PROTOKÓŁ NR 3.2015 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH  P R O T O K Ó Ł   NR  3.2015
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 21 kwietnia 2015 roku
 
Posiedzeniu przewodniczył Dawid Pałczyński – Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
-  członkowie Komisji wg listy obecności,
-  Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-  Dorota Kraska- Wadych  – Sekretarz Gminy,
-  Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
-  Dorota Ratajczak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
-  Danuta Wędrowska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej
-  Stefania Trela – Głowna Księgowa Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej
-  Marcin Smykowski Dyrektor Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej

Porządek posiedzenia:
1.  Zaopiniowanie materiałów na VII Sesję Rady Gminy.
2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.  Sprawy różne.
 
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z VII Sesją Rady Gminy:
 
a) W dyskusji nad sprawozdaniem  na temat działalności służby zdrowia na terenie Gminy w 2014 roku, głos zabrali:
Marcin Smykowski  poinformował,  że od marca 2014 roku wydłużono godziny pracy Poradni Położniczo-Ginekologicznej w związku z zatrudnieniem specjalisty położnictwa                             i ginekologii.  Przedstawił statystyki dotyczące przyjęć pacjentów w 2014 roku. Zwrócił uwagę na dużą liczbę pacjentów przyjmowanych przez przychodnię w Dąbrowie Chełmińskiej.  W ubiegłym roku nie wykonano w przychodni większych inwestycji, na rok 2015  zaplanowano remont przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej, ocieplenie przychodni w Czarżu oraz remont schodów w przychodni w Ostromecku.  Część kosztów inwestycji będzie pokryta ze środków pochodzących z ubiegłorocznych oszczędności.
Danuta Węgierska zwróciła uwagę na problem parkowania przed ośrodkiem zdrowia  w Ostromecku szczególnie w porach przedpołudniowych. Zawnioskowała do Wójta o rozważenie możliwości powiększenia ilości miejsc parkingowych.
Wójt Gminy powiedział, że wymaga to zgody właścicieli posesji,  należy sprawdzić ilość samochodów parkowanych przez pracowników szkoły. Poinformował, że Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności służby zdrowia.
Dawid Pałczyński zapytał, czy są planowane rotacje między lekarzami pracującymi w poszczególnych przychodniach.
 
Marcin Smykowski -powiedział, że o takiej stałej rotacji w trybie tygodniowym nie ma mowy, jedynie w okresie urlopowym.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła informacje na temat działalności służby zdrowia na terenie gminy w 2014 roku.
 
b) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
c)  W dyskusji nad sprawozdaniem  z działalności Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w 2014 roku, głos zabrali:
 
Danuta Wędrowska omówiła sprawozdanie. Powiedziała, że z oszczędności został zatrudniony pracownik.  Powiedziała, że w tym roku będzie partycypowała w kosztach energii elektrycznej, nie ujęła tego w planie wydatków.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie  z działalności Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w 2014 roku.
 
d) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej.
 
e) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej  za rok 2014, głos zabrali:
Dorota Ratajczak – powiedziała, że na stratę którą wykazano w sprawozdaniu złożył się duży rachunek za energię eklektyczną, niestety koszty energii w dużym stopniu  obciąża budżet,  w ubiegłym roku była mniejsza, niż planowana ilość wynajmu sali.
 
Szymon Dunal zapytał o energię w świetlicy w Rafie.
Wójt Gminy  zapytał Panią Dyrektor GOKiS, kiedy był sprawdzany stan licznika w Rafie?
Krzysztof Paliński zapytał czy z bilansu wynikają wyłącznie koszty zużycia energii.  
Dorota Ratajczak odpowiedziała, że nie ma ujęte są również koszty zakupu materiałów. Powiedziała, że trudno przewidzieć koszty energii. Zwróciła uwagę na koszty amortyzacji samochodu, powiedziała, że w ubiegłym roku zostały naprawione kafelki w sali   w Boluminie.   
Danuta Węgierska zapytała jak się odnosi do propozycji przeniesienia świetlicy  w Boluminie do sali? 
Dorota Ratajczak odpowiedziała, że mieszkańcy negatywnie odnieśli się do tej propozycji. Zwróciła uwagę na trudności wynikające z połączeniem działalności świetlicy z wynajmem sali. W dalszej wypowiedzi powiedziała, że zbyt mały budżet nie wystarcza na utrzymanie dużej ilości obiektów.
Krzysztof Paliński poprosił o przygotowanie zestawienia dotyczące zużycia energii w rozbiciu na poszczególne lata.  
Beata Niedziela zapytała, czy w trakcie tych trzech lat GOKiS korzystał z środków zewnętrznych.  
Dorota Ratajczak powiedziała że na pozyskanie środków zewnętrznych należy mieć wkład własny.
Komisji czterema głosami za jednym wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej  za rok 2014,
 
f)  Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
 
g) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.
 
h) W trakcie dyskusji nad informacją Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym, głos zabrali:
 
Wójt Gminy poinformował że gmina otrzymała dofinansowanie na termomodernizację obiektu budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
 
i) Komisja jednogłośnie przyjęła ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 
j) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie istniejącej jednotorowej linii 220 kV oraz projektowanej dwutorowej linii 400 kV, w obrębach Wielka Kępa, Pień, Ostromecko, Wałdowo Królewskie, Bolumin, Otowice, głos zabrali:
 
Wójt Gminy powiedział, że Inspektor szczegółowo omówi przebieg trasy, poinformował, że jedynie zwiększył się obręb w Otowicach.  
Danuta Węgierska zaproponowała, aby wysłać zaproszenie na sesję do przedstawiciela Stowarzyszenia Eko Życie.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie istniejącej jednotorowej linii 220 kV oraz projektowanej dwutorowej linii 400 kV, w obrębach Wielka Kępa, Pień, Ostromecko, Wałdowo Królewskie, Bolumin Otowice.
 
k) Komisja po zapoznaniu się z informacją Wójt Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nabycia mienia Skarbu Państwa.
 
l) Komisja po zapoznaniu się z informacją Wójt Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod działalność handlowo-usługową.
 
m)W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
 
Wójt Gminy powiedział, że dzierżawcy wystąpili z akcesem wykupu gruntów.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
n) Komisja po zapoznaniu z informacją Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
o) Komisja po zapoznaniu się z informacją Wójta Gminy  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
 ad.3. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie ujęcia  w przyszłorocznym budżecie gminy budowę drogi Targowej w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: Barbara Gandziarowska (1 lipca 2015)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (1 lipca 2015, 10:33:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 301