PROTOKÓŁ NR 4.2015 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH  P R O T O K Ó Ł   NR  4.2015
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 23 czerwca 2015 roku
 
Posiedzeniu przewodniczył Dawid Pałczyński – Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
-  członkowie Komisji wg listy obecności,
-  Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-  Dorota Kraska- Wadych  – Sekretarz Gminy,
-  Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
-  Dorota Ratajczak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
 
Nieobecna Radna Danuta Węgierska
Radny Józef Hentrich brał udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie materiałów na IX Sesję Rady Gminy.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z  IX Sesją Rady Gminy:
 
a) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
 
b) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej  za rok 2014, głos zabrali:
 
Dawid Pałczyński zwrócił uwagę na zły stan siatek na boisku sportowym w Dąbrowie Chełmińskiej, zapytał czy jest duży koszt zakupu siatek i czy znajdą się środki na ten cel.
Dyrektor GOKiS odpowiedziała, że koszt zakupu to ok. 1000 zł, jednocześnie poinformowała ze LKS Dąbrowa Chełmińska planuje dokonać zakupu siatek w tym roku.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej za rok 2014.
 
c) W dyskusji nad projektem uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przekazania nieruchomości na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, głos zabrali:
 
Wójt Gminy poinformował, że od 1 stycznia 2015 roku zostaną przekazane boiska sportowe w Dąbrowie Chełmińskiej i Ostromecku, zostało to ustalone z dyrektorami szkół.
Dyrektor GOKiS  poprosiła, aby w ślad za przekazaniem obiektów poszły dodatkowe środki finansowe. Zwróciła uwagę na duże koszty utrzymania bieżącego, a obiekty zostaną przekazane w tym roku na co nie ma środków w budżecie jednostki.  
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przekazania nieruchomości na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
 
d) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
 
e) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/135/08 z dnia 26 września 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Dąbrowa Chełmińska do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły, głos zabrali:
 
Wójt Gminy poinformował, że podjęcie uchwały wynika z konieczności powołania w uchwale o przystąpieniu do Stowarzyszenia, nowej podstawy prawnej. Wszystkie gminy z obszaru LGD taką uchwałę podejmują.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/135/08 z dnia 26 września 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Dąbrowa Chełmińska do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły.
 
f) Komisja po wprowadzeniu przez Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
g) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników, głos zabrali:      
 
Wójt Gminy poinformował, że zgodnie z obwieszeniami kandydatów na ławników można zgłaszać do 30 czerwca. Poinformował, że poprzednie komisje Rady Gminy do składu opiniującego podały następujące osoby: Michał Lipiński, Barbara Gandziarowska, Krzysztof Paliński.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników w w/w składzie.                    
 
h) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dowożenia dzieci do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
 
Wójt Gminy– omówił projekt uchwały.
Dawid Pałczyński zaproponował wprowadzenie zamiany w pkt 14, który otrzyma brzmienie , ”Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do przystanku autobusowego oraz powracających po zajęciach z przystanku po przywozie, odpowiedzialność ponoszą opiekunowie prawni, o czym powiadamia ich dyrektor danej szkoły.”
                  
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dowożenia dzieci do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska z uwzględnieniem zmiany w pkt. 14.
 
i) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2014 rok, głos zabrali:
 
Wójt Gminy poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu gminy.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2014 rok.
 
j) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu za 2014 rok.
 
k) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na opłaty z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że oplata za dzierżawę wnoszona jest corocznie.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na opłaty z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe.
 
l) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uwały w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku.
 
m) W dyskusji na temat zajęcia  stanowiska w sprawie rozważenia możliwości przekazania realizacji zadania „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”, głos zabrali:
 
Wójt Gminy poinformował, że ten punkt będzie zdjęty z porządku obrad sesji.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia.     Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
Ad. 3 W sprawach różnych poruszono następujące kwestie:
 
Komisja zapoznała się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Czarżu w sprawie zatrudnienia nauczyciela asystenta w Zespole Szkół w Czarżu.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie zatrudnienia nauczyciela asystenta w Zespole Szkół w Czarżu od 1 września 2015 roku.
 
Wójt Gminy poinformował, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska, jeżeli nie wpłyną uwagi, zostanie wprowadzona do porządku obrad na najbliższej sesji. 
Teresa Łabaj omówiła w/w projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji przedstawił pisma Państwowej  Inspekcji Pracy oraz Kierownika Zespołu Oświaty Samorządowej w sprawie nieprawidłowości w Zespole Szkół w Ostromecku.
 
Wójt Gminy poinformował o rozpoczętych działaniach związanych z powołaniem Komisji ds. szacowania strat spowodowanych suszą.
 
Wójt Gminy  poinformował o zmianach w ustawie o ochronie przyrody.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 

metryczka


Wytworzył: Barbara Gandziarowska (1 września 2015)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (1 września 2015, 10:58:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 251