PROTOKÓŁ NR 7.2015 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH  P R O T O K Ó Ł   NR  7.2015
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 22 września 2015 roku

 
Posiedzeniu przewodniczył Dawid Pałczyński – Przewodniczący Komisji.
W posiedzeniu uczestniczyli:
-  członkowie Komisji wg listy obecności,
-  Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-  Dorota Kraska-Wadych – Sekretarz Gminy,
-  Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.
 
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie materiałów na XII Sesję Rady Gminy.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z  XII Sesją Rady Gminy:

a)   W dyskusji nad informacją Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział,  że podczas zebrań wiejskich omówił zmiany w podatkach na rok 2016; przedstawił propozycję rozpoczęcia rozmów nt. gazyfikacji,  omówił główne kierunki i założenia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz przestawił pomysł corocznej organizacji dożynek gminnych w m. Otowice (a nie jak to było dotychczas przejściowo w różnych sołectwach). Jednocześnie zaznaczył, że będzie można zrobić wyjątek od tej zasady, na wyraźną prośbę Rady Sołeckiej, na organizację u nich tych dożynek. W organizację dożynek gminnych od roku 2016 włączone zostaną wszystkie Rady Sołeckie.
W dalszej wypowiedzi omówił realizację inwestycji na terenie gminy.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła informację Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

b) W dyskusji  dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r., głos zabrali:

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały omawiając proponowane zmiany do budżetu.
Komisja jednogłośnie przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r.

c) W dyskusji w sprawie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych, głos zabrali:
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wszyscy Radni złożyli oświadczenia w wyznaczonym ustawowo terminie.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła informację o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 
d) W dyskusji nad wynikami przeglądu stanów dróg gminnych po wizji lokalnej, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że na sesji październikowej będziemy proponowali drogi do rekultywacji na przyszły rok. Jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe to sztandarowy projekt z ZIT to ścieżka Dąbrowa Chełmińska (skrzyżowanie), Czemlewo, Czarże do Dębowca. W przyszłym roku zakończymy drogę powiatową do torów w stronę Gzina. Poinformował, że jeszcze w tym roku przeprowadzimy prace drogowe.
Powiedział, że plan budowy ścieżek jest bardzo duży, realizacja zależy od środków finansowych. W nowym okresie programowania przewidziano małe środki na budowę dróg.
Każda z dróg jest ważna, przy współudziale środków finansowych sołectw postaramy się cyklicznie realizować rekultywację.
Wójt powiedział, że chcemy korzystać z możliwości uzyskania środków finansowych na budowę chodników ze Starostwa Powiatowego w ramach inicjatywy lokalnej.
 
e) W dyskusji nad projektem uchwały regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że podjęcie nowej uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska jest konieczne z uwagi na zmianę z dniem 1 lutego 2015r., która jest podstawą wydania przedmiotowej uchwały. Poinformował, że otrzymaliśmy pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie projektu uchwały. W dalszej wypowiedzi omówił projekt uchwały oraz proponowane zmiany w regulaminie.
Powiedział ,że jeżeli chodzi o częstotliwość wywozu i zasady segregacji odpadów nie ulega to zmianie. Zwrócił uwagę, że na wniosek jest możliwość uzyskania większego pojemnika.
Poinformował, że nie ma dużych zaległości w opłatach.
W dalszej wypowiedzi poinformował, że wpłynął  do Urzędu aneks dotyczący korzystania ze spalarni. W związku z tym ze zapisy są niedoprecyzowane nie będziemy porozumienia podpisywać. Treść została negatywnie oceniona przez Radcę Prawnego.
Barbara Łukowska zapytała gdzie zgłaszać informację o błąkającym się psie, kiedy znamy właściciela?
Wójt Gminy odpowiedział, że dzwonimy bezpośrednio na Policję.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
g) W dyskusji nad wskaźnikami podatków lokalnych dotyczących opracowania budżetu gminy  na rok 2016, głos zabrali:
Wójt Gminy przedstawił propozycję wskaźników podatków lokalnych na rok 2016. Powiedział, że informacje o zmianach przedstawiał podczas zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach, mieszkańcy uwag nie wnosili.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała proponowane wskaźniki podatków lokalnych dotyczących opracowania budżetu gminy  na rok 2016.
 
h) W dyskusji nad wnioskiem w sprawie utwardzenia drogi w Boluminku, głos zabrali:
Wójt Gminy dokonał wprowadzenia do przedmiotowego wniosku. Poinformował, że w bieżącym roku zostanie nawożony tłuczeń, powiedział że w planach inwestycyjnych gminy przedmiotowa droga jest przewidziana do realizacji po roku 2016, pod warunkiem partycypacji w kosztach z funduszu sołeckiego sołectwa Bolumin.
W wyniku dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie utwardzenia drogi w Boluminku.

i) W dyskusji nad wnioskiem w sprawie wykupu działek w miejscowości Ostromecko, głos zabrali:
Wójt Gminy dokonał wprowadzenia do przedmiotowego pisma. Powiedział, że jeżeli zdecydujemy o sprzedaży działek to wszystkich razem w formie przetargu nieograniczonego.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek wykupu działek w miejscowości Ostromecko w w/w formie.
 
j) W dyskusji na temat przejęcia drogi w Wałdowie Królewskim, głos zabrali:

Wójt Gminy dokonał wprowadzenia do przedmiotowego pisma.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przejęcie drogi w Wałdowie Królewskim.
 
k) W dyskusji w sprawie wydzierżawienia części działki nr 175/1 w Czarżu, głos zabrali:
Wójt Gminy dokonał wprowadzenia do przedmiotowej sprawy. Powiedział, że wnioskodawca chce przeznaczyć grunt na ogródek warzywny.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie negatywnie zaopiniowała wniosek w sprawie wydzierżawienia części działki nr 175/1 w Czarżu.
 
l) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XXV.228.2013 z dnia 21 marca 2013 r. głos zabrali:
Wójt Gminy omówił proponowaną zmianę w projekcie uchwały.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.228.2013 z dnia 21 marca 2013 r.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia.                    Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
Ad. 3. W sprawach różnych poruszono następujące kwestie:
 
Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarżu w sprawie dofinansowania zakupu samochodu.
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy wniosek.
 
Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Chełmińskiej w sprawie dofinansowania sprzętu w wysokości 10.000,00 zł.
 Komisja czterema głosami za jednym wstrzymującym postanowiła pozytywnie zaopiniować wniosek w sprawie dofinansowania sprzętu w wysokości 6.000,00 zł .

metryczka


Wytworzył: PROTOKÓŁ NR 4.2015 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH (30 października 2015)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (30 października 2015, 11:51:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 192