PROTOKÓŁ NR 2.2015 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY,ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH  P R O T O K Ó Ł   NR  2.2015
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 24 marca 2015 roku
 
Posiedzeniu przewodniczył Dawid Pałczyński – Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli:
-   członkowie Komisji wg listy obecności,
-   Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-   Dorota Kraska- Wadych  – Sekretarz Gminy,
-   Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
-   Elżbieta Galant – Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej
-   Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS
 
Nieobecna:
- radna Danuta Węgierska – członek Komisji.

Porządek posiedzenia:
1.  Pismo Pani Jolanty Dykiel - Finc w sprawie zatrudnienia nauczyciela wspomagającego i Państwa Bernadety i Stanisława Rosińskich w sprawie zatrudnienia nauczyciela asystenta.
2. Zaopiniowanie materiałów na VI Sesję Rady Gminy.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.  Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja zapoznała się z pismami w sprawie zatrudnienia w Zespole Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej nauczyciela wspomagającego i nauczyciela asystenta.
 
Małgorzata Sadurska przedstawiła koszty zatrudnienia nauczyciela asystenta i wspomagającego.
 
W wyniku dyskusji Komisja zaproponowała zatrudnienie w Zespole Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej na okres trzech miesięcy (do końca roku szkolnego) nauczyciela wspomagającego i nauczyciela asystenta.
 
ad.2. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z VI Sesją Rady Gminy:

a)  Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
 
b)  Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w Toruniu.

c)  Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.
 
d) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
 
e) W dyskusji nad sprawozdaniem o  stanie bezpieczeństwa na terenie gminy w 2014 roku głos zabrali:

Wójt Gminy omówił sprawozdanie  dot. obrony cywilnej.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa na terenie gminy.
 
f) W dyskusji nad sprawozdaniem z realizacji „Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” głos zabrali:
Wójt Gminy omówił sprawozdanie.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.
 
g) Komisja po zapoznaniu się z informacja Wójt Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
h)  Komisja po zapoznaniu się z informacja Wójt Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska uprawnienia do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z dróg wewnętrznych.

i) Komisja po zapoznaniu się z informacją Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.

h) Komisja po zapoznaniu się z informacją Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska. 

j) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2015 rok, głos zabrali:

Wójt Gminy przedstawił treść pisma Stowarzyszenia Animals w którym proponują wprowadzenie zmian w art. 5 „Zapewnia się opiekę zgodnie z podpisanymi porozumieniami”
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2015 rok, z proponowanymi zmianami.
 
k) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej, głos zabrali:
Józef Hentrich  poinformował, że zwróciliśmy się do Rad Sołeckich o wytypowanie kandydatów do pracy w Radzie Społecznej.
 
Wójt Gminy powiedział, że w poprzedniej kadencji do prac w Radzie społecznej był powołany przedstawiciel Rady Gminy.  
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
powołania Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
l)  W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie aktualizacji podziału gminy Dąbrowa Chełmińska na okręgi wyborcze, głos zabrali:

Wójt Gminy poinformował. że formalnie musimy dopisać Sołectwo Reptowo. Projekt został uzgodniony z Komisarzem Wyborczym.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie aktualizacji podziału gminy Dąbrowa Chełmińska na okręgi wyborcze.
 
m)  Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie aktualizacji podziału  gminy Dąbrowa Chełmińska na stałe obwody głosowania.

n)  Komisja po przeprowadzonej dyskusji, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała propozycję zamiany działki Nr 174  (pow. ok. 0,300 ha) obręb geodezyjny Czarże.

 ad.3. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół
 
ad.4. Teresa Łabaj – przedstawiła wniosek PILE ELBUD o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie istniejącej jednotorowej linii 220 kV oraz projektowanej dwutorowej linii 400 kV, w obrębach Wielka Kępa, Pień, Ostromecko, Wałdowo Królewskie, Bolumin, Otowice.
           Komisja nie wniosła uwag do przedstawionej propozycji. 
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 
        Protokółowała:                                                                      Przewodniczył:
 
    Barbara Gandziarowska
                                                                                                    Dawid Pałczyński
                                                                                                  Przewodniczący Komisji

metryczka


Wytworzył: Barbara Gandziarowska (12 maja 2015)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (12 maja 2015, 08:02:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 276