PROTOKÓŁ NR 11/06 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR  11/06
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 24 lutego 2006 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Barbara Łukowska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
- mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
- mgr Irena Werner Kryszewska – Dyrektor Gminnej Przychodni SP ZOZ.
- mgr Danuta Tomaszewska – Kierownik G.O.P.S.
 
Porządek posiedzenia:
1.
Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2006.
2. Zaopiniowanie wniosku Dyrektor Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełm.
3. Analiza Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Chełmińska.
4. Zaopiniowanie załączonych projektów uchwał.
5. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
6. Sprawy różne.
 
 
ad.1. Komisja opracowała harmonogram swych prac na rok 2006, który stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z wnioskami Dyrektor Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej w sprawie sfinansowania ze środków budżetu gminy programów profilaktycznych:
- program szczepienia dzieci w okresie poniemowlęcym przeciwko heamophilus influenzae typu B,
- program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo – naczyniowego.
W trakcie dyskusji nad w/w kwestiami wskazywano na:
Irena Werner – Kryszewska Dyrektor Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełm. celem wprowadzenia omówiła w/w programy oraz poinformowała, ze jest to wspólny wniosek jej i Wójta Gminy. Dodała, że tego typu programy należą do zadań własnych gminy.
 
Podczas dyskusji omawiano kwestie wirusa H5 N1 – tzw. „ptasiej grypy”.
 
Dyrektor Gminnej Przychodni zwróciła uwagę, że wg niej priorytetowymi programami jest objęcie dzieci programem szczepień przeciwko hib oraz zaszczepienie członków OSP przeciw grypie oraz zakup dla nich odzieży ochronnej, ponieważ to będą osoby najwyższego ryzyka. W przypadku zakażenia „ptasią grypą” na naszym terenie to oni będą mieli największy kontakt z zarażonymi ptakami, usuwając je i utylizując. Pointormowała, że zarażenie się ludzi następuje przez kontakt z odchodami, pierzem oraz poprzez oprawianie ptaków. Wirus likwiduje się poprzez obróbkę cieplną w temperaturze powyżej 80oC.
Szczepienia przeciwko grypie nie zabezpieczają przed w/w wirusem, ale wspomagają odporność organizmu człowieka.
Dyrektor zwróciła się o sfinansowanie programu szczepienia dzieci oraz szczepienia przeciwko grypie osób z tzw. grupy szczególnego ryzyka – starszych- po 65 roku życia oraz z chorobami układu oddechowego, dodała, że program profilaktyki naczyniowo - sercowej można zrealizować w terminie późniejszym.
Józef Hertrich członek Komisji postawił wniosek o przeznaczenie w budżecie gminy kwoty 20 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu szczepienia dzieci w okresie poniemowlęcym przeciwko heamophilus influenzae typu B oraz objęcia szczepieniem przeciwko grypie osób z tzw. grupy szczególnego ryzyka – starszych – po 65 roku życia oraz z chorobami układu oddechowego.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w wniosek radnego Hertricha.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek Józefa Hertricha o przeznaczenie w budżecie gminy kwoty 20 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu szczepienia dzieci w okresie poniemowlęcym przeciwko heamophilus influenzae typu B oraz objęcia szczepieniem przeciwko grypie osób z tzw. grupy szczególnego ryzyka – starszych – po 65 roku życia  oraz z chorobami układu oddechowego.
 
ad.3. Komisja dokonała analizy Strategii Rozwoju Gminy. W trakcie dyskusji wskazywano na:
Bartosz Giłka – członek Komisji postawił wniosek o włączenie do Strategii budowy ul. Żwirowej w Czarżu. Poinformował, że jest to droga równoległa do ul. Bałtyckiej oraz obsługuje nowopowstałe osiedle w Czarżu. Dodał, że ul. Bałtycka na pewnym odcinku jest corocznie zalewana.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że ciąg pieszo - jezdny Ostromecko – Nowy Dwór na odcinku osiedla Pod Gruszą wymaga utwardzenia. Teren jest pochyły i wszelkie prace związane z utwardzeniem tej części ciągu są tylko doraźne. Dodała, że korzysta z niego wiele osób.
Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił uwagę, że wzdłuż ciągu pieszo – jezdnego powinny znajdować się kupki piasku, by mieszkańcy mogli go posypywać.
Przewodnicząca Komisji w odpowiedzi poinformowała, że piasek jest i jest wykorzystywany.
Józef Hertrich – członek Komisji zwrócił uwagę, że należy przesunąć termin utworzenia kąpielisk na terenie Gminy, ponieważ ich realizacja nie jest możliwa w 2006 roku.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na zasadność zaktualizowania punktu mówiącego o tworzeniu terenów pod budownictwo i dopisanie w nim terenów Ostromecka i Nowego Dworu.
          Na tym dyskusję zakończono.
 
ad.4. Komisja omawiała następujące projekty uchwał:
a) Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne stanowiących własność Gminy Dąbrowa Chełmińska:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
b) Projekt uchwały w sprawie przejęcia drogi w drodze darowizny:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
c) Projekt uchwały w sprawie realizacji programu wieloletniego w latach 2006 – 2009 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:
Danuta Tomaszewska – Kierownik G.O.P.S. celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Wójt Gminy dodał, że podjęcie w/w uchwały nie spowoduje zwiększenia liczby dożywianych uczniów ze względu na ograniczone możliwości szkół. W tej sytuacji rodzice mogą otrzymać zasiłek celowy na zakup żywności.
Bartosz Giłka – członek Komisji zwrócił uwagę, że może dojść do sytuacji, w której rodzice zrezygnują z formy dożywiania dzieci w szkołach na rzecz otrzymywania zasiłku celowego.
Kierownik G.O.P.S. poinformowała, że w pierwszej kolejności realizowany jest posiłek. Osoby otrzymujące zasiłek celowy muszą się rozliczać przedstawiając paragony na zakup żywności.
Wójt Gminy zwrócił się do Kierownik G.O.P.S. by po podjęciu w/w uchwały dokonała analizy i objęła dożywianiem w pierwszej kolejności dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy, a zasiłek celowy przyznawać rodzinom, w których ten problem nie występuje.
Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił uwagę, iż jego zdaniem przyznawanie zasiłków celowych jest najgorszą formą dożywiania.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
d) Projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale nr XXVI/194/01 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Jan Palmowski – członek Komisji zwracając uwagę na znaczne koszty utrzymywania budynków komunalnych stwierdził, że podwyższenie bonifikaty dla dokonujących wykupu do 70% nie jest wielkością zachęcająca do dokonywania wykupu mieszkań komunalnych. Zdaniem radnego wnioskodawcy powinni płacić maksymalnie 20% wartości mieszkania.
Bartosz Giłka – członek Komisji wyraził swe poparcie dla wypowiedzi radnego Palmowskiego i zwrócił uwagę, że podwyższenie bonifikaty z 50 do 70% nie zmieni podejścia najemców do propozycji wykupu mieszkań.
Wójt Gminy wyjaśnił, że propozycja bonifikaty w wysokości 70% pojawiła się w projekcie uchwały, ponieważ na ostatniej Sesji mówiono o tej właśnie wartości. Dodał, że to Rada Gminy jest organem decyzyjnym.
Bartosz Giłka – członek Komisji zwrócił uwagę, że należy jak najszybciej dokonać sprzedaży mieszkań komunalnych, ponieważ na Gminie ciążą kosztowne remonty, a lokatorzy i tak stale zwracają się z nowymi wnioskami w tej kwestii.
Jan Palmowski – członek Komisji dodał, że jest zwolennikiem zbycia mieszkań komunalnych.
Józef Hertrich – członek Komisji zwrócił uwagę, że do tego by doszło do wykupu mieszkań komunalnych niezbędna jest wola kupna drugiej strony – najemców.
Kamila Juchcińska – członek Komisji zaproponowała podniesienie czynszów.
Józef Hertrich – członek Komisji stwierdził, iż należy się zastanowić, czy zbywać wszystkie mieszkania komunalne.
Bartosz Giłka – członek Komisji zapytał, czy Gmina obecnie dysponuje wolnymi mieszkaniami?
Józef Hertrich – członek Komisji odpowiedział przecząco.
Sekretarz Gminy zwróciła uwagę, że Gmina powinna posiadać jakiś zasób mieszkaniowy.
Zaproponowała zróżnicowanie kwoty bonifikaty i uzależnienie pod względem standardu i położenia nieruchomości.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że wg niej Gmina powinna posiadać wyłącznie pewien zasób mieszkań socjalnych.
Wójt Gminy poinformował, że do Urzędu Gminy wpłynęło około 120 wniosków o przyznanie lokalu, z tego względu nie ma możliwości utworzenia wolnych lokali.
Jan Palmowski – członek Komisji zaproponował zbycie mieszkań komunalnych za 10% ich wartości.
Bartosz Giłka - członek Komisji zwrócił uwagę, że najemcy mieszkań w dobrym stanie w takiej sytuacji zdecydują się na wykup, natomiast ci, którzy posiadają mieszkania w złym stanie i tak ich nie wykupią.
Wójt Gminy zaproponował zmianę zapisu załącznika, na informującą, że sprzedaż może nastąpić.
Bartosz Giłka – członek Komisji zwrócił uwagę, że taki zapis spowoduje zbywanie mieszkań wg uznaniowości organu gminy.
Józef Hertrich – członek Komisji zwrócił uwagę na konieczność zawarcia sankcji, ze względu na możliwość zaistnienia sytuacji, w której najemca nie dokona wykupu mieszkania za 10% jego wartości i za chwilę złoży wniosek o wykonanie np. kosztownego remontu dachu.
Wójt Gminy poinformował, że można podnieść czynsz.
Sekretarz Gminy zwróciła zaproponowała określenie terminu na wykup mieszkań komunalnych przy bonifikacie 90%.
Bartosz Giłka – członek Komisji zaproponował 2-letni termin na dokonanie wykupu mieszkań komunalnych przy zastosowanie 90% bonifikaty.
Wójt Gminy zaproponował dodanie § 4 do załącznika do uchwały w następującym brzmieniu: „w okresie od dnia 1 kwietnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku sprzedaż mieszkań w trybie bezprzetargowym następuje po zastosowaniu 90% bonifikaty.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w propozycję.
 
Wójt Gminy zaproponował, by do regulaminu dodać zapis zobowiązujący Komisję Rewizyjną Rady Gminy do przeprowadzenia kontroli podjętych działań w tym zakresie.
 
Komisja negatywnie zaopiniowała w/w propozycję.
 
      Na tym dyskusję zakończono.
 
e) Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy:
Józef Hertrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
f) Projekt uchwały w sprawie zwolnienia osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Bartosz Giłka – członek Komisji dodał, że to ma na celu zachęcenie mieszkańców do prowadzenia działalności gospodarczej.
Jan Palmowski – członek Komisji zaproponował, by uściślić w/w zapis, że zwolnienie dotyczy osób, które rejestrują się po raz pierwszy na terenie Gminy.
Wójt Gminy potwierdził w/w wypowiedź.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, by zwolnienie dotyczyło osób długotrwale bezrobotnych.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że zwolnienie z opłaty będzie działaniem gminy w kierunku pomocy przedsiębiorcom.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
g) Wójt Gminy przedstawił propozycje zmian do budżetu gminy na 2006 rok:
Wójt poinformował o inicjatywie zorganizowania na terenie Gminy prac społecznie użytecznych, które będą wykonywały osoby bezrobotne.
Sekretarz Gminy omówiła szczegóły w/w programu.
Jan Palmowski – członek Komisji zapytał, czy praca jest zabezpieczona?
Wójt Gminy wyjaśnił w odpowiedzi, że pracy na terenie gminy jest dużo, pozostaje tylko kwestia nadzoru.
Jan Palmowski - członek Komisji przypomniał o propozycji wysuniętej przez jedną z firm, która miała przeprowadzić kurs języka angielskiego finansowany przez Gminę, w zamian za co miała dać zatrudnienie kilkudziesięciu osobom.
Kamila Juchcińska – członek Komisji wyjaśniła, że będąc pracownikiem Klubu Pracy w Wałdowie Król. wysłała 70 powiadomień do osób bezrobotnych z terenu Gminy. Po przeprowadzeniu weryfikacji i rozmów ostatecznie zgłosiło się 19 osób i znajdują się w bazie danych firmy. Cały proces weryfikacji został przeprowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy.
Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił uwagę na możliwość zaistnienia sytuacji, w której kierownictwo firmy stwierdzi, że w/w osoby nie kwalifikują się do pracy.
Wójt Gminy wyjaśnił, że kurs językowy nie został jeszcze opłacony. Zostanie on zorganizowany dla osób, które ostatecznie zostaną zatrudnione.
 
W toku dalszej dyskusji omawiano kwestie budowy kanalizacji ściekowej.
 
ad.5. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 20 grudnia 2005 roku. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
Ad.6. W punkcie „sprawy różne” poruszano następujące kwestie:
a) Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił uwagę, że zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska przebiega bardzo dobrze.
Radny zapytał, czy w sytuacji wystąpienia intensywnych opadów śniegu i wiatru Wójt Gminy jest w stanie zapewnić przejezdność dróg?
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że w przypadku zaistnienia takiej sytuacji do pomocy w utrzymaniu dróg w przejezdności zostaną wysłani również inni wykonawcy. Dodał, że drogi asfaltowe utrzymywane są w ciągłej przejezdności, sytuacja wygląda gorzej na drogach gruntowych.
 
b) Komisja omawiała kwestie związane ze stanem i utrzymaniem dróg na terenie Gminy.
 
c) Wójt Gminy poinformował o wstrzymaniu prac projektowych dot. Budowy ul. Pod Wałem w Czarżu. Przedmiotowa droga nie spełnia wymaganych parametrów, w związku z czym zaistnieje konieczność poszerzenia jej, a to wiąże się z poszerzeniem stopy wału i wejściem na grunty prywatne. Zwrócił uwagę na ogromne koszty takiej inwestycji. Wójt zaproponował wycofanie się Rady Gminy z podjętej uchwały mówiącej o tym, by przedmiotową drogę realizować pod warunkiem otrzymania środków z zewnątrz.
 
 
       Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska-inspektor (24 lutego 2006)
Opublikował: Dorota Kraska (18 maja 2006, 08:06:35)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 13:03:03)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1194