czego jest konieczny. Omówiła zakres zadań, które będą realizowane w ramach tego programu. Przedstawiła zadania ujęte w dokumencie do realizacji w kolejnych latach.
Poinformowała, że ma ruszyć program RYŚ i mieszkańcy będą mieli możliwość indywidualnego ubiegania się o dofinansowanie inwestycji np. termomodernizację budynków, wymiana pokrycia dachowego, wymiana systemu grzewczego itp.
Danuta Węgierska zwróciła uwagę na konieczność edukacji ludzi w zakresie ekologii.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt  uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska”.
 
k) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, głos zabrali:

Wójt Gminy  powiedział, że celem podjęcia uchwały jest poprawa lokalnych możliwości komunikacyjnych poprzez drogę o charakterze publicznym powszechnie używana przez mieszkańców wsi Nowy Dwór.  Dotychczasowa sytuacja rozpatrywanego obszaru  polega głownie na ograniczonym stopniu urządzenia drogi, co utrudnia znaczącej części mieszkańców wsi dojazd do posesji. Nadany status drogi publicznej umożliwi realizację inwestycji drogowych w przyszłości.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 
l) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała plan pracy Rady Gminy na rok 2016.
 
m) Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2015.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia.     Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
Ad. 3 W sprawach różnych poruszono następujące kwestie:
Wójt Gminy poinformował, że na sesji będzie wprowadzony projekt uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Dąbrowie Chełmińskiej, omówił projekt uchwały oraz wyjaśnił przyczyny jej wywołania poprzez wprowadzenie zadania inwestycyjnego.
Wójt Gminy poinformował, że na 19 stycznia 2016 roku zostało wyznaczone zebranie wiejskie sołectwa Strzyżawa w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w związku z zakończeniem kadencji.
Danuta Węgierska zgłosiła konieczność naprawy dziury na drodze w Strzyżawie.
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: Barbara Gandziarowska (2 marca 2016)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (2 marca 2016, 07:37:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 142