PROTOKÓŁ NR 6.2015 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH  P R O T O K Ó Ł   NR  6.2015
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 25 sierpnia 2015 roku
 
Posiedzeniu przewodniczył Dawid Pałczyński – Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
- Marlena Łobocka – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarżu,
- Elżbieta Galant – Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińska,
- Stanisław Buś – Dyrektor Zespołu Szkół w Ostromecku,
- Małgorzata Sadurska – Kierownik Zespołu Oświaty Samorządowej.
 
Porządek posiedzenia:
1.  Zaopiniowanie materiałów na XI Sesję Rady Gminy.
2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.  Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z  XI Sesją Rady Gminy:
 
a) W dyskusji  dotyczącej informacji na temat przygotowania placówek oświatowo-wychowawczych  do nowego roku szkolnego, głos zabrali:
Dawid Pałczyński powiedział, że na podstawie złożonych informacji wynika, że placówki oświatowe są dobrze przygotowane do nowego roku szkolnego.
Elżbieta Galnat powiedziała, że zmianie uległa liczba uczniów podanych w informacji.
Wójt Gminy powiedział, że liczba uczniów w szkołach się zmniejsza, część dzieci z rodzin które się przeprowadziły z terenu gminy uczęszcza do szkół w Bydgoszczy.
Elżbieta Galant poinformowała, że nadal trwa remont budynku Zespołu Szkól w Dąbrowie Chełmińskiej, który zostanie zakończony tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego, powiedziała, że nie będzie to kolidowała w przeprowadzaniu zajęć lekcyjnych.
Wójt Gminy poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej zaplanowała w przyszłorocznym budżecie środki finansowe na zakup papy na remont pokrycia dachowego budynku szkoły.
Marlena Łobocka poinformowała, że w przyszłym roku planuje modernizację placu zabaw gdyż urządzenia stanowiące wyposażenie placu są w bardzo złym stanie i nie nadają się do użytku.
Barbara Łukowska zapytała czy szkoły podczas przerwy wakacyjnej organizowały dla uczniów zajęcia.
Elżbieta Galant odpowiedziała, że szkołą zapewniła dzieciom dodatkowe zajęcia które zostały sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Stanisław Buś opowiedział, że takich zajęć szkoła nie organizowała gdyż nie otrzymali wsparcie finansowego z Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Barbara Łukawska zapytała Wójta Gminy dlaczego środki zostały wstrzymane? Zwróciła uwagę że to jest krzywdzące dla uczniów.
Wójt Gminy odpowiedział, że taka była decyzja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a przyczynę wszyscy znamy.
Szymon Dunal zwrócił uwagę na zatrudnienie w szkołach emerytów.
Komisja jednogłośnie przyjęła informację na temat przygotowania placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego.

b) W dyskusji w sprawie informacji dotyczącej wyników egzaminów kompetencyjnych na szczeblu szkoły podstawowej i gimnazjum,  głos zabrali:

Komisja zwróciła uwagę na niskie wyniki z egzaminu z matematyki w Zespole Szkół w Czarżu.
Marlena Łobocka powiedziała, że przedmiot matematyki nap poziomie szkoły podstawowej wymaga programu naprawczego, wyniki egzaminu są niezadowalające.
Elżbieta Galanat powiedziała, że są uczniowie którym zależy na wynikach jednak cześć uczniów ma ogromne zaległości z braku systematyczności.
Marlena Łobocka powiedziała, że nauczyciel zrobią wszystko, aby te wyniki poprawić.
Dawid Pałczyński zwrócił uwagę na imponujący wynik egzaminu z języka niemieckiego w Zespole Szkól w Ostromecku.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła informację dotyczącą wyników egzaminów kompetencyjnych na szczeblu szkoły podstawowej i gimnazjum.
 
c)  W dyskusji nad informację Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym, głos zabrali:
  Wójt Gminy poinformował, że podczas spotkania w sprawie ZIT  ustalono, że będą działać  w formie porozumienia, instytucją zarządzającą środkami będzie miasto Bydgoszcz, jeżeli zaistnieje taka potrzeba zostanie założone stowarzyszenie. Pieniądze głownie będą przeznaczone dla miast.
Poinformował, że na korzyść zmienia się ustawa o gospodarce odpadami. Poinformował, o spotkaniu z wykonawcami linii rozmowy będą przeprowadzane indywidualnie w sprawie wypłacania odszkodowań i podpisania umów.
Poinformował, że od przyszłego wtorku rozpoczynają się prace związane z przebudową ulicy Sportowej w Dąbrowie Chełmińskiej.
Wywołanie uchwały w sprawie gospodarki wodno-ściekowej między miejskimi wodociągami i gminą Dąbrowa Chełmińska, takie porozumienie ma dotyczyć wszystkich gmin ościennych.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła informację Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 
d) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zamiany nieruchomości, głos zabrali:
 Wójt Gminy omówił projekt uchwały.
 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
 
e) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie Regulaminu wyboru ławników sądów powszechnych, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że kończy się kadencja więc musimy dokonać wyboru ławników do sądu okręgowego i rejonowego, stąd konieczność wywołania przedmiotowej uchwały. Omówił zasady głosowania. 
 
 Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Regulaminu wyboru ławników sądów powszechnych.
 
f) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019, głos zabrali:

Wójt Gminy poinformował że zgodnie z ustawą musimy wystąpić  o informację dotyczącą niekaralność kandydatów na ławników.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019.
 
g) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska., głos zabrali:
Krystyna Kowalewska Kierownik Referatu Finansów dokonała wprowadzenia do projektu uchwały. Poinformowała, że do tej pory nikt z możliwości zwolnienia nie korzystał.
Powiedziała, że wywołanie takiej uchwały nie jest obligatoryjne.
Danuta Węgierska  zwróciła uwagę, że poprzednio korzystało ze zwolnienia jedno przedsiębiorstwo, zapytała w ilu gminach jest taka uchwała podjęta?
Wójta Gminy odpowiedział,że nie wszystkie gminy taką uchwałę podejmowały.
Danuta Węgierska powiedziała, żeby pomyśleć o innych działaniach skierowanych do przedsiębiorców. Powiedziała aby na kolejną sesję przygotować informację ile gmin i na jakich zasadach korzysta ze zwolnień.
Dawid Pałczyński powiedział, żeby jeszcze do sesji zastanowić się projektem uchwały.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie postanowiła wstrzymać się z decyzją o podjęciu uchwały do końca bieżącego roku.
 
h) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2015r, głos zabrali:
Wójt Gminy omówił projekt uchwały przedstawiając proponowane zmiany do budżetu gminy.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2015.
 
i) W dyskusji nad wnioskiem w sprawie wykupu i przejęcia na własność prywatnej drogi wewnętrznej, głos zabrali:

Wójt Gminy dokonał wprowadzenia do przedmiotowego wniosku.
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie negatywnie zaopiniowała wniosek w sprawie wykupu i przejęcia na własność prywatnej drogi wewnętrznej.

j) W dyskusji sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej przemysłowej w miejscowości Strzyżawa, głos zabrali:
Wójt Gminy dokonał wprowadzenia do przedmiotowego pisma. Z naszego punktu widzenia budynek nieużyteczny zbudowany startą technologią.
Komisja zwróciła uwagę, że adaptacja pomieszczeń budynku wymaga dużych nakładów finansowych. Plany inwestycyjne przewidują rozbudowę budynku Urzędu Gminy.
Komisja jednogłośnie negatywnie zaopiniowała wniosek w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej przemysłowej w miejscowości Strzyżawa.

ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołów z poprzednich posiedzeń.     Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokoły.
 
Ad. 3 W sprawach różnych poruszono następujące kwestie:
 
Dawid Pałczyński poinformował, że jest możliwość uzyskania dodatkowych środków z Urzędu Marszałkowskiego na sfinansowanie zakupu samochodu dla OSP Czarże.
Powiedział, że jest konieczność podjęcia uchwały o zabezpieczeniu środków w budżecie gminy.
Wójt Gminy powiedział, żeby o środki starać się w pierwszym rozdaniu.
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: Barbara Gandziarowska (30 października 2015)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (30 października 2015, 11:42:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 182