PROTOKÓŁ NR 5.2015 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH  P R O T O K Ó Ł   NR  5.2015
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 21 lipca 2015 roku

 
Posiedzeniu przewodniczył Dawid Pałczyński – Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
-  członkowie Komisji wg listy obecności,
- Małgorzata Sadurska  – Kierownik Zespołu Oświaty Samorządowej.
- Jolanta Romanowska – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkól w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie wniosków w sprawie zatrudnienia nauczyciela asystenta.
2.   Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja zapoznała się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w sprawie zatrudnienia nauczyciela asystenta w Zespole Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej.
W dyskusji głos zabrali:
Jolanta Romanowska omówiła przedmiotowe pisma.
Małgorzata Sadurska przedstawiła koszty związane z zatrudnieniem nauczyciela asystenta.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie zatrudnienia nauczyciela asystenta w Zespole Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
Ad. 2 W sprawach różnych poruszono następujące kwestie:
 
Józef Hentrich
poprosił kierownik ZOS o przygotowanie na kolejną Sesję Rady Gminy informacji o zatrudnieniu w placówkach oświatowych emerytów z podaniem wymiaru etatu i czym to jest uzasadnione.  
 
Komisja postanowiła w miesiącu wrześniu dokonać wizji lokalnej placówek oświatowych na terenie gminy.
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: Barbara Gandziarowska (30 października 2015)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (30 października 2015, 11:38:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 186