PROTOKÓŁ NR 10/05 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

 

P R O T O K Ó Ł   NR  10/05
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu  20 grudnia 2005 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Barbara Łukowska  – Przewodnicząca  Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
- mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
 
Porządek posiedzenia:
1.
Podsumowanie pracy Komisji za rok 2005.
2. Projekt planu pracy Komisji na rok 2006.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2006.
4. Analiza zadań wynikających ze Strategii rozwoju Gminy przypadających na 2005 rok.
5. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
6. Sprawy różne.
 
ad.1. Członkowie Komisji po przeprowadzonej dyskusji dokonali podsumowania pracy Komisji za rok 2005. Stosowna pisemna informacja stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
 
ad.2. Komisja wstępnie omówiła plan swej pracy na rok 2006.
 
ad.3. W dyskusji nad projektem budżetu gminy na rok 2006 wskazywano na:
Skarbnik Gminy poinformowała o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy do w/w projektu budżetu gminy.
Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił uwagę, że ogólnie projekt budżetu jest skonstruowany bardzo dobrze, jednak plan zadań inwestycyjnych jest zdaniem radnego niewłaściwy.
Bartosz Giłka – członek Komisji postawił wniosek, by nie dokańczać budowy ul. Łęckiej w Czarżu, a przeznaczone w projekcie budżetu środki na ten cel przenieść na budowę ul. Żwirowej w Czarżu. Dodał, że taki wniosek postawi na Sesji Rady Gminy, ponieważ wzdłuż tej ulicy są realizowane inwestycje budowlane, powstały nowe działki. Dodał, że w/w droga jest w złym stanie, a obsługuje wiele nieruchomości.
Wójt Gminy w odpowiedzi wyjaśnił, że przygotowując projekt budżetu opiera się o pewne dokumenty. Przygotowując propozycje inwestycji bazował na zapisach Strategii Rozwoju Gminy.
Barbara Łukowska – Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że jakość asfaltu położonego na dolnym wjeździe na osiedle Zabasta w Ostromecku jest fatalna.
Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił uwagę, że w Czarżu dotychczas wykonano wiele inwestycji, ale jest to miejscowość położona na terenie gminy i dobrze, że się o nie dba.
Dodał, że zgodzi się na przyznanie dodatkowych środków finansowych w kwocie 107 000 zł remont lub budowę którejś z dróg położonych w miejscowości Czarże pod warunkiem przyznania dodatkowej  kwoty w wysokości 50 000 zł na remont drogi tzw. „betonówki” w Gzinie. Zdaniem radnego należy tam położyć 500 m dywanika asfaltowego.
Wójt Gminy stwierdził, że jeśli proponuje się zdjęcie środków budżetowych przeznaczonych na dokończenie budowy ul. Łęckiej w Czarżu, uzasadnione byłoby  przeznaczenie ich na realizację którejś z dróg ujętych w Strategii Rozwoju Gminy.
Jan Palmowski – członek Komisji stwierdził, że mieszkańcy Czarża najlepiej wiedzą, która z dróg położonych na terenie ich sołectwa wymaga naprawy.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, ze przeznaczenie dodatkowej kwoty 50 000 zł na realizację drogi tzw. „betonówki” w Gzinie spowoduje, że to nie będzie jej remont, a budowa.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek radnego Giłka w sprawie nie dokańczania budowy ul. Łęckiej w Czarżu.
 
Za przyjęciem w/w wniosku głosowało 4 członków Komisji, przeciw – 1. Wniosek został przyjęty.
 
Bartosz Giłka – członek Komisji postawił wniosek o przesunięcie środków finansowych w kwocie 50 000 zł przeznaczonych w projekcie budżetu na budowę ul. Łęckiej, na budowę ul. Żwirowej w Czarżu.
Jan Palmowski – członek Komisji postawił wniosek o przeznaczenie w/w kwoty 50 000 zł na remont drogi „betonówki” w Gzinie.
Wójt Gminy zaproponował przeznaczenie w/w środków finansowych na realizację jednej z dróg ujętych w Startegii Rozwoju Gminy, np. utwardzenie drogi Mozgowina – Rafa lub Janowo – Rafa. To bardzo ważne drogi.
Zaproponował, by dla pewności, że cały odcinek betonowy drogi w Gzinie zostanie zrealizowany zdjąć kwotę 10 000 zł z sumy przeznaczonej na dokończenie budowy     ul. Łęckiej w Czarżu, a pozostałe 40 000 zł przeznaczyć na realizacji jednej z dróg przewidzianej w Strategii.
Bartosz Giłka – członek Komisji zaproponował przeznaczenie kwoty 15 000 zł na remont tzw. „betonówki” a pozostałe 35 000 na budowę ul. Żwirowej w Czarżu.
Wójt Gminy stwierdził, że droga betonowa w Gzinie musi zostać naprawiona, co do tego nie ma wątpliwości.  
Józef Hentrich – członek Komisji postawił wniosek o przeznaczenie kwoty 15 000 zł na remont drogi betonowej w Gzinie, a kwotę 35 000 zł na modernizację drogi Mozgowina – Rafa.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek radnego Giłka by przeznaczyć kwotę 15 000 zł na modernizacji tzw. „betonówki” w Gzinie a kwotę 35 000 zł na budowę ul. Żwirowej w Czarżu głosowało 3 członków Komisji, przeciw – 2, wstrzymujących się – 0.
 
Komisja postanowiła przedstawić na najbliższej Sesji Rady Gminy wniosek o budowę ul. Pod Wałem oraz ul. Żwirowej w Czarżu oraz zwiększenie o 15 000 zł środków finansowych na modernizację drogi betonowej w Gzinie.
 
W wyniku dyskusji Komisja postanowiła zwrócić się o uzupełnienie Strategii Rozwoju Gminy o nowe inwestycje.
 
Jan Palmowski – członek Komisji przypomniał, że Komisja wnioskowała o zwiększenie środków finansowych na wydatki świetlic wiejskich.
Wójt Gminy poinformował, że otrzymał uchwałę Zarządu Gminnego OSP dot. zatrudnienia w Urzędzie Gminy  Komendanta Gminnego OSP w wymiarze ¼ etatu, wydzielenia kwoty 3 000 zł z działu ochrona przeciwpożarowa i przeniesienia jej do działu administracja na pokrycie części kosztów zatrudnienia. Oprócz zadań związanych         z ochroną przeciwpożarową Komendant będzie zajmował się zarządzaniem kryzysowym.
Józef Hentrich – członek Komisji poparł wniosek Zarządu Gminnego OSP.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w wniosek.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosku Zarządu Gminnego OSP w sprawie zatrudnienia w Urzędzie Gminy  Komendanta Gminnego OSP w wymiarze ¼ etatu, wydzielenia kwoty 3 000 zł z działu ochrona przeciwpożarowa i przeniesienia jej do działu administracja na pokrycie części kosztów zatrudnienia .

Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie projekt budżetu gminy na rok 2006 z zaproponowanymi poprawkami i uzupełnieniami.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na rok 2006.
 
ad.4. Komisja dokonała analizy zadań wynikających ze Strategii rozwoju Gminy przypadających na 2005 rok.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację na temat zadań wynikających ze Strategii rozwoju Gminy przypadających na 2005 rok.
 
ad.5. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia  Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2005 roku. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.6. W punkcie „sprawy różne” wskazywano na:
a) Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006.
W trakcie dyskusji omawiano kwestie wysokości diet za udział w posiedzeniach Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
 
             Na tym posiedzenie zakończono.
 

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska - inspektor (20 grudnia 2005)
Opublikował: Dorota Kraska (17 maja 2006, 13:41:42)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 13:03:19)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1025