PROTOKÓŁ NR 9.2015 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH  P R O T O K Ó Ł   NR  9.2015
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 24 listopada  2015 roku

Posiedzeniu przewodniczył Dawid Pałczyński – Przewodniczący Komisji.
W posiedzeniu uczestniczyli:
-  członkowie Komisji wg listy obecności,
-  Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-  Dorota Kraska- Wadych Sekretarz Gminy,
-  Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.
 
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie materiałów na XV Sesję Rady Gminy.
2. Analiza projektu budżetu na 2016 rok,  projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2016 – 2026 wraz z objaśnieniami.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z  XV Sesją Rady Gminy:
a) W dyskusji nad informacją Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym, głos zabrali:
Wójt Gminy omówił  fiszki projektowe złożone do LGD na nowy okres programowania. W dalszej dyskusji powiedział, że maleją szanse na otrzymanie środków z ZIT. Poinformował, że Komendant zostaje przeniesiony do Posterunku Policji Wyżyny, podkreślił, że współpraca układała się bardzo dobrze.
Danuta Węgierska zapytała o ustalenia podczas spotkania z przedstawicielami firmy budowy linii 2x400 kV.
Wójt Gminy poinformował, że została omówiony projekt umowy dotyczący służebności przesyłu planowanej linii.
 
b) W dyskusji nad analizą realizacji inwestycji budowy kanalizacji ściekowej i zaopatrzenia w wodę na terenie gminy w 2015 roku,  głos zabrali:

Danuta Węgierska zapytała, czy w stacji uzdatniania  wody w Nowym Dworze został wyregulowany poziom zawartości żelaza.
Wójt Gminy odpowiedział, że  został uregulowany.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała analizę realizacji inwestycji budowy kanalizacji ściekowej i zaopatrzenia w wodę na terenie gminy w 2015 roku.
 
c) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że zniesienie form ochrony przyrody z drzew wymienionych  w niniejszej uchwale, następuje ze względu na utratę ich wartości przyrodniczych.  Pogorszenie stanu drzew następowało przez wiele lat w sposób naturalny. Zniesienie formy ochrony przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy, po uzgodnieniu z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Danuta Węgierska zaproponowała podjęcie działań związanych z ochroną najstarszego dębu w miejscowości Strzyżawa przy zbiegu ulicy wojewódzkiej i krajowej.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody.
 
d) W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.353.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że zmiany uchwały dokonuje się w związku ze zmianami zapisów ustawy Prawo Budowlane, znoszącej m.in. obowiązek uzyskiwania zgłoszenia na wykonanie robót remontowych polegających na zmianie pokrycia dachowego ( w tym azbestu) bez zmiany elementów konstrukcyjnych obiektu. W przypadku planowanej realizacji tego typu prac, do wniosku należało będzie załączyć jedynie opis planowanych robót budowlanych.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.353.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
e) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nabycia działek położonych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że ujęte w uchwale działki obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska oraz obręb geodezyjny Gzin Górny wydzielone zostały z przeznaczeniem pod ścieżkę rowerową, powiedział , że ceny zostały wynegocjowane po 30 zł za metr.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nabycia działek położonych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
f) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nabycia działki położonej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że działka 173/5 obręb geodezyjny Czarże została wydzielona z przeznaczeniem pod zabudowę usługową z zakresu oświaty i kultury. Podział nastąpi zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czarże.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nabycia działki położonej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
g) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że ustawa o rewitalizacji wprowadza zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych dodając nową stawkę w podatku od nieruchomości dotyczącą gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji.
Komisja zwróciła uwagę aby na kolejne lata podłączyć kserokopię poprzedniej uchwały.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
 
h) W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie przekazania nieruchomość na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że jak wcześniej informował, czekaliśmy na zmianę porozumienia ze Starostwem Powiatowym w sprawie dzierżawy działki w Janowie, które otrzymaliśmy i można wywołać uchwałę.

W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt  uchwały w sprawie przekazania nieruchomość na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
i) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,  głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że wywołanie uchwały wynika z prowadzenia na podstawie ustawy o rewitalizacji nowej stawki dla  gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, co spowodowało konieczności zmiany wzorów formularzy, deklaracji  i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, które zostały przyjęte przez Radę Gminy na październikowej sesji. 
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 
j) W dyskusji nad wnioskiem w sprawie obniżenia stawek podatku od środków transportowych, głos zabrali:
Wójt Gminy przestawił wniosek Komisji budżetu, że w związku z opracowanym projektem budżetu gminy na rok przyszły pozostawić stawki podatku na obowiązującym poziomie gdyż wskaźniki zostały już przyjęte, wniosek zostanie uwzględniony  podczas ustalania stawek na rok 2017, zaproponowano jego ponowienie w przyszłym roku do 30 sierpnia.
Danuta Węgierska zaproponowała rozważenie możliwości obniżenia stawek podatku.
Józef Hentrich zaproponował  przegłosowanie propozycji wniosku wypracowanego przez  komisję budżetową.
 
Komisja 3 głosami za, 1 głosem przeciw, 1 wstrzymującym, postanowiła pozostawić stawki podatku na obowiązującym poziomie, gdyż wskaźniki zostały już przyjęte, wniosek zostanie uwzględniony  podczas ustalania stawek na rok 2017.
 
k) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że propozycje stawek podatku od środków transportowych nie ulegają zmianie w stosunku do stawek obowiązujących w roku bieżącym. Pomimo utrzymania stawek na dotychczasowym poziomie, podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na zmianę przepisów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych  w 2016.
 
W wyniku dyskusji Komisja  3 glosami za, 2 wstrzymującymi, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.
 
l) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej, głos zabrali:
Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Przedstawił stanowisko w przedmiotowej sprawie wypracowane przez Komisję Rewizyjną, która uznała skargę za bezzasadną.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
a) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2015r., głos zabrali:
Skarbnik Gminy omówiła zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 409 696,30 zł oraz przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2015r.
 
ad.2. W dyskusji nad projektem budżetu Gminy na rok 2016, głos zabrali:
Wójt Gminy udzielił szczegółowych informacji na temat projektu budżetu oraz omówił zadania inwestycyjne. Powiedział, że planowany deficyt budżetu w wysokości 304 000,00 zł sfinansowany zostanie pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na dotację dla OSP Czarże na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. 
W trakcie dyskusji omawiano kwestie budowy kanalizacji sanitarnej i usytuowania urządzeń kanalizacyjnych.
Danuta Węgierska zwróciła uwagę na duże koszty związane opłatami za energię eklektyczną, zaproponowała rozważenie  zmiany operatora.
Wójt Gminy odpowiedział, że zmiany operatora gminy dokonała.
Danuta Węgierska zapytała czy w dziale oświata zostały uwzględnione wnioski dyrektorów szkół.
Wójt Gminy odpowiedział, że w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli wnioski dyrektorów nie zostały uwzględnione w projekcie budżetu gminy na rok 2016, głównie dotyczyły doposażenia placów zabaw.
Danuta Węgierska zapytała, czy jest możliwość pozyskania środków z innych źródeł,  zwróciła uwagę na inicjatywę przeprowadzoną w zespole szkół w Ostromecku gdzie w inicjatywę zaangażowano radę rodziców.
Zapytała czy Zespół Szkół w Ostromecku w związku z przekazaniem  boiska sportowego  otrzyma dodatkowe środki na zatrudnienie animatora?
Wójt Gminy powiedział, że w przyszłorocznym budżecie  są środki przewidziane dla szkoły w Ostromecku i Dąbrowa Chełmińska na zatrudnienie animatora sportu.
Beata Niedziela zapytała dlaczego nie ujęto w budżecie gminy remontu świetlicy w Czemlewie?
Danuta Węgierska zapytała, jaki system grzewczy planuje się w przewidzianych do remontu świetlicach.
Wójt Gminy odpowiedział, że piece co na ekogroszek.  
Skarbnik Gminy omówiła Wieloletnią prognozę Finansową na lata 2016-2026.
Danuta Węgierska zapytała, czy środki zaplanowane na zakup samochodu dla OSP Czarże zostaną przesunięte z kanalizacji, i z jakiego etapu musieliśmy w związku z tym zrezygnować
Wójt Gminy odpowiedział, że z budowy kanalizacji w miejscowości Strzyżawa, środki  na realizację przedmiotowej inwestycji zaplanowano na rok 2017, jest to związane także z faktem, że nabór wniosku na  dofinansowanie tego typu przedsięwzięcia, planowany jest przez Urząd Marszałkowski w II połowie 2016 roku.
Barbara Łukowska zapytała jak wygląda realizacja podłączania do kanalizacji przez mieszkańców Zabasty.
Wójt Gminy odpowiedział, że nadal wszyscy nie są podłączeni, w dalszej wypowiedzi omówił procedurę egzekwowania od mieszkańców obowiązku podłączenia do kanalizacji.
Danuta Węgierska zaproponowała, aby przeprowadzić akcję zachęcającą  mieszkańców do przekazania podatku na rzecz gminy.
Barbara Łukowska powiedziała, że ma nadzieje, iż przeznaczenie pomieszczenia świetlicy w Ostromecku na sale lekcyjne jest doraźne.
Wójt Gminy powiedział, że świetlica będzie funkcjonowała, zajęcia lekcyjne będą odbywały się w dużej sali.
Barbara Łukowska zwróciła uwagę na duże koszty wynajmu sal, co wpływa na małe zainteresowanie ich wynajmem.
Komisja wnioskuje o wprowadzenie w miarę możliwości w trakcie roku budżetowego  do budżetu wniosków dyrektorów poszczególnych szkół, przygotowanych w okresie planistycznym. 
 
Komisja  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na rok 2016 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2016 – 2026 wraz z objaśnieniami.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia.     Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
Ad. 3 W sprawach różnych poruszono następujące kwestie:
Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Ostromecku w sprawie powołania zastępcy.
Józef Hentrich powiedział, że  wcześniej zwiększono etat sekretarza celem odciążenia dyrektorów.
Danuta Węgierska powiedziała, że zwiększenie etatu sekretarza było spowodowane większą ilością „biurokracji”, wicedyrektor ma inne zadania np. zapewnienie bezpieczeństwa itp., jedna osoba musi przebywać w szkole ponad osiem godzin, jest wiele działań które się nakłada się na dyrektora, zwróciła uwagę na  budynki szkoły w Ostromecku, które są usytuowane  w rożnych miejscach, co utrudnia proces zarzadzania tymi obiektami.
Zaapelowała do członków komisji, żeby przeanalizowali możliwość pozytywnego zaopiniowania wniosku Pani Dyrektor.
Wójt Gminy powiedział,  że powołanie zastępy dyrektora szkoły, wiązało by się z koniecznością dokonania zmian  w  projekcie uchwały budżetowej na przyszły rok, gdyż nie zostały w nim przewidziane w/w koszty.
 
Komisja w wyniku dyskusji,  2 głosami za, 2 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym, nie zajęła stanowiska w sprawie powołania zastępy Dyrektora Zespołu Szkół w Ostromecku.
 
Przewodniczący Komisji poinformował o zgłaszanych przez wnioskodawców nieprawidłowościach  podczas prac związanych z  ustalaniem  odszkodowań za straty spowodowane  suszą.
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: Barbara Gandziarowska (7 stycznia 2016)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (7 stycznia 2016, 09:58:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 229