PROTOKÓŁ NR 8.2015 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH  P R O T O K Ó Ł   NR  8.2015
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 27 października  2015 roku

Posiedzeniu przewodniczył Dawid Pałczyński – Przewodniczący Komisji.
W posiedzeniu uczestniczyli:
-  członkowie Komisji wg listy obecności,
-  Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-  Dorota Kraska- Wadych Sekretarz Gminy,
-  Ewa Bukowska - Skarbnik Gminy,
-  Bożena Murach – Podinspektor.

  Porządek posiedzenia:
1.  Zaopiniowanie materiałów na XIV Sesję Rady Gminy.
2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.  Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z  XIV Sesją Rady Gminy:

a) W dyskusji nad informacją Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym, głos zabrali:
Wójta Gminy powiedział, że odbyło się spotkanie w sprawie ZIT, poinformował, że środki pochodzące z programu  będą przeznaczone głównie na realizację budowy ścieżki oraz termomodernizację budynku szkoły w Wałdowie Królewskim.
Dawid Pałczyński poprosił o przedstawienie zakresu prac remontowych w świetlicy w Rafie.
Wójt Gminy poinformował, że remont finansowany jest w ramach funduszu sołeckiego, głównie prace obejmują wyburzenie ściany celem powiększenia sali.  

Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła informację Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 
b) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wykonania modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,  głos zabrali:
Danuta Węgierska zapytała czy projekt remontu dróg jest efektem wizytacji dróg.
Wójt Gminy odpowiedział, że plan został opracowany na podstawie objazdu dróg. Następnie przedstawił projekt, omówił plan modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych: w roku 2016 ulica Podgórna w miejscowości Czarże, w 2017 droga Gzin Dolny- Gzin Górny Etap I, w 2018 droga Janowo-Reptowo.
Dawid Pałczyński zapytał czy nie lepiej w pierwszej kolejności rozpocząć remont drogi w Gzinie od III etapu, a następnie połączyć te drogi.
Wójt Gminy powiedział, że zebranie wybrało ten odcinek jako najważniejszy.

W wyniku dyskusji Komisja trzema głosami za, jednym wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wykonania modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
 
c) W dyskusji nad analizą sprzedaży lokali komunalnych oraz działek budowlanych w 2015 roku, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że sprzedaż w tym roku przebiega opornie. Następnie omówił sprzedaż lokali oraz działek komunalnych.
 
d) W dyskusji nad informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że poprzednia Komisja zwróciła uwagę na różnicę w kosztach wyżywienia w poszczególnych szkołach.
Dawid Pałczyński zapytał o liczbę uczniów realizujących obowiązek szkolny w innej szkole.
Małgorzata Sadurska odpowiedziała, że są to uczniowie z innych gmin, z innych obwodów szkół w naszej gminy.
Dawid Pałczyński zapytał, czy gmina dotuje pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników .
Małgorzata Sadurska powiedziała, że nie, całość zadania pokrywa Fundusz Pracy. ZOS zapewnia obsługę administracyjno-księgową.
Danuta Węgierska zapytała o stan techniczny autobusów szkolnych.
Małgorzata Sadurska poinformowała, że na początku września odbyła się kontrola przeprowadzona przez Inspekcję Ruchu Drogowego, która rażących  nieprawidłowości nie stwierdziła. Powiedziała, że pojazdy są  systematycznie naprawiane i na chwilę obecną są w dobrym stanie. Zwróciła uwagę  na potrzebę zapewnienia busa na mniejszą liczbę osób.  Powiedziała, że jeżeli pojawi się możliwość wymiany autobusu, to żeby zakupić większy.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.
 
e) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że przeprowadzono  konsultacje społeczne do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
 
f) W dyskusji nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę  nr XI/72/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że zmiany statutu dokonuje się po zasięgnięciu opinii Społecznej Rady Programowej, która uznała, że opiniowanie wszystkich zarządzeń Dyrektora GOKiS mogłoby spowodować utrudnienia w płynności podejmowanych działań decyzyjnych oraz dezorganizować funkcjonowanie tej jednostki. Zmiany wprowadza się w paragrafie 11 ust. 3, który otrzymuje brzmienie” opiniowanie regulaminów Dyrektora.
Komisja zawnioskowała wykreślenie słowa „Dyrektora”.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt zmieniający uchwałę nr XI/72/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej po wprowadzeniu w/w zmiany.
 
g) W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie opłaty targowej, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że wysokość opłaty pozostaje na ubiegłorocznym poziomie. Wywołanie uchwały jest konieczne gdyż w pierwszej kolejności wprowadza się opłatę, a następnie określa wysokość i zasady poboru.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt  w sprawie opłaty targowej.
 
h) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował że czekamy na opinię Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w sprawie podpozycji ceny skupu żyta , która zostanie przedstawiona na Sesji.

W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

i) W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości, głos zabrali
Wójt Gminy przedstawił proponowane zmiany stawek podatku od nieruchomości, które wcześnie były ustalone na wrześniowej sesji.

W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
 
j) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji  i deklaracji podatkowych, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że konieczność wprowadzenia nowych wzorów formularzy i informacji podatkowych spowodowana została zmianą ustawy o samorządzie gminnym.
Barbara Łukowska zapytała czy jest konieczność składania wszystkich deklaracji przez jednego podatnika.
Bożena Murach udzieliła szczegółowych wyjaśnień dot. zobowiązanych do składania określonych informacji i deklaracji podatkowych oraz poinformowała, że zmianie uległa podstawa prawna oraz sklasyfikowanie gruntów pod wodami (wcześniej było używane określenie pod jeziorami).
 
W wyniku dyskusji Komisja  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 
k) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że Zespół ds zaopiniowania kandydatów na  ławników pozytywnie zaopiniował zagłoszone kandydatury.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia.     Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
Ad. 3 W sprawach różnych poruszono następujące kwestie:

Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej Czarże w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy dodatkowych środków na zakup samochodu strażackiego.
Danuta Węgierska powiedziała, że wyrażając zgodę na zakup pojazdu sugerowaliśmy się możliwością skorzystania z dofinansowania, w tym przypadku udział gminy w kosztach zakupu wzrasta.
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniował w/w wniosek.
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: Barbara Gandziarowska (2 grudnia 2015)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (2 grudnia 2015, 07:53:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 209